Az újságíró archívumából – bélyegből (is) gyarapodik

Évtizedekig szunnyadt gyerekkorom bélyeggyűjtő szenvedélye, majd egyszer csak föllángolt, amikor – ma már nem emlékszem, melyik – svájci lapban részletes és szerfölött érdekes cikket olvastam egy szerényen meghúzódó európai miniállam gazda(g)ságáról, különös tekintettel egyik fontos bevételi forrásáról, a bélyegkiadásról. A téma nem hagyott nyugodni, addig kerestem-kutattam, mígnem – feltételezvén, hogy másokat is érdekel – összefoglaltam e bélyeg-nagyhatalommá előlépett miniállam történelmének érdekes fejezetét az akkor, a hatvanas évek közepén itthon és külföldön egyaránt tekintélyesként ismert Magyar Hírlapban. Az alábbi írásom 1986. augusztus 2-án jelent meg . Íme:

Liechtenstein címere.

«Szokatlanul magas névértékű, 3 frank 50 rappenes portrébélyeg kiadásával emlékezett meg az európai miniállamok között nagyhatalomnak számító Liechtenstein postai értékcikk-hivatala az államfő, II. Ferenc József 80. születésnapjáról. Bár a nevezetes jubileum csak augusztus 16-án lesz, a lila–arany keretezésű, 34×44 milliméteres bélyeg, illetve a 180×146 mm-es nyolcas blokk már június 9-én megjelent. Az ok rendkívül egyszerű és gyakorlati indíttatású: a hercegség évente négy alkalommal, márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben (a hónap első dekádjában!) ad ki átlagosan 4,50 frank névértékben egy-egy bélyegsort, blokkot.

Lechstenstein első bélyege.

Mindazok tehát, akik liechtensteini bélyeget gyűjtenek, különösebb anyagi megerőltetés nélkül hódolhatnak a szenvedélyüknek, ha … Igen, a feltétel ugyanis: ha csupán az „alapbélyeget”, illetve „-sort” kívánják albumukban elhelyezni. A vaduzi filatéliai hivatal egész sor egyéb igény kielégítésére is berendezkedett: négyes blokkot, ívet, sort első napi bélyegzéssel, egyes bélyeget első napi borítékon, négyes blokkot első napi bélyegzéssel, maximum-levelezőlapot (amelyen a bélyeg ábrája és a bélyegző rajza megegyezik az őt hordozó levelezőlapéval), bélyegezetlen és pecsételt bélyeget egyaránt szállít az előfizetőinek.

Bélyegek 1986-ból.

A cikkben említett születésnapi bélyeg: II. Ferenc József nagyherceg 80 éves.

A liechtensteini bélyegekre ugyanis éppen úgy elő lehet fizetni, mint egy újságra vagy folyóiratra. Az állami költségvetés is számol ezzel a bevételi forrással: a jó 90 ezer bélyeg-előfizetőt, a liechtensteini bélyegek barátait nyolcvan hivatalnok, illetve expediáló-postázó szolgálja ki – abszolút megbízhatóan. Kötelezi őket a sok évtizedes hagyomány és az üzleti kapcsolatok ápolása. Elvégre az ország költségvetésének a nyolcadát a bélyegkiadásra alapozzák! A hatvanas évek második felében a filatéliai hivatal (vagy inkább vállalat?) számítógépet vásárolt a bélyegmegrendelések, -előfizetések nyilvántartására, földolgozására, a kívánságok kielégítése céljából. A hivatal alkalmazottainak a fele azóta otthon dolgozhat, borítékolhatja a gyűjtők féltett kincseit.

Politikai vetülete is van a liechtensteini bélyegkiadásnak! Területét, népességét tekintve kicsiny ország; külpolitikai diplomáciai cselekvéseinek éppen mini volta szab határt – állítják a vaduzi bélyegesek. Létét tehát – a sok-sok kitűnő minőségű, egyedinek számító és keresett iparcikkén túl – a postabélyegeivel is dokumentálja.

Érdemes röviden áttekinteni napjaink egyetlen német nyelvű monarchiája bélyegtörténelmét, amely később kezdődött, mint más európai államoké. A milánói futárposta-szolgálat megszűntével (1826) szerződéses kötelezettség nélkül látta el Ausztria a Liechtensteini Hercegség postaügyeit. Az egykori osztrák császári és királyi postaigazgatás már 1850. június 1-jén kibocsátotta a monarchia első bélyegeit, amelyek csak két esztendő múltán jutottak el Liechtensteinbe. A picinyke ország postaszolgálatának ellátásáról csak 1911. október 4-én Írtak alá megállapodást Béccsel. Akkor arról is megállapodtak, hogy Vaduz saját bélyeget bocsát ki 5, 10 és 25 heller (az osztrák monarchia aprópénze) értékben, II. János herceg portréjával, valamint az ország címerével. Liechtenstein első három bélyegét az akkori idők neves bélyegtervezői, -grafikusai, Koloman Moser és Ferdinand Schimböck alkották meg.

Egy érték a Festők-sorozatból.

A három bélyeget 1912. január 29-én jelentették meg. Ennek alapján néhány hónap múlva emlékezhetnek meg a gyűjtők a liechtensteini bélyeg 75. születésnapjáról.

A különlegességekre vadászó filatelisták örömére még kilenc esztendeig, 1921. január 31-ig (a saját nemzeti bélyegekkel együtt!) az osztrák postaigazgatás által kibocsátott bélyegek is érvényben voltak Liechtensteinben. Akkor, 65 évvel ezelőtt, február 1-jén lépett életbe a hercegség és Svájc postaügyi szerződése, amikoris a szomszédos államszövetség bélyegeit is föl lehetett használni a postai küldemények bérmentesítésére.

A gyűjtők az 1912. január 29-e előtt Liechtensteinben használt osztrák bélyegeket (postai bélyegzőjéről bizton megállapítható az eredetiségük) előfutároknak, a saját kiadásúakkal együtt forgalomban volt és bérmentesítésre használt osztrák, illetve svájci bélyegeket együttfutóknak nevezik. Nyolcszáznál több liechtensteini bélyeg jelent meg a múlt majd’ háromnegyed évszázadban. Rajzaik mindenekelőtt nemzeti történelmi eseményeket, az uralkodóház évfordulóit, művészeti, természeti, vallási tájképi, a munkával és a szabad idővel összefüggő, sport-, környezetvédelmi, a fejlődők segítésére buzdító motívumokat örökítenek meg.

A liechtensteini bélyegek iránti érdeklődés és kereslet több erénynek is tulajdonítható. Egy miniállam adja ki őket; példányszámuk meglehetősen korlátozott, neves művészek készítik a bélyegképeket, amelyeket a mindenkori kormányfő elnökletével öttagú zsűri minősít. Miután a hercegségnek nincs önálló bélyegnyomdája, a filatelista körökben a legelismertebb műintézeteknél dolgoztat: az Osztrák Állami Nyomdában és a svájci Hélin Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond-i üzemében készülnek az acél- és rézmetszetű, mélynyomású kis remekművek.

A nagyhercegi korona bélyegen.

Hazánk lányai, fiai mind nagyobb számban fordulnak meg az osztrák–svájci–nyugatnémet határkörzetben elterülő „tenyérnyi” birodalomban, Liechtensteinben. Minden bizonnyal van köztük nemegy bélyeggyűjtő, vagy e miniatűr műremekek iránt érdeklődő. Vaduzban, a Städtle 37. alatt, az Engländerbau földszintjén berendezett postamúzeumban remek bélyegkiállítás is látható. Mintegy háromszáz keretben – tablón mutatják be a rendezők a legszebb és leghíresebb liechtensteini bélyegeket, valamint a bélyegkészítés folyamatát. A postamúzeum vezetése az értékcikkhivatallal együtt már készül a jövő augusztus 6–9. között megrendezendő jubileumi bélyegkiállításra a liechtensteini bélyegkiadás 75. évfordulója alkalmából.»