Az újságíró archívumából: Kiből lehet nagykövet? – 369 és fél diplomata külföldön

Mindennemű „áthallási” kényszer nélkül adom közre azt az interjút, amely (az akkor a kormány félhivatalos orgánumának számító, itthon és külföldön is tekintélyes, sokat idézett) Magyar Hírlap 1989. január 23-i számában jelent meg. Ki-ki, tetszése szerint, véleményt alkothat a fölvetett kérdések, és szükség szerint párhuzamot vonhat a válaszok alapján.  (Illusztráció: rt.com)

Együttes ülést tartott a héten (33 évvel ezelőtti eseményről van szó! – a szerk.) az Országgyűlés kulturális és külügyi bizottsága. Ezen Bokor László budapesti képviselő kifo­gásolta a jelenlegi gyakorlatot, amely szerint gyakran olyanok kerülnek fontos diplomáciai pozíciókba, akik itthon más terüle­teken már leszerepeltek. Szűrös Mátyás, a külügyi bizottság tit­kára Bokor képviselő megjegyzésére közölte: szelektáltan és disztingváltan kell kezelni, kik lépnek az államélet más terüle­teiről külügyi pályára. A jövőben az Országgyűlés külügyi bi­zottsága meghallgatja a kinevezésre javasolt nagyköveteket, és véleményezi a döntést.

– Milyen szempontok alap­ján választják ki a magyar nagyköveteket? – a kérdésre dr. Kovács Károly, a Külügy­minisztérium személyzeti fő­osztályának vezetője válaszol:

– Miután magam is nagy­követ voltam, nemrég tértem haza Pakisztánból, nem nehéz válaszolnom. Azért is kell szólni a kiválasztásról, mert torz kép él a közvéleményben erről a tevékenységről, mintha csupa „ejtőernyős” és levetett politi­kus dolgoznék a külügyben. Holott nem ez a jellemző. Het­venhét külképviseletünk (nagykövetség, főkonzulátus, nemzet­közi szervezetek mellett mű­ködő misszió) vezetője legnagyobbrészt hivatásos külügyes, azaz karrierdiplomata.

– A kiválasztás: a külügymi­niszteri értekezlet, (amelyen az államtitkár, a helyettesek, a párttitkár és jómagam vagyunk jelen), tesz javaslatot a poszto­kon történő váltásra, az új nagykövetekre. Ezt a listát a miniszter a kormány elnöke elé terjeszti, és ha a miniszterelnök egyetért vele, az Országgyűlés külügyi bizottságáé a szó. Ezzel a jogával már öt esetben élt a testület. Ha a parlamenti bi­zottság is helybenhagyja a je­lölést, a párt Politikai Bizottsá­ga tűzi napirendre az új nagy­követre tett javaslatot. A végső döntést az Elnöki Tanács mond­ja ki.

A leghőbb álom

– Előfordult-e, hogy vala­melyik testület visszaadta vol­na a külügyminiszter elnökletével tett indítványt?

– Természetesen. Ezért nem­egyszer több személyt javaso­lunk, hogy választék is legyen.

– Volt-e rá példa, hogy „le­szóltak”, vagy „átszóltak” felsőbb helyről a külügybe: X-től, Y-tól szeretnének megszabadulni, vegyék át, küldjék ki nagy­követnek?

– Amióta én itt vagyok, tudtommal ilyesmire nem került sor. Javaslat viszont érkezett miniszterünkhöz egy másik kol­légájától. Annak ellenére sem fogadtuk el, hogy az illető való­ban jó nagykövet lehetne. Nincs státusunk, és a saját sorainkból is vannak várakozók.

– És önjelöltekkel találko­zott-e?

– Igen, még innen, tőlünk is, ami persze, nem csodálnivaló, hiszen minden karrierdiploma­ta leghőbb álma a misszióveze­tői kinevezés.

– Milyen követelményeket állítanak a nagykövetek elé?

– Diplomata csak egyetemi végzettségű, idegen nyelve(ke)t felsőfokon beszélő személy le­het. Utánpótlásunk jórészt a moszkvai IMO-n, a hazai közgazdasági, jogi és bölcsészka­ron végzett fiatal. Veszünk át munkatársakat a KISZ és a párt külügyi osztályairól is. Minden­kit szigorúan vizsgáztatunk po­litikai, konzuli, titokvédelmi és protokollismeretekből. Nem fogadjuk el az állami nyelv­vizsga bizonyítványt, nálunk újra számot kell adni új mun­katársainknak a nyelvtudásuk­ról.

Ismert nevek

– És ha egy volt politikus, miniszter kerül a külügyi állo­mányba?

– A felvételi módja ilyenkor személyre szabott, eltérhet az átlagostól. Berni nagykövetün­ket, volt kollégáját, Hajdú Já­nos (újságíró)t például más szempontok szerint felvételiztettük, mint a bölcsészkarról frissen kikerült jelentkezőket. Hajdú nagy nemzetközi tapasztalatokkal és há­rom nyelv felsőfokú ismereté­vel került hozzánk.

– És mások? Van-e kimu­tatása az eredetileg nem külügyes misszióvezetőkről?

– Van, és nem titkos. A „leg­ifjabb” Lakatos Ernő, a pártap­parátusból jött, Berlinben nagykövet. Kiküldése előtt Bécsben intenzív nyelvtanfolyamon vett részt. Lipcsébe nem küldhettük a Herder Intézetbe, elvégre az NDK-ban lett nagykövetünk…

–… netán jobban megis­merte volna az NDK-beli hét­köznapokat … És Juhár Zol­tán?

– Ő már belkereskedelmi miniszterként is tudott angolul, ezt tanúsíthatom, voltam vele együtt küldöttségben.

– És Balogh András nagy­követ? Ő is külsős…

– A Politikai Főiskola nem­zetközi tanszékét vezette, kivá­ló India-szakértő, könyvei je­lentek meg. Kívülről jött Sza­bó L. István is, igaz, egy ideig a minisztérium sajtófőosztályát vezette, eredetileg újságíró. Washingtoni tudósítókorából is­merem, jól tud angolul. Király Andrásné egy korábbi döntés alapján kapott kinevezést Koppenhágába, előtte a Budapesti Pártbizottság titkára volt.

– Nyelvtudása?

– Tudtommal megtanult an­golul. Állíthatom viszont, hogy egyetlen nagykövetünkkel sem megy tolmács a tárgyalásaira.

– Újabb, itthonról ismert név: Kornidesz Mihályé, álla­mi és politikai vezető volt, most Phenjanban nagykövet.

– Tanúsíthatom: oroszul és angolul jól boldogul…

– E lista szerint már csak néhány olyan személy van az önök állományában, aki más területről jött…

– Az emberileg és szakmailag a legmegfelelőbbek kiválasz­tását a külügyi bizottság előtti meghallgatás, bemutatkozás is jól szolgálja. A mi érdekünk is a lehető legnagyobb nyilvános­ság, hogy ne érhessék a tárcát a szerencsére eltűnőben lévő régi gyakorlat miatti bírálatok. Egyébként hadd jegyezzem meg: nem lenne „sikerágazat” a magyar diplomácia, külpoli­tika akkor, ha nem hozzáértők dolgoznának hazánk növekvő nemzetközi tekintélyének erő­sítéséért. Még valamit: más országokban is gyakorlat, hogy politikusokat, gazdasági szak­embereket neveznek ki diplo­máciai posztokra. Amikor az USA-ban dolgoztam, ottani külügyes kollégáim panaszkodtak is: gyakran olyanok foglalják el előlük a nagyköveti helye­ket, akik például az elnökvá­lasztási kampányban tűntek ki…

– Anyagilag mennyire von­zó a külügyi pálya?

– Nem fizet rosszul a kül­szolgálat: az illetményeket az ENSZ-nómenklatúra szerint ál­lapítják meg, bár nem annyira magasak, elvégre nem gazdag ország a miénk.

– Igaz, hogy legújabban a szocialista országokban szolgálatot teljesítő diplomatáink a fizetésük egy részét konvertibi­lis valutában kapják?

– Igen, mintegy az ötödét. Ugyanekkora részt forintban, a többit a helyi fizetőeszközök­ben. Január 1-jétől van így, hogy hazatérve ne álljanak egy fillér nélkül, másrészt vásárol­hassanak a helyi – kemény va­lutáért árusító – diplomataboltokban, miután vannak termé­kek, amelyeket csak ott tud­nak megvenni.

– Hány diplomatánk van külföldön?

– A legfrissebb statiszti­ka szerint 369,5 …

– Ki az a fél diplomata?

– Az MTI dél-amerikai tudó­sítójának a felesége. Ennyire futotta anyagi lehetőségeinkből…