Ötven kötelezettségszegési ügy Magyarországgal szemben 

Az Európai Bizottság ma közzétette a „Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában” című éves jelentésének 2019. évi kiadását, mely naprakész gazdasági elemzéssel szolgál az európai foglalkoztatási és szociális trendekről, és körvonalazza az Európai Unió előtt álló szakpolitikai lehetőségeket.
 
Tekintettel azokra az irányzatokra, melyek hosszú távon meghatározóak világszinten – köztük a népesség elöregedésére, a globalizációra, a technológiai átalakulásra és az éghajlatváltozásra –, a dokumentum középpontjában a fenntarthatóság témája áll. A jelentés szerzői megállapítják, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés és a növekedés fenntartása szorosan összefügg egymással, és szakpolitikai lehetőségeket is felvázolnak az EU számára. Ezek révén az unió képes lehet arra, hogy megőrizze versenyképességét, fenntartsa növekedését, és ezek előnyöket az EU összes lakosára és a következő generációkra is kiterjessze, egyidejűleg pedig folytassa a klímasemleges gazdaságra átállás céljából végzett elkötelezett munkáját. A 2019-i jelentésből az is kiderül, hogy az EU gazdasági tevékenysége tovább bővült, ami rekordszintű foglalkoztatással és javuló szociális helyzettel párosul.

A szén-dioxid-semleges gazdaságra való átállás növelni fogja a munkahelyek számát, és hatással lesz a munkaerőpiac szerkezetére, a munkahelyek megoszlására és a szükséges készségekre is. Az átállásnak köszönhetően 2030-ig – a jelenlegi várakozások szerinti 12 millió új munkahelyen felül – előreláthatólag további 1,2 millió munkahely fog létrejönni az EU-ban. Ugyanakkor az átállás hatása országonként és ágazatonként eltérő lesz, ezért az egyes országoknak fel kell készülniük a változásokra avégett, hogy a továbbra is magas szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellekhez kapcsolódó szakmákban, ágazatokban és régiókban tevékenykedő emberek se legyenek az átállás kárvallottjai.

A jelentés megállapításait az európai foglalkoztatási és szociális ügyekért felelős miniszterek is meg fogják vitatni július 8-i ülésükön.

Megjelent az egységes piaci eredménytábla

Ma jelent meg az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves jelentés, mely bemutatja, mit tett az Európai Bizottság 2018-ban az uniós jog érvényre juttatása végett. Ugyancsak ma tette közzé a Bizottság az egységes piaci eredménytáblát, mely a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgásának útjában álló akadályok felszámolásában elért teljesítményt értékeli, és azonosítja azokat a hiányosságokat, amelyek kapcsán a tagállamoknak és a Bizottságnak kell az eddiginél nagyobb erőfeszítéseket tenni. A Bizottság arra törekszik, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák az uniós szabályokat, és érvényt szerezzenek nekik.

Mivel a polgárok és a vállalkozások csak akkor élvezhetik az egységes piac által kínált sokféle előnyt, ha a közösen elfogadott szabályok ténylegesen, a gyakorlatban is működnek, a Bizottság elsődlegesként kezeli azokat a problémákat, amelyeknél fellépése kézzelfogható változást hozhat és előnyöket biztosíthat a polgárok és a vállalkozások számára.
A polgárok, a vállalkozások, a nem kormányzati szervezetek és más érdekelt felek online panaszbejelentő űrlap kitöltésével is jelezhetik, ha úgy vélik, hogy sérült az uniós jog. Tavaly a panaszok többsége a jogérvényesülést és a fogyasztói jogokat, az uniós belső piacot, az ipart, a vállalkozáspolitikát, a kkv-kat, valamint a foglalkoztatással és a szociális ügyekkel kapcsolatos kérdéseket érintette.
 
* * *

Az uniós jog megfelelő alkalmazásának elmulasztása azzal jár, hogy a polgárok és a vállalkozások elesnek az uniós jogszabályok szerint őket megillető jogoktól és előnyöktől. A ma közzétett jelentésből kiderül, hogy 2018-ban az EU-ban a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások száma kismértékben (0,8%-kal) növekedett az előző évihez képest. A főbb érintett szakpolitikai területek közé a környezetvédelem, a mobilitás és a közlekedés, valamint a belső piac, az ipar és a vállalkozáspolitika tartozott.

Magyarország továbbra is az uniós átlagnál kevesebb kötelezettségszegési eljárásban érintett. A múlt év végén összesen 50 kötelezettségszegési ügy volt folyamatban Magyarországgal szemben (kettővel több, mint egy évvel előtte). A lezáratlan ügyek közül 17 eljárás kapcsolódott az uniós jogszabályok nemzeti jogba való késedelmes átültetéséhez.
 
* * *

Az egységes piaci eredménytábla részletes képet ad az EU egységes piacára vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 2018-i helyzetéről. Értékeli, miként alkalmazzák az uniós szabályokat az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamai, mennyire nyitottak és integráltak az egyes piacok, valamint milyen mértékben járultak hozzá a tagállamok az egységes piac hatékonyabb működését szolgáló uniós eszközök kialakításához.
Tavalyi teljesítményük alapján a tagállamok 153 zöld, 137 sárga és 59 piros lapot kaptak. A lapok színe azt jelzi, hogy a tagállamok mely területeken teljesítettek kiválóan (zöld lap), átlagosan (sárga lap) vagy átlag alatti szinten (piros lap). Az áttekintésből az is derül ki, mely területeken javult, illetve romlott az egyes országok teljesítménye. Összességében Portugália, Szlovákia, Finn-, Svédország és Litvánia teljesített a legjobban, a legtöbb piros és sárga lapot pedig Spanyol-, Olasz-, Görögország és Luxemburg kapta.

Éves jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről

Egységes piaci eredménytábla