EU: erős, hatékony, méltányos migrációs és menekültügyi politika

A Bizottság ma áttekintette a 2015. évi európai migrációs stratégia teljesítésében elért haladást, és felvázolta az eddiginél erősebb, hatékonyabb és méltányosabb uniós migrációs és menekültügyi politika még hiányzó elemeinek kiegészítéséhez szükséges következő lépéseket.

Az európai migrációs stratégia félidős felülvizsgálatából kitűnik: a múlt két évben az uniós migrációkezelésnek köszönhetően csökkentek az irreguláris migráció ösztönzői, erősödött külső határaink védelme, sikerült eleget tennünk a menekültek segítésével kapcsolatos kötelességünknek, és javultak az Európába vezető legális beutazási lehetőségek. Mivel az Európára nehezedő migrációs nyomás még mindig nagy, rendkívül fontos, hogy ezen eredményekre építve folytassuk a jelenlegi erőfeszítéseket, tökéletesítsük a még stabilabb és strukturáltabb megoldásokra irányuló munkát, és készen álljunk arra, hogy hathatós választ adjunk az előre nem látható eseményekre.

A Bizottság – az eddigi eredményekre építve – ma számos új kezdeményezésre tett javaslatot a kulcsfontosságú területeken, ideértve a következőket:

  • Új intézkedések az EU visszatérési politikájának hatékonyabbá tételére: Tekintettel arra, hogy a visszaküldési arány továbbra sem kielégítő (2014–15-ben kb. 36%) és a közeli jövőben a becslések szerint mintegy 1,5 millió főnek kell visszatérnie az uniós tagállamokból, a Bizottság minden területen javasolja a visszatérést célzó erőfeszítéseket. Az Európai Határ- és Parti Őrségen belül működő visszatérési osztályt látványosan megerősítik azért, hogy az ügynökség ténylegesen megelőző visszatérés-kezelési megközelítést alkalmazhasson, és képes legyen a visszatérések uniós szintű igazgatásának irányítására és koordinálására.

A tagállamoknak tovább kell egyszerűsíteniük visszaküldési politikájukat a Bizottság 2017. évi ajánlásával és a visszatérésre vonatkozó cselekvési terv aktualizált változatával összhangban – szoros együttműködésben az Európai Határ- és Parti Őrséggel. A Bizottság e célból ma közzéteszi a visszatérésre irányadó kézikönyv felülvizsgált változatát, amely tartalmazza a tagállamoknak szóló, a visszatéréssel kapcsolatos ajánlásokat.
 

  • Új áttelepítési program, amely a következő két év során legalább 50 000 különösen kiszolgáltatott, nemzetközi védelemre szoruló személy Európán kívülről történő áttelepítéséről gondoskodik azokba a tagállamokba, amelyek erre önkéntesen vállalást tesznek. A Bizottság 500 millió eurót különített el a tagállamok áttelepítési erőfeszítésének támogatására. A javaslat része a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy életképes, biztonságos és jogszerű alternatívákat kínáljon azok számára, akik csempészhálózatok kezébe kerülve kockáztatják életüket.

A mai ajánlás a 2017. július 4-én megkezdett, az áttelepítésre vonatkozó vállalástételi kampány nyomon követése és kiegészítése; a kampány eddig 14 ezer vállalást eredményezett 11 tagállam részéről.

  • A legális migrációra irányuló kísérleti kezdeményezések avégett, hogy az irreguláris migrációs áramlatok az uniós tagállamokba irányuló szükséglet alapú gazdasági migrációvá alakuljanak át. A kísérlet koordinálásához és finanszírozásához a Bizottság segítséget nyújthat. Kezdetben azokra a harmadik országokra összpontosulnának, amelyek bizonyították az irreguláris migráció elleni küzdelem és az irreguláris migránsok visszafogadását célzó közös megoldások kialakítása iránti politikai elkötelezettségüket.

Ezen túlmenően a Bizottság felszólítja a tagállamokat arra, hogy sürgősen mutassanak fel eredményeket a közös európai menekültügyi rendszer reformja területén, valamint növeljék erőfeszítéseiket a migrációs származási és tranzit-országokkal folytatott együttműködést illetően, különösen az „Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” eszköznek nyújtott további hozzájárulások révén.

Arra is emlékeztet a Bizottság, hogy az Európai Unió Tanácsának a menekültek áthelyezésére vonatkozó határozatai azokra az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyekre alkalmazandók, akik 2017. szeptember 26-ig érkeztek Olasz- vagy Görögországba. Ezért jelenleg a legsürgetőbb prioritás a szeptember 26-ig érkezett, áthelyezésre jogosult személyek fennmaradó részének mielőbbi áthelyezése.

Bizottsági közlemény az európai migrációs stratégia megvalósításáról

Tájékoztató: A hatékony és hiteles uniós visszatérési politika felé

Tájékoztató: Legális beutazási lehetőségek Európába

Tájékoztató a menedékkérők Európán belüli áthelyezéséről

Ajánlás a visszatérésre irányadó közös kézikönyvre

Ajánlás a visszatérésre irányadó közös kézikönyvre: melléklet (a javasolt kézikönyv)

 

Schengen megerősítése és megőrzése a biztonság növelése és az európai alapszabadságok védelme céljából

Amint azt Jean-Claude Juncker elnök szeptember 13-án bejelentette, az Európai Bizottság ma intézkedési javaslatokat terjesztett elő a schengeni térség megerősítésére, melyek az alábbi pontokban foglalhatók össze:

  • A Bizottság a schengeni határ-ellenőrzési kódex naprakésszé tételét javasolja abból a célból, hogy a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető, kialakuló és tartós veszélyek kezelése végett az ideiglenes belső határellenőrzés visszaállítására vonatkozó szabályokat a tagállami igényekhez igazítsa. A már rendelkezésre álló eszközök eddig jól szolgálták Európát, de az új biztonsági kihívásokkal szemben a schengeni határ-ellenőrzési kódexet ki kell igazítani a belső határellenőrzés időtartamának meghosszabbítására. A Bizottság ezért a Schengeni határellenőrzési kódex 25. és 27. cikkében előírt határidő egy évre történő módosítását javasolja (a mostani hat hónap helyett). A tagállamok kivételes esetben meg is hosszabbíthatják az ellenőrzéseket, ha ugyanaz a veszély egy éven túl is fennáll, és ha azt a területükön belül hozott arányos rendkívüli nemzeti intézkedésekkel – például szükségállapot elrendelésével – is megpróbálták kezelni.

Dimitrisz Avramopulosz migrációs és belügyi uniós biztos azonban hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a Bizottság nem javasolja a jelenleg érvényben lévő belső határ-ellenőrzések meghosszabbítását.

A Bizottság erőteljesebb eljárási biztosítékok bevezetését szorgalmazza avégett, hogy a belső határokon végzett határ-ellenőrzésekre – legvégső esetben alkalmazott intézkedésként – csak szükség esetén, arányos mértékben, a szabad mozgásra gyakorolt hatás korlátozásával kerüljön sor.
 

  • A jogalkotási javaslatok elfogadásáig terjedő időszakra a Bizottság ajánlás formájában útmutatót ad ki a tagállamoknak arról, hogy szükség esetén miként alkalmazzák hatékonyabban az ideiglenes határellenőrzés jelenlegi szabályait. A Bizottság felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy az ideiglenes belső határellenőrzés bevezetésének továbbra is legvégső esetben alkalmazott kivételes intézkedésnek kell lennie, a szabad mozgásra gyakorolt hatást korlátozni kell, és előnyben kell részesíteni az olyan más intézkedéseket, mint például a rendőrségi ellenőrzés vagy a határokon átnyúló együttműködés. A tagállamoknak az ideiglenes ellenőrzéseket rendszeresen értékelniük kell, tájékoztatniuk kell a többi érintett tagállamot és együtt kell velük működniük, továbbá tartózkodniuk kell minden indokolatlan intézkedéstől.
     
  • Végezetül ahhoz, hogy a tagállamok a mostaninál erősebb schengeni térségben egységesen lépjenek fel a veszélyekkel szemben, itt az ideje teljes jogú schengeni tagsággal felruházni Bulgáriát és Romániát. A Bizottság azt szorgalmazza, hogy a Tanács hozzon határozatot a két tagállam schengeni csatlakozásának jóváhagyásáról, valamint a két tagállam és uniós szomszédaik közötti belső határellenőrzés megszüntetéséről. A Bizottság felkéri a Tanácsot arra, hogy hozzon határozatot Horvátország teljes jogú taggá válásáról, amint az erre vonatkozó összes kritérium teljesül.

A schengeni térség a világ legnagyobb olyan területe, amelyen belül a személyek szabadon mozoghatnak. Több mint 400 millió uniós polgár és a látogatók szabad mozgását, valamint az áruk és szolgáltatások akadálytalan áramlását teszi lehetővé. Schengen az európai integráció egyik legfontosabb vívmánya, amelyet meg kell őrizni és meg kell védeni.
 

Schengen megerősítése és megőrzése: Kérdések és válaszok

Bizottsági közlemény a schengeni térség megőrzéséről és megerősítéséről

Ajánlás a Schengeni határellenőrzési kódexben a schengeni térség belső határain történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására vonatkozóan előírt rendelkezések végrehajtásáról

Tájékoztató a schengeni szabályokról