Az újságíró archívumából: Mit akar a cseh erotikus párt?

Az immár csak egykori Népszabadság általában komoly újságnak számított. Erre rácáfolandó került sor évvégente a legnagyobb példányszámú politikai napilap humorforrásainak a megnyitására. A külföldi tudósítók – mint az alábbi sorok szerzője is – állomáshelyükről igyekeztek hozzájárulni a lap egyhangú mivoltának cáfolásához, de legalábbis árnyalásához. A mellékelt cikk az újság 1994. szilveszteri számában jelent meg, a bemutatott párt ma is működik.

 

Az impotencia nem jár együtt a tagság megszüntetésével…

Működik egy párt Csehországban, amelynek sajtóértekezleteire többen járnak el, mint a köztársasági elnöké­re a Hradzsinba. Az érdeklődők több­sége férfi, amit a frissítőket felszolgá­ló monokinis pártaktivista hölgyek látványa is magyaráz. A rokonszenves tálalás azok alapállását is megrendíti, akik valami oknál fogva idegenked­nek a Független Kezdeményezés elnevezésű mozgalomtól. A szervezet két­heti-lapjának címe még az eredeti ne­vet őrzi: Československý NEI Report, amiben a NEI rövidítés – Nezávislé erotické iniciativy, azaz: Független Erotikus Kezdeményezés – a daliás hőskort idézi. Ehhez kapcsolódva kezdtük a beszélgetést MUDr. Radim Uzellel (jobb oldali kép), a párt elnökével.

– Mikor alakult a pártja?

– Néhány hónappal az 1989. no­vemberi forradalom után, amikor az egypártrendszer felszámolásával az addig elnyomott szervezkedési vágy végre széles körben bontakozhatott ki. Utóbb nem szégyenlősködésből vettük ki a párt nevéből az erotikus jelzőt, hanem mert ennél már sokkal szerte­ágazóbb a tevékenységünk. Az erotika továbbra sem idegen tőlünk, hiszen az a cseh mentalitás megbecsült része.

– Pártjuk tehát a „bársonyos forrada­lom” gyermeke. Hogyan tükröződik ez gya­korlatukban és ideológiájukban?

– Ami a gyakorlatot illeti, valószí­nűleg nem árulok el titkot azzal, hogy az emberek reprodukálása mifelénk sem történik másképpen, mint például Magyarországon vagy bárhol másutt a világon. Az ehhez kapcsolódó szexuá­lis kultúra azonban felettébb változa­tos. Ennek elmélyítését igyekszünk a magunk eszközeivel előmozdítani.

– Mik ezek az eszközök?

– A havonta kétszer megjelenő, NEI

Report a legszélesebb körű szexuális nevelést és felvilágosítást szolgálja. Emellett propagandaanyagainkon terjesztjük javaslatainkat a szexprob­lémák, a prostitúcióval kapcsolatos gondok stb. megoldásara, és ezzel nemcsak céljainkat szolgáljuk, de sa­ját pártunkat, tevékenységünket is népszerűsítjük.

– Mennyire ismertek önök?

– Nincs okunk panaszra. Taglétszá­munk négy és fél-ötezer körül mozog, ami Csehországban nem kis dolog. Igaz, a tagság létszámát illetően jelen­tős a mozgás, az „alapító atyák” közül már csak kevesen tevékenykednek so­rainkban. Úgy látszik, ránk is érvényes, hogy a forradalom felfalja gyer­mekeit.

– Nem arról van inkább szó, hogy az impotencia kizáró ok?

– Vagyis hogy a párttagság meg­szüntetésével járna? Ugyan, dehogy, épp ellenkezőleg. Mi elvi vitákat foly­tatunk magunk között arról, hogy a fi­zikai állapotnál sokkal többet nyom a latban a szellemi felkészültség és a tapasztalatok tárháza.

– Hölgyek is lehetnek tagok?

– Természetesen. A tagságunk mintegy tíz százaléka nő.

– Léteznek-e önöknél frakciók?

A kéthetente megjelenő „pártorgánum”, a NEI Report címlapja.

– Minden rendes politikai pártban vannak frakciók, ez alól mi sem va­gyunk kivétel. Említhetem például a radikális erotikusok csoportját, velük szemben állnak a liberálisaink, a pártelnökség pedig igyekszik konszenzust teremteni. Ennek eredménye például a NEI Report minden egyes száma, ahol a radikálisok minél több szexképet próbáinak megjelentetni, mondván, hogy ez adja el a lapot, a liberálisok pedig inkább az okos írások mellett érvelnek. A leggyakoribb megoldás: két genitália között egy cikk… Sajnos, a tabuk feltörögetése komplex módszereket kíván, a tiszta elmélet nálunk sem él meg egymagában.

– Folyik-e önöknél pártoktatás?

– De mennyire! A marxista–leni­nista esti egyetemek mintájára há­roméves tanfolyamot indítottunk, ahol alap-, közép- és felsőfokú vég­zettséget lehet szerezni a számunkra lényeges szaktárgyakban. Pártoktatá­sunk még abban is emlékeztet a „foxi-maxira”, hogy elég, ha eljár a delik­vens, osztályzatot nem kap, csak dip­lomát arról, hogy ő immár „iskolázott erotikus” Az intézmény hivatalos ne­ve egyébként Népi Erotikus és Szexegyetem, csehül Lidová Univerzíta Erotíky a Sexů, rövidítve LUES, ami magyarul – gondolom – ugyancsak lu­eszt (vérbajt – a szerk.) jelent. Egyébként én vagyok a professzor.

– Mi a polgári foglalkozása, elnök úr?

– Nőgyógyász és szexológus va­gyok, ötvennégy éves, boldog házas és nagyapa. A szexológia nálunk önálló orvosi szakág, amely egyébként itt, az egykori Csehszlovákiában alakult ki 1924-ben, ma is működik ilyen tan­szék a prágai egyetemen.

– Hogyhogy a politikában erre „szakosodott”?

– Manapság itt minden túlpolitizált, így politikai tevékenység nélkül az ember nem remélhet sikert az általa fontosnak vélt ügyekben. Márpedig a családtervezés, a szexuális kultúra, a nemi betegségek és az AIDS elleni vé­dekezés korunkban az egész emberiség megmaradása szempontjából létfon­tosságú. Ezért küzdök a tudomány eszközeivel, és ehhez nyújt nekem hat­hatós segítséget a politizálás, no meg az attól elválaszthatatlan közszerep­lés.

– Ön valóban nem panaszkodhat, hiszen a közeli múltban, amikor képviselőnek választották a prágai önkormányzatba, még a csapból is a pártja neve folyt. De milyen más politikai erőkre támaszkodhat városatyai tevékenysége során?

– Az önkormányzati választásokat az első komoly lépésnek tekintjük a nagypolitika irányába. S hogy velünk mások is számolnak, azt jelzi, hogy engem alpolgármesternek javasolt az a városházi frakció, amelyben helyet foglalok.

– Az ön szakmai munkájában is, a politi­kai tevékenységében is a szex áll a középpontban. Nem sok ez a nap szinte huszon­négy órájában?

– Nem, mégpedig azon szerencsés körülmény folytán, hogy ez nekem nem csupán a munkám, de a hobbim is. S ez utóbbival, hál’ isten, nem állok egyedül.

Prága, 1994. december