Kedves Nyilvánosság (2.) – Türelemmel várjuk a választ a győri városházától

Másodszor vagyok kénytelen Hozzád fordulni öt hónap elteltével, megosztandó szomorú tapasztalataimat arról, hogy a hivatalt (netán csupa nagybetűvel kellett volna írnom?) egyáltalán nem érdekli, mit ír az a sajtó, amelyik bármiben is különbözik a ma éppen hivatalban lévő beosztottak és vezetők által megszokottól. Magyarán: amelyiknek tagjai nem ferencjóskai stílusban – „Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve!”… – művelik hivatásukat, hanem igyekeznek újságíróként szolgálni a nyilvánosságot.

Tehát még egyszer: az általam – és minden tisztességes újságíró által különös megbecsüléssel tisztelt – Nyilvánossághoz fordulok, hogy ismételten megosszam vele – miként ebben a témában már másodszor írandó – tapasztalataimat napjaink egyre aggasztóbb jelenségéről, mi több, gyakorlatáról, a hivatali gőg (állítólagos) mindenhatóságáról, amely egykoron a sokat szidott és átkozott pártállamnak is sajátja volt. Ám a felsőbbrendűségüktől eltelt akkori elvtársak mára legföljebb tanulni járhatnának legújabb kori (nem kevésbé pártállami) utánzóikhoz, akiknek mostanra sikerült tökélyre fejleszteniük a nem gazsuláló, a nem pártsajtó (más néven: nem lakájmédia) semmibe vételét.

Igen, ismétlem magamat: nekik már az is sok és irritáló, ha az újságíró – a közérdeket szolgálandó – korrekt, világos, tényekre irányuló érdeklődést tanúsít, és megkísérel kérdezni a fülükre ragasztott telefonjukkal menekülőktől, vagy a népes udvartartásuk karéjában a törvényhozás folyosóján tovalejtőktől.

A „frappánsnak” szánt válaszokat idejében kidolgozta a kifogás- és pökhendiségügyi államtitkárság: „Kellemes karácsonyt!”, meg „ha eljön az ideje”, ekként még az (itthon) nagy nézettségnek örvendő (természetesen a hatalmat képviselők számára barátinak nem minősülő) tévétársaságok és lapok munkatársai is kénytelenek beérni a tudósítást záró mondattal: „Híradónk elkészültéig/lapzártánkig kérdésünkre nem érkezett válasz…”

Aztán már nem is fog, tekintettel arra, hogy a fölgyorsult idő és az események elsodorják az akár egy-két órával azelőtti történéseket, és ezt különösen jól tudják azok, akiknek illenék válaszolniuk, hiszen erre játszanak. Holott valamennyiünk adójából (közpénzből!) származik nem egyszer milliós (sokmilliós) fizetésük, valamint számos „természetbeni” juttatásuk.

Kedves Nyilvánosság, engedd meg, hogy megosszam Veled lapunk győri szerkesztőségének tapasztalatát! – írtuk éppen öt hónappal ezelőtt. – Fotósunk, aztán képei alapján munkatársunk is fölfigyelt arra, hogy az ország (talán) harmadik leggazdagabb településének történelmi belvárosa valójában (és mindenekelőtt) madártávlatból szép és elragadó. Műemléki környezetben – sajátos módon – vállmagasságból omló vakolatú épületek sokasága csúfítja a városképet; van, amelyik emelet magasan penészes. Európa talán legszebb terének, a Bécsi-kapu térnek a sarkán évtizedek óta omladozik egy (hír szerint többször gazdát cserélt) lakóingatlan-páros (Schäffer-ház), vele szemben jól láthatóan méltatlanul rendetlen lakás díszeleg az Amade László családja által lakott házban. Leomlott a város (láthatóan évek óta üresen tátongó, igényesen renovált) legszebb lakóházának lábazata. Konyhaszagot árasztó gazdasági udvar éktelenkedik klasszicista műemlék lakóházban, kettővel odébb, a gyönyörű sarokerkélyes épület sokkalta jobb sorsra érdemes kapualjában és udvarában hasonló a helyzet. Pusztul a mostaninál ezerszer többet érdemlő egykori pénzgy(őr)i palota, ami a 115 esztendős történelme alatt sok hányattatást megért, ideje lenne – mondjuk – szállodává átépíteni. Ha már egyszer megbocsáthatatlanul visszatemették Európa egyik legremekebb erődítményének, a Duna-kapu tér alatt kiváló állapotban fennmaradt reneszánsz kori győri várnak a bástya- és kazamatarészleteit, majd föld alatti garázst építettek a régészeti emlékek mellett, legalább annyit megtehetett volna Győr, hogy a már említett Bécsi-kapu téren (nemzetközi példák alapján) újra fölépítik az eleink által másfél száz esztendővel ezelőtt bűnös módon elbontott reneszánsz várkaput

Igen, kedves Nyilvánosság, lenne megbeszélni való még nagyon sok. Legutóbb, például, lapunk írásának címében kérdezte: Van-e a győrinél elhanyagoltabb vasútállomás? Többszöri kérésre a MÁV méltóztatott válaszolni, de nem valamennyi kérdésünkre. Volt, amelyiket tovább passzolta a győri városházának.

Szerkesztőségünk TAVALY október 11-én kérte az önkormányzatot, szíveskedjék nyilatkozni az ügyben. Levelünket átvette a hivatal, telefonon is érdeklődtünk a válasz sorsa iránt, ám pusztán halogató feleletek érkeztek – szóban.

(Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a kedves Nyilvánosság is tudjon róla: a hivatallal folytatott levelezésünket archiváltuk és valamennyi telefon-beszélgetésünket is másodperc pontossággal prezentálni tudjuk.)

És ha már itt tartunk, szeretnénk újólag nyilvánosságra hozni: a győri városháza egyik főhivatalnokával – az íróasztal használójának minősíthetetlen magatartása miatt – meghiúsult az éppen csak megkezdett beszélgetésünk. Az újságíró ugyanis (kímélendő a hivatalnok idejét) hagyományos módon hangfelvételt kívánt készíteni a beszélgetésről, ám a hivatalnok – hangját fölemelve – követelte a még be sem kapcsolt magnó elzárását, továbbá: a munkáját végző újságíró adja át neki, hogy meggyőződhessen a készülék kikapcsolt állapotáról. (A krónikásnak egyébként semmi kifogása sem lett volna az ellen, ha a hivatalnok párhuzamosan, egyidejűleg hangfelvételt készít; legalább lett volna muníciója egy esetleges vitában. Bár – ha kérte volna – az elkészült interjút, cikket készséggel a nyilatkozó rendelkezésére bocsátotta volna, hogy korrigálhassa a szerző esetleges tévedéseit.) Ebben a pillanatban fogyott el az évtizedek óta a köz hiteles tájékoztatását szolgáló kollégánk türelme, és elköszönt az íróasztal lovagjától. Köszönését csak a főosztályvezető előszobájában ülő két hölgy viszonozta.

Kedves Nyilvánosság, remélem, nem kezeled a fent írtakat panaszáradatként. Közállapoti jelentés(részlet!)nek szántam az Úr 2018. (és most már a 2019.) esztendejének Magyarországáról.

Legyünk – sok évtizedes gyakorlatunknak megfelelően – tárgyilagosak. A tavaly októberi kérdéseinkre (igaz, négy hónap elteltével) ez év február 7-én végre megérkezett a válaszlevél:

„Kérdéseire az alábbiakban válaszolok:

Az Apátúr-ház felújításával kapcsolatban: a Rómer Flóris Múzeum igazgatójával, Grászli Bernadettel Önök által közölt interjúban számos információ szerepel, ezekhez képest újabbakról nincs tudomásom, azzal a kiegészítéssel, hogy a teljes felújítást követően tavaly decemberben megtörtént a cikkbeli fotókon szereplő Bécsi kapu tér átadása.

Győr város arculatáért egy általam irányított szakmai stáb felelős.

A vasúti pályaudvar felújításának témájában nem tudok nyilatkozni.

A Bécsi kapu tér 1-3. alatti – és más – ingatlanról nem tudok nyilatkozni.

Végezetül elnézését kérem a késedelmes válaszadásért.

Üdvözlettel: Sándorfi Róbert főosztályvezető, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály”

Természetesen ennél a 72 szavas válasznál sokkalta többre és részletesebbre számított szerkesztőségünk. Éppen ezért egy újabb levélben, amelyben udvariasan megköszöntük a főosztályvezető úr fáradozását, ajánlatot tettünk, melynek lényege:

„…Úgy vélem, hogy alkalomadtán egy személyes beszélgetés a város hasznára válnék, tekintettel arra, hogy az Ön rendelkezésére bocsátott írások ennél sokkal több kérdést vetettek föl, és célszerű lenne őket nyugodt körülmények között megválaszolni….”

Erre már nem kaptunk választ, és azóta újabb két hónap telt el. (Itt szeretnénk a hivatallal közölni, hogy nálunk nem használ a „kifárasztás”, van erőnk, hivatástudatunk, tájékoztatási indíttatásunk arra, hogy – az általunk különösen nagyra tartott NYILVÁNOSSÁG segítségével – végül mégis csak szóra bírjuk a városháza tornya alatt trónoló hivatalt.

Ebből az indíttatásból küldtünk tegnap este újabb levelet Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kulturális, sport- és városmarketing-főosztályvezetőjének. Íme:

Tisztelt Sándorfi Úr!

Visszatérvén az Ön 2019. február 7-én kelt levelére, amelyben a közvélemény hiteles és egyértelmű tájékoztatása céljából részletes válaszokat kértünk Öntől (miután sem elődje, sem ígéretei ellenére a beosztottja erre nem volt hajlandó, mi több negligálta a hivatalhoz intézett nem magánleveleinket) a 19 évvel ezelőtt alapított és azóta folyamatosan frissülő Infovilág című, az interneten megjelenő napilapban 2017. augusztus 6.–2019. január 13. között mindenekelőtt a győri városképet illető cikkeinkben fölvetett kérdésekre, máig hiányoljuk azokat az információkat, amelyek alapján hitelesen, egyértelműen és részletesen tájékoztathatnánk olvasóinkat, a közvéleményt.

Szerfölött sajnáljuk, és ezt az Önnek címzett és Ön által átvett 2019. február 7-i levelünkben (e-mail) ki is fejtettük, hogy a néhány soros, gyakorlatilag semmitmondó válasszal nem vagyunk megelégedve, egyúttal fölajánlottuk Önnek a város hasznát és olvasóink (sok ezren közülük győri választópolgárok is!) hiteles tájékoztatását szolgáló személyes beszélgetést, amelyben kifejthetné a győri városkép visszásságaival kapcsolatos 28 publikációnkban felvetett kérdésre a polgármesteri hivatal állásfoglalásait.

Nagyon sajnáljuk, hogy erre az ajánlatunkra Ön már nem is válaszolt. Ezúton szeretném bejelenteni, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a fentebb megjelölt időszakban az Infovilágban „Győr többet érdemel(ne)…” összefoglaló cím alatt megjelent cikkekben fölvetett problémák a közérdekű adatigénylés körébe tartoznak, érdemi megválaszolásuk a törvény szerint kötelező. Kérem, adják ki szerkesztőségünk számára publikálás céljából azokat az adatokat, tényeket, amelyekből kiderül:

1.  Mit kíván tenni Győr azért, hogy végre visszanyerje a környezetéhez méltó állapotát – a város talán legszebb terét jó évtized óta elcsúfító – Schäffer-ház? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2017/08/06/gyor-tobbet-erdemelne-otletroham-az-omladozo-schaffer-haz-lattan

https://www.infovilag.hu/2017/08/22/otletroham-az-omladozo-schaffer-haz-lattan-2

https://www.infovilag.hu/2018/10/05/gyor-tobbet-erdemelne-tovabbra-is-kerdeses-a-schaffer-haz-sorsa

https://www.infovilag.hu/2018/10/18/kik-felelnek-gyor-varoskepeert

https://www.infovilag.hu/2018/12/18/gyor-tobbet-erdemelne-ter-kep-szepseghibakkal

https://www.infovilag.hu/2019/01/13/gyor-a-dolyfnel-tobbet-erdemelne

https://www.infovilag.hu/2019/02/07/gyor-tobbet-erdemelne-sokadszor-a-schaffer-hazrol

2.  Hol tart és mikorra készül el (miután az eredeti határidő már évekkel ezelőtt lejárt) az Apátúr-ház felújítása, és mikor nyitják meg benne azokat a létesítményeket, amelyekről a lapunknak interjút adott igazgató asszony beszélt, ám ez év eleji érdeklődésünkre már nem volt hajlandó nyilatkozni. (Ismereteink szerint az intézmény fenntartója Győr városa.) Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/03/04/muzeum-ami-nincs-evekkel-ezelott-lejart-igeret-gyor-europa-egyik-kulturalis-fovarosa-szeretne-lenni

3.  Szándékában áll-e a városnak a Duna-kapu téri mélygarázs építésekor régészetileg feltárt, majd a közvélemény számára érthetetlen döntéssel visszatemetett reneszánszkori erődítmény maradványainak a bemutató célú újbóli feltárása, amellyel Győr fölbecsülhetetlen értékű történelmi emlékkel gazdagodnék? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2017/11/22/gyor-tobbet-erdemel-visszatemetett-reneszansz-kori-kincsek-a-dunakapu-ter-alatt

4.  Ugyanezen a helyszínen áll a – szakértők szerint – elképesztően stílusidegen, megépítése óta használaton kívüli vasbeton–üveg épület (Duna-kapu tér 5.). Ki engedélyezte a megépítését és mi a szándékuk vele? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/03/01/vasbetonba-merevedett-vilagkep-gyor-tobbet-erdemelne

5.  Ha már sorra kivágták a Zechmeister utcai fákat, amelyeknek többsége (fénykép-felvételeink bizonyítják) egészségesek voltak (tehát fölösleges és környezetkárosító döntés volt), legalább a Bécsi-kapu téri buszmegállóban célszerű lenne a fatörzsek körüli területet vízáteresztő műgyantával burkolni, mert pl. a buszmegállóba ültetett egyik fácska körül a legkisebb csapadék hatására sár keletkezik, amit az utasok nem tudnak kikerülni, ugyanis az autóbuszok második ajtaja éppen a fácskával egyvonalban nyílik. Lásd:

https://www.infovilag.hu/2017/11/14/raba-szeri-fanyuvo-szorgalom

6.  Cikkeinkben részletesen leírtuk, megjelöltük a szem előtt lévő azokat az épületeket, amelyeknek vakolata nagyjából váll- vagy fejmagasságban omladozik. Tudjuk, hogy sok épület magántulajdonban van; felszólították-e már a házak gazdáit a helyreállításra? Van-e arra mód, hogy a város a saját költségvetéséből megszüntesse a városképet rontó állapotot, és utána akár bírói ítélettel behajtsa a javítások árát? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/01/02/gyor-tobbet-erdemelne-sebek-sokasaga-csufitja-a-varost

7.  Ugyanez a kérdés a lakatlan vagy romos állapotú (mindenekelőtt belvárosi) házak esetében is (pl. a Kazinczy utca/Sarló köz), amelyeket évek óta rombol az enyészet. Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/04/01/gyor-tobbet-erdemelne-rozalia-sebeitol-a-sarlo-kozi-fekelyekig

8.  Külön fejezetet érdemelnek a folyók városának elképesztően elhanyagolt vízparti létesítményei, különösen a Rába-parti műemlék csónakház, és a vele csaknem egyidős Duna-parti, a Kossuth híd lábánál. Megvárják, míg az egyik, aztán majd a másik is összeomlik? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/06/11/mi-lesz-veled-raba-parti-muemlek-csonakhaz-a-duna-parti-is-folujitasra-var

9.  Győr egyetlen, kelet–nyugati sugárútján áll (Szent István út 49–51.) a valamikori pénzügyi palota. Állapota elképesztően siralmas, sok év óta „kiemelt módon” csúfítja a városképet. Tett-e a város valamit is (ha igen, mit, ha nem, miért nem) azért, hogy a pompás épülettömb visszanyerje eredeti állapotát, és például megpályáztassa szállodai céllal? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/06/12/pusztulo-patinas-penzugyi-palota-gyor-tobbet-erdemelne

10. Van-e a győrinél elhanyagoltabb vasútállomás? – kérdeztük a 2018. szeptember 12-i cikkünk címében

https://www.infovilag.hu/2018/09/12/van-e-a-gyorinel-elhanyagoltabb-vasutallomas 

A választ mindenekelőtt a MÁV-tól vártuk, meg is érkezett a sürgetések hatására:

https://www.infovilag.hu/2018/10/10/van-e-a-gyorinel-elhanyagoltabb-vasutallomas-valaszolt-a-mav

A vasúttársaság válaszában van egy érdekes passzus, amely a győri önkormányzatnak szól:

„…Több fejlesztési elképzelés is létezik a győri vasútállomás akadálymentesítésével kapcsolatban, azonban ezek jelenleg még nem indultak el. Győr Megyei Jogú Város korábban pályázati forrást nyert el „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött” címmel, amely a vasút- és buszállomás és azok környezetének felújítását is érinti. Kérjük, a témában forduljon a győri polgármesteri hivatalhoz…” 

Tekintettel arra, hogy telefoni megkeresésünk után az Ön által vezetett hivatali egység nem válaszolt a fenti ügyben, a polgármesteri titkárságon igyekeztünk választ kapni. Az ott dolgozó beosztott hölgyek (kétszer hívtuk a titkárságot) megígérték a választ, amelyre tavaly október közepe óta hiába várunk. Az ilyen „nagyvonalúság” súlyosan megkérdőjelezi a sajtó, a közvélemény iránti „korrektséget”.

Lapunknak a győri városképpel foglalkozó, két tucatnál is több cikkében – ezt Ön is jól tudja – természetesen ennél jóval több témát vetettünk föl. Jelen levelünkben csak az általunk legfontosabbakat soroltuk föl, és amelyekre az olvasókat (a fent idézett törvényi hely szellemében) hitelesen és egyértelműen tájékoztató részletes válaszait előre is köszönjük.

A kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat reményében…aláírás.”