Bizottsági javaslat az Erasmus költségvetésének megduplázásáért

Az Európai Bizottság a következő hosszú távú, azaz a 2021–27 közötti időszakra szóló uniós költségvetésre vonatkozó javaslatának egyik elemeként azt szorgalmazza, hogy az EU növelje a duplájára, azaz 30 ezer millió euróra az Erasmus-program finanszírozását. Ebből az összegből 25 900 millió euró jut majd az elképzelések szerint az oktatás és képzés területére, 3100 millió az ifjúságpolitikára és 550 millió a sportra.

A kezdetek, azaz 1987 óta az Erasmus több mint 9 millió fiatal európai számára tette lehetővé, hogy külföldön folytassanak tanulmányokat és részesüljenek képzésben. A külföldön töltött időszak során értékes tapasztalatokat szerezhetnek, bővíthetik Európával kapcsolatos ismereteiket, és későbbi elhelyezkedési esélyeiket is javíthatják. A támogatás megkétszerezése elősegíti, hogy a program hatékonyabban járuljon hozzá több kulcsfontosságú szakpolitikai célkitűzés megvalósításához, így például ahhoz, hogy 2025-ig kiépüljön az európai oktatási térség, továbbá hogy javuljon a fiatalok helyzete, és elmélyüljön az európai identitástudat.

A Bizottság javaslata a következő célokat szolgálja:

  • A kedvezményezettek számának növelése: a költségvetés megkétszerezésével akár 12 millió ember támogatása is lehetővé válik a 2021–2027-es időszakban. Ez a háromszorosa a jelenlegi programozási időszakban részt vevők számának.
  • Minden társadalmi réteg elérése: a program meg fogja könnyíteni a hátrányos helyzetű polgárok részvételét.
  • Erősebb kapcsolatok kiépítése a világ többi országával: további lendületet kap az EU és harmadik országok közötti együttműködés és mobilitás.
  • Fókuszban az előremutató tanulmányterületek: nagyobb figyelmet kap a megújuló energiával, az éghajlatváltozással, a környezetbarát technológiákkal, a mesterséges intelligenciával és a formatervezéssel foglalkozó tanulmányterület.
  • Az európai identitástudat megerősítése: az új DiscoverEU kezdeményezésnek köszönhetően a fiataloknak lehetőségük nyílik arra, hogy Európában utazva felfedezzék a kontinens kulturális örökségét és sokszínűségét.

Az Erasmus program kedvezményezettei között diákok, felsőoktatási hallgatók, gyakornokok, tanárok és oktatók, ifjúságsegítők, sportedzők, valamint szakképzésben részt vevő tanulók és felnőttoktatásban dolgozó szakemberek is szerepelhetnek.

 

Európa kulturális és kreatív ágazatainak megerősítése
 
A 2021–27-i időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozóan az Európai Bizottság azt szorgalmazza, hogy az EU növelje 1850 ezer millió euróra a Kreatív Európa program költségvetését. Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Az európai projekt középpontjában mindig is a kultúra állt. Ez az, ami összeköti az embereket. A kulturális és kreatív ágazatoknak a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából is alapvető szerepük van, segítségükkel erős nemzetközi kapcsolatokat alakíthatunk ki. Nagyratörő elképzeléseink vannak a kultúrát illetően, és egy erős Kreatív Európa révén ezeket az elképzeléseinket meg is valósíthatjuk. Felkérem az összes tagállamot és az Európai Parlamentet, hogy támogassák ezt a megközelítést.”
 
Az uniós kulturális és kreatív ágazatok megerősítésére vonatkozó bizottsági javaslat a következő három területre összpontosít: MEDIA – a Kreatív Európa program uniós filmeket és más audiovizuális iparágakat támogató ága; Kultúra; és egy szektorközi kulturális-kreatív ág:

  1. Média: Több mint 1 milliárd euró jut az audiovizuális projektek támogatására és az európai audiovizuális ágazat versenyképességének ösztönzésére. A program továbbra is támogatni fogja az európai filmek, televíziós programok és videojátékok létrehozását, forgalmazását és népszerűsítését.
  2. Kultúra: Az új költségvetésből 609 millió euró szolgálja majd Európa kulturális és kreatív ágazatainak előmozdítását. Együttműködési projektek, hálózatok és platformok jönnek létre, amelyek összekapcsolják Európa tehetséges művészeit, és megkönnyítik az alkotók számára a határokon átívelő együttműködést.
  3. A kultúrát és a médiát is érintő ágazatközi intézkedések: 160 millió euró támogatást fognak kapni a kis- és középvállalkozások, valamint más, a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő szervezetek.

A kultúrának pozitív szerep jut az európai társadalom és gazdaság ellenálló képességének fokozásában. A digitalizálás és a globális verseny miatt az európai kulturális és kreatív ágazatoknak nagyobb támogatásra van szükségük. Még többet tehetünk a határokon átívelő produkciók ösztönzése, az európai alkotások hatékonyabb forgalmazása és a digitális technológiák fokozottabb alkalmazása érdekében, megőrizve ugyanakkor Európa kulturális és nyelvi sokszínűségét. Továbbá azáltal, hogy megerősítjük a kultúrát és a kreativitást Európában, hatékonyabban tudjuk támogatni a tömegtájékoztatás szabadságát és a pluralizmust, amelyek alapvető fontosságúak a nyílt, befogadó és kreatív társadalmak fenntartásához. Ezért javasolja a Bizottság a Kreatív Európa programra szánt támogatások megemelését.

 

181 millió euró a költségvetési csalások elleni küzdelem támogatására

A következő hosszú távú, azaz a 2021–27-re szóló uniós költségvetés egyik elemeként az Európai Bizottság 181 millió euró összeggel javasolja támogatni az uniós költségvetést érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok elleni küzdelem érdekében tett tagállami erőfeszítéseket.
Az új uniós csalás elleni program Európa-szerte finanszírozza majd az illetékes hatóságok munkatársainak célzott képzését, a közöttük megvalósuló információcserét és a bevált módszerek cseréjét. Ezenkívül a csalás felderítésére és kivizsgálására használt technikai eszközök megvásárlása révén támogatást nyújt majd nyomozati tevékenységekhez, valamint segíti a biztonságos információs rendszerekhez való hozzáférést. A program a következő három konkrét célkitűzés megvalósítását szolgálja:

1. a csalás, a korrupció és az EU pénzügyi érdekeit sértő egyéb jogellenes tevékenységek megelőzése és a küzdelem ellenük
2. a kölcsönös segítségnyújtás előmozdítása a vámügyek területén
3. a csalás és a szabálytalanságok tagállamok általi bejelentésének támogatása

Az új program a Herkules III program helyébe lép, mely az elmúlt években nemzeti és helyi szinten egyaránt pozitív hatást gyakorolt a csalás elleni küzdelemre. A Herkules III keretében korábban finanszírozott tevékenységeken felül az új uniós csalás elleni program olyan képzéseket és szakértői konferenciákat finanszíroz majd, amelyek előmozdítják az információcserét és a transznacionális együttműködést. A program támogatni fogja továbbá a tagállami vámhatóságoknak a vizsgálatok lefolytatása érdekében közösen kifejtett erőfeszítéseit, támogatást nyújt majd az operatív és nyomozati tevékenységekhez, valamint előmozdítja a szabálytalanságok tagállamok általi bejelentését és a nemzeti szintű kockázatkezelést. A programot az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) fogja kezelni és végrehajtani.

 

Európai Szociális Alap, Globalizációs Alkalmazkodási Alap és Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap
 
A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló uniós költségvetésben az Európai Bizottság az EU szociális dimenziójának megerősítését javasolja. Ennek eszközét az Európai Szociális Alap megújítása, vagyis az „Európai Szociális Alap Plusz” (ESZA+) létrehozása, valamint az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) hatékonyságának javítása jelenti. A javaslat szerint az ESZA+ számára mintegy 101,2 milliárd eurót, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap számára pedig 1,6 milliárd eurót különítenének el. Mindkét alap az emberekbe való befektetésre irányul: biztosítják, hogy a polgárok meg tudjanak birkózni a munkaerőpiaci kihívásokkal és változásokkal.
 
A Bizottság ezenfelül 947 millió eurós költségvetést javasol a Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap számára. Ez az alap további támogatást nyújt a jogállamiságon és a kölcsönös bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség megvalósításához, és biztosítja, hogy a polgárok élhessenek jogaikkal.
 
Európai Szociális Alap Plusz: Az ESZA+ tevékenységének középpontjában az emberekbe való befektetés, a készségek fejlesztése, valamint a szociális jogok európai pillérének megvalósítását célzó munka támogatása áll majd. Ez segíti a világszintű kihívásokra történő reagálást és a társadalmi méltányosság fenntartását, ugyanakkor Európa versenyképességét is előmozdítja. Az ESZA+ a jelenlegi Európai Szociális Alap rugalmasabb és egyszerűbb változata lesz, mivel számos, már létező alapot és programot egyesít: magában foglalja majd a jelenlegi Európai Szociális Alap mellett az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot, a foglalkoztatás és a szociális innováció uniós programját, valamint az EU egészségügyi programját is.
 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Az EGAA az uniós szolidaritás megnyilvánulása azon európai polgárok iránt, akik a világgazdaságban bekövetkezett strukturális változások és a technológiai fejlesztések következtében vesztették el munkahelyüket. Rendeltetése, hogy elősegítse a munkavállalók megtartását vagy munkaerőpiaci visszailleszkedését. A Bizottság felülvizsgálja az alap működését annak érdekében, hogy az hatékonyabban tudja támogatni az állásukat elveszítő munkavállalókat. Az új szabályok többek között 500 elbocsátott munkavállalóról 250-re csökkentik azt a küszöböt, amely alapján igénybe vehető az EGAA támogatása.
 
Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap: A jelenlegi három különböző program helyett a Bizottság javaslatot tesz az új Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap létrehozására, amely a „Jogok és Értékek”, illetve a „Jogérvényesülés” programokat foglalja majd magában. Napjainkban, amikor az európai társadalmak szélsőségességgel, radikalizmussal és megosztottsággal szembesülnek, minden eddiginél fontosabb a jogérvényesülés, a jogok és az európai értékek előmozdítása, megerősítése és védelme. Az alap javasolt költségvetéséből 642 millió euró a „Jogok és Értékek” program, 305 millió euró pedig a „Jogérvényesülés” program megvalósítását fogja szolgálni. Az alap többek között elősegíti a bűnözés és a terrorizmus eredményesebb visszaszorítását célzó igazságügyi együttműködést, hozzájárul a jogállamiságon, a kölcsönös elismerésen és a kölcsönös bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség továbbfejlesztéséhez, valamint támogatja a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom kulcsszerepét a közös uniós értékek népszerűsítése, védelme és a jogok tényleges érvényre juttatásának biztosítása terén.