Világméretű Eszperantóország

Még negyvennyolc óra sem telt el azután, hogy lapunkban megjelent az újságíró archívumából származó „Ady rajongva ajánlotta az eszperantót” című írás, egy nyugalmazott magyar diplomata, a Magyar Eszperantó Szövetség tiszteletbeli elnöke, prof. dr. Nanovfszky György levelet küldött szerkesztőségünknek, amelyben az eszperantóval, a nyelvvel és mozgalommal kapcsolatos élményeiről számolt be. Íme:

Nehezen tudom elképzelni, hogy Humphrey Tonkin 70 éves. Aki ma találkozik vele, mint ahogyan az velem is történt nemrég Budapesten, ma is egy fiatal, energikus, nagytudású személyiséget lát benne, akinek még a haja színe is csak alig válto­zott az elmúlt évtizedek alatt: azaz a világos szőkéből világos ősz lett.

A születésnap alkalmából bizonyára sokan fog­ják pozitívan értékelni professzori interlingvisztikai, szervezői és szerkesztői munkásságát; az eszperantó nyelv, az eszme és a mozgalom szolgálatában kifejtett tevékenységét. Valóban, kevés olyan kiváló képességű emberrel büszkélkedhet a világ eszperantó mozgalma, mint a TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, azaz az Eszperantista Fiatalok Világszervezete; alakult 1938-ban Rotterdamban), majd az UEA (Universala Esperanto-Asocio / Egyetemes Eszperantó Szövetség, Rotterdam, 1908; (a nyitó képen a szövetség székháza) egykori első számú tisztségviselője.

Jó 60 évvel ezelőtti felvétel: érkeznek a küldöttek az eszperantisták világkongresszusára a varsói Tudomány és Kultúra Palotájába. (Foto: Máthé Csaba)

Számomra azonban a számos személyes talál­kozó közül a legemlékezetesebb az 1960-as évek ele­jén történt, amikor Humphrey talán első ízben járt Budapesten. A Magyar Eszperantó Szövet­ség akkori vezetői úgy találták helyesnek, hogy a legné­pesebb ifjúsági eszperantó klub vezetőjét (Esperanto Klubo Studenta, az egyetemisták és főiskolások eszperantó-klubja), azaz engem bízzanak meg azzal, hogy a fiatal amerikai eszperantistát Buda­pesten kalauzoljam. Humphrey 1956-ban, míg én két évvel később, 1958-ban lettem eszperantista és rendkívül érdekelt a nyelv kialakulása, előtörté­nete és a mozgalom története, amelyről 1956 után csak az „öregebbektől” lehetett informálódni. A beszélgetések rendszerint úgy zajlottak le, hogy az egyik-másik „nagy öreg” félrehívta az ifjú érdek­lődőt és szinte fülbesúgva mondott el egy-két történetet a 20-as, 30-as években történtekről. A kezünkbe került eszperantó nyelvű újságok, folyóiratok, képeslapok többsége a második világháború előtt jelent meg és megsárgult, gyűrött példányait kézről-kézre adták a tulajdonosai.

Az 1956-ban, hosszú szünet után Magyarországon újból engedélyezett eszperantó mozgalom a múltjából élt. És ez a múlt, noha olyan személyiségeket tudhatott a magáénak, mint Baghy Gyula, Kalocsay Kálmán, Balkányi Pál, Kökény Lajos, Szathmári István a mozgalmi ismereteink ezzel szinte ki is merültek. Kapcsolataink az 50-es évek végének és a 60-as évek elejének külföldi mozgal­maival szinte jelentéktelenek voltak. Próbáltunk levelezni a szomszédos, szocialista országok fi­ataljaival, akik ugyanúgy féltek a „nemzetközi kapcsolatoktól” és egy olyan levelező partnertől, akivel minden jel szerint igen kis esély nyílott a személyes találkozóra, hiszen a határok gyakorla­tilag le voltak zárva és még a szomszédos orszá­gokban élő családtagok meglátogatásához is hivatalos meghívólevél kellett és akkor sem volt biztos, hogy az „illetékes szervek” esetleg nem tartják fölöslegesnek az utazást.

És akkor, 1962-ben egy fiatal és lelkes eszperan­tistának lehetősége nyílik arra, hogy élőben talál­kozhat egy valódi „amerikaival”, aki ráadásul fiatal és még eszperantista is. Ez akkor, minden kétséget kizárólag, olyan volt, mintha egy igazi marslakó jött volna el hozzánk.

A kezdeti meghatódottság után számos pozitív meglepetés ért. Az első, hogy mindketten kifogásta­lanul megértettük egymást – eszperantóul. A második, hogy egy hasonló korú, gondol­kodású fiúval beszélgethettem, akit többé-kevésbé ugyanaz foglalkoztatott, mint engem. A harmadik meglepetés pedig a volt, ahogyan Humphrey mesélt az eszperantó mozgalom alakulásáról és a nyelv elterjedéséről a világban. Csodaként hallgattam a beszámolót a tőlünk nyugatra lévő országok, de főleg a német, a francia, az angol és az olasz eszpe­rantisták életéről, a kongresszusok, össze­jövetelek, események megszervezéséről.

Nem emlékszem ma már pontosan, hogy ezek a beszélgetések két vagy három napig tartottak, de abban biztos voltam, hogy az eszperantót érdemes volt megtanulnom, a nemzetközi nyelv eszméje cso­dálatos és praktikus és a mozgalom az a hely, ahol „van mit keresni” a korombeli fiataloknak.

A beszélgetések végén Humphrey fel­vetette: mit szólnék egy párizsi meghíváshoz, amelynek házigazdája egy hétre valamelyik jótékonysági szervezet lenne. Mivel akkor a budapesti egyetem bölcsészettudományi karának voltam a hallgatója, az ötlet úgy ért, mint derült égből a villámcsa­pás! Párizsba menni és élőben látni mindazt, amit csak filmeken nézhettünk és amiről csak könyvekből olvashattunk (Verne Gyula, Ale­xander Dumas, Eugène Sue, Victor Hugó), ez szinte hihetetlennek tűnt föl a számomra. És mikor? – kérdeztem félénken. Akár szeptember elején, de lehet októberben is, mondta Humphrey, attól függően, hogy az egyetemi tanulmányaid mikor teszik azt lehetővé.

Rendkívül bol­dog voltam és szinte a levegőben jártam, de ismerve az akkori magyarországi viszonyokat, még egyszer rákérdeztem: és ki fogja küldeni a meghívólevelet?

Á, az nem probléma – mondta Humphrey, arról majd én, illetve a Caritas gondoskodik.

Másnap azzal búcsúztunk el, hogy várjam a le­velet és az ősszel készüljek az utazásra. A hírről ter­mészetesen nem szóltam senkinek, miközben alig bírtam magamban tartani. Eltelt vagy három hónap, amikor a postás egy borítékot hozott fran­cia bélyeggel. Örömmel vettem át a levelet, ami valóban csak egy boríték volt, és az is nyitva. A fel­irat szerint a „levél tartalma elveszett, mert a bo­ríték nem volt lezárva”. Nem értettem. Hogyhogy nem volt lezárva, hiszen a borítékon látszott a ra­gasztás. Hogyan veszhetett el a tartalma, ami min­den bizonnyal az én meghívólevelem volt?

Mivel a téma igen kényes volt, nem mertem senkinél sem érdeklődni. Egyedül az egyik idős eszperantistát kérdeztem meg, akiről tudtam, hogy néhány évvel azelőtt a Belügyminisztérium­ban dolgozott és tudhatott az ilyenfajta „levélelveszésekről”. S. úr türelmesen végighallgatott, majd némi gondolkodás után kijelentette: „örülj neki, hogy így alakult. Lehetett volna sokkal rosszabb is”. Hogyhogy rosszabb? – kérdeztem. Úgy, hogy megkapod a levelet és beadod az útlevélké­relmedet. Ezt természetesen 2-3 hónap múlva elutasították volna, de egyidejűleg felírtak volna egy listára, amelynek résztvevői „gyanúsaknak” minősülnek és éveken keresztül nemcsak Te, de még a szüleid sem kaphattak volna útlevelet.

Megszeppenve hallgattam az idős, tapasztalt belügyes eszmetárs okfejtéseit, majd lehajtott fejjel bandukoltam haza. Az, hogy az „öregnek” milyen igaza volt, csak eggyel tudom bizonyítani. Nyáron, az iskolai szünetben, egy iskolai kirándulást szerveztek a baráti Lengyelországba. Érdekes módon én nem kaptam útlevelet. Pedig dr. Zamenhof földjére szívesen utaztam volna, mint eszperantista.

De kellett nekem Párizs! Még ha csak gondolat­ban is!

Pár évvel később, 1963 nyarán Bulgáriában, Vracában rendezték a TEJO-kongresszust, majd Szófiában az eszperantisták világkongressszusát. Ezeken, mint a magyar eszpe­rantisták küldöttségének tagja vehettem részt. Itt lehettem életemben első ízben „Eszperantóországban”, ahol mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli, ugyanazokért az eszmékért lelkesedik és ugyanazon mozgalom tagja.

A 60-as évek második felében külföldi ösztöndíjat kaptam és az egyetem befejeztével sokat és gyakran utaztam külföldre. Párizsban 1969-ben jártam először… (És időközben megszerzett angol, eszperantó, francia, indonéz, lengyel, orosz felsőfokú állami nyelvvizsgával diplomataként a nagyvilágban.)

A későbbiekben, aktív eszperantista életem elmúlt fél évszázadában sokszor találkoztam Humphreyval különböző országokban és rendezvényeken. Ültünk sokszor egy bizottságban, vet­tem részt közösen szervezett megmozdulásokon, vezettünk szemináriumokat, vitaköröket.

Nagyon sok kedves és kellemes közös élményünk van. Mindig örömmel hallgatom Humphrey előadásait, olvasom könyveit, cikkeit, annál is inkább, mivel egyik szakképzettségem nekem is bölcsész, azaz hivatalból foglalkozom irodalommal és nyelvészettel.

Később, miután a szocializmusnak nevezett társa­dalmi rendszer nemcsak Magyarországon, de egész Közép-Európában, sőt még az eszmét terjesztő Szov­jetunióban is összeomlott és életképtelennek bizo­nyult, második végzettségem alapján ENSZ-tisztviselő, majd hazám nagykövete lettem hét országban. Ma, ugyanúgy, mint Humphrey, egyetemi tanárként és nyugdíjas nagykövetként dolgozom és hálával gon­dolok arra a fiatal amerikai eszperantistára, aki párizsi utat akart szervezni nekem, ám nem rajtunk múlott, hogy a szép tervből akkor nem lett semmi.

Köszönöm Humphrey! Isten éltessen sokáig jó egészségben! Ha Párizsban jársz, gondolj arra, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen hatást gyakoroltál egy fiatal magyar eszperantistára, aki azóta is őszinte híved mind Neked, mind az egyetemes eszperantó mozgalomnak, nemzetközi nyelvünknek és annak eszméjének.

(A fenti írás keletkezésének dátuma: 2009. december 2.)