Magyarország újjáépítésén dolgozott az embermentő Wallenberg a háború idején

Lehetne egy negyedik fontos évfordulót is találni Wallenberg életrajzában, 1947. július 16-át, azt a (máig meg nem erősített) napot, amelyen feltételezések szerint a szovjet NKVD (belügyi népbiztosság) pribékei a moszkvai hírhedt Lubjanka börtönben meggyilkolták…

Ma délben a Raoul Wallenberg Egyesület és a Holokauszt Emlékközpont közös megemlékezést tartott Wallenberg magyarországi tevékenysége megkezdésének évfordulóján a leghitelesebb helyszínen, a budapesti, VI. kerületi Benczúr utca 16. szám alatt (a képen). Ebben a hatalmas saroképületben élt és dolgozott Wallenberg a legszörnyűbb időszakban, a hazánk német-náci megszállása, a deportálások, majd pedig a nyilas terror idején. Wallenbergnek Ocskay László magyar királyi katonatiszt (Ezreket mentett meg Ocskay László, a magyar Schindler; Ezreket mentett meg: sétányt neveznek el Ocskay László századosról; Az embermentő Ocskay százados magyar elismerését szorgalmazza az Infovilág) ajánlotta székhelyül a Benczúr utcai bérpalotát. Az épület évtizedek óta az Osztrák Köztársaság magyarországi nagykövetségének és kulturális intézetének a székhelye.

Ez utóbbi, az Osztrák Kulturális Fórum földszinti sarokterme volt 72 esztendővel ezelőtt az embermentő Raoul Wallenberg lakása és irodája, e falak között emlékezhettek ma délben számosan – túlélők is! – az életét az üldözöttekért számtalanszor kockáztató, hihetetlenül bátor svéd fiatalemberre, „A világ igazává” előlépett diplomatára.

Az eseményre meghívó levélben az állt, hogy Szita Szabolcs professzor tart előadást – a kutatásai egy részét összegzendő – Wallenberg széles körben ismeretlen tevékenységéről, ám a történészt munkája egy külföldi konferenciára elszólította. Ezért ifjú munkatársa, a szakmában máris jó nevű történész, muzeológus, gyűjteményvezető, Szécsényi András olvasta föl a Holokauszt Emlékközpont alapító igazgatójának tanulmányát, amelyet – dr. Szita Szabolcs engedélyével – az alábbiakban közzé teszünk, hogy lapunk olvasói is értesüljenek róla.

Mintegy évtizede tartó kutatással, két emberöltőnyi távolból kíséreljük meg felidézni a magyarországi háborús embermentés svéd személyiségének, Raoul Gustav Wallenbergnek budapesti tevékenységét, munkatársi körének kiépítését, együttműködésük mindennapjait.[1] A 32 éves követségi titkár 1944. július 9-én érkezett a magyar fővárosba. Humanitárius akcióját gyorsan megalapozta. Mérnöki gondolkodással, célszerűen és átgondoltan alakította kapcsolatait. Felelős megbízatása teljesítéséhez, az embervédelemhez eredményesen teljesítő apparátust hozott létre.

   Október 15-e után a Szálasi-rezsim totális terrort valósított meg. A leírhatatlan szörnyűségek mindennapjaiban Wallenberg Budapesten „a világ figyelő szeme” volt. Magyar munkatársaival szakadatlan, feszített, igen veszélyes munkát végzett. A Nyilaskeresztes Párt tagjaival; elszánt rablókkal, naponta öldöklő fegyveresekkel szemben küzdött önzetlenül, sok-sok kockázattal. Magyar segítőiből többen másokért, az ártatlanul megbélyegzett, összezárt, halálra hajszolt zsidók mentése közben áldozták fiatal életüket.   

Raoul Wallenberg a jót jóért cselekedte. Kései lovag volt, nem kért és nem várt érte semmit. Elszántsága, a személyét körülvevő légkör nagy hatást gyakorolt munkatársaira is. Így történt, hogy a svéd követségi titkár és magyar – zsidó és keresztény – segítői a humánum szolgálatában lebírták az ördögöt. Tízezreket védtek szívósan, százakat gyakran valósággal kiragadtak a halál torkából.   

Példás erkölcsi tartásuk, az Embert védő helytállásuk a megszálló szovjet hatóságok szemében mit sem számított. Különösen durva, a szovjet birodalomban bevált, megszokott módszert vetettek be velük szemben. 1945. január 17-én Wallenberget és magyar sofőrjét, Langfelder Vilmos mérnököt Budapestről ártatlanul elhurcolták, majd „hadifogolyként” Moszkvában bebörtönözték. A sztálini diktatúrát átható paranoiás bizalmatlanságnak, az erőszak Kremlből irányított könyörtelen gépezetének hosszú ideig eltagadott áldozatai lettek.

Kiterjedt kutatásunk Raoul Wallenberg és munkatársai magyarországi történetének tudományos feltárására, megörökítésére irányult.  A humánum egyik magyarországi lovagjává emelkedett svéd követségi titkárról a nehéz hónapokban bebizonyosodott, hogy a napi konfliktusokon átvergődve nagyobb összefüggésekben, távlatokban is gondolkodott. Sokoldalú ember volt. Miközben legnagyobb tetteit vitte végbe – Hegyeshalomból, a gyalogos deportálásból visszahozatott embereket, elhurcolásra gyülekeztetett zsidó munkaszolgálatosokat emelt ki a budapesti Józsefvárosi pályaudvarról, újabb ezreket és ezreket védelmezett, megmentett – a neves és gazdag Wallenberg bankárcsalád oldalági sarja,[2] Raoul Wallenberg korábbi nagyvonalú elgondolásaival, üzleti terveivel sem hagyott fel.

1944 őszén Magyarországon tragikus állapotok uralkodtak. Hadseregek csatáztak a földön, vízen és a levegőben. A városokra, a vasutakra és az ipartelepekre tűzeső, bombazápor hullott. Mindenütt a halál aratott, a terror, s vele a szervezett rablás mindennapi történés volt. Eközben Wallenberg arra is szakított időt, hogy zsidó védencei háború utáni sorsára gondoljon és terveket készítsen. Ez a tevékenység valamiképp beleillett a svéd külügyminisztériumtól kapott eredeti megbízásába, mely szerint tegyen javaslatot „a háború utáni időkben szükségessé váló segélyintézkedésekre”. 

November elején a Szálasi-rezsim még csak a berendezkedés fázisában volt, mikor elhatározta, hogy néhány megbízható, titoktartó magyar munkatársa bevonásával a magyar földön folyó hadműveletek, a pusztítás és rombolás megszűnésével nyíló lehetőségekkel is foglalkozik. Beavatott munkatársaival közölte, hogy lehetőséget lát arra, hogy Magyarországon a háború után remélt normalizálódás, átalakulás, a tönkretett zsidóságot ért károk felszámolása, a jóvátétel kérdései összefogással (amerikai és svéd segítséggel is számolt) megoldhatók. 

A hiányos fennmaradt dokumentációból is kitűnik, hogy november 5-én hivatali apparátusán belül felállította a szociális ügyek osztályát. Terveiben új vonások jelentek meg. A harci cselekmények, a háború lezárultával Magyarország újjáépítésére, a polgári viszonyok rehabilitálására, a volt deportáltak szervezett megsegítésére, kártérítésre, távlatilag pedig a magyar gazdaság talpra állításában való részvételre gondolt. Wallenberget súlyos és összetett kérdések, nagy ívű helyreállítási feladatok foglalkoztatták. Ezek ismertetéséhez, ütemes megtervezéséhez és kivitelezéshez új összeköttetésekre, a megszálló szovjet hadsereg magas beosztású parancsnokaival az érintkezés megteremtésére éppúgy szüksége volt, mint kapcsolatra – az akkor Moszkvában talán már tervezett – új magyar kormánnyal. Idealista volt: úgy vélte, hogy ezen az úton gyors megoldásokat érhet el.  

Wallenberg az egész országot átfogó segélyprogram kidolgozását az Üllői út elején, a Kálvin térre kitekintő 2–4. számú, bérbe vett épületben[3] indította meg. (Első és második emeletén eredetileg a Magyar-Hollandi Biztosító Társaság elegáns irodái működtek, míg az intézmény a háborús években be nem szüntette tevékenységét.) A program vezetését az ide telepített munkatársi gárdájából Müller Rezsőre[4] bízta. A koncepció munkálataiban Wohl Hugó, Forgács Vilmos, Balog Andor és dr. Hegedűs Pál vett részt. Közelebbről: Wohl Aschner Lipót irányítása alatt az Orion-gyárban bő negyedszázados menedzseri gyakorlatot szerzett, jó szervezői képességekkel rendelkezett. Forgács Vilmos 1922-től az Orion-gyár alkalmazásában állt, eközben kiépítette európai export hálózatát. Az 1930-as évek derekán Stockholmban leányvállalat alapításán dolgozott, intenzív svéd kapcsolatai innen származtak. Gazdag nyelvismerettel, gyors kapcsolatteremtő képességgel bírt. A hadiszállító Balog Andor és Wallenberg kapcsolata 1944 előttről származott. (1942-ben és 1943-ban a követségi titkár még Lauer Kálmán[5] kereskedelmi vállalkozásánál, a főként élelmiszeripari exportot és importot bonyolító Mellaneuropeiska alkalmazásában kötött üzleteket Magyarországon.) Dr. Hegedűs Pált[6] Wallenberg legfontosabb magyar tanácsadói közé soroljuk. Korábban Szlovenszkóban a magyar kisebbségért végzett érdekvédelmi munkában legendás hírű, tragikus véget ért gróf Esterházy János közvetlen munkatársa volt.

A mentési és adminisztrációs feladatok miatt az Üllői úti irodák zsúfoltsága naponta növekedett. (Egy fennmaradt nyilvántartás szerint 114 alkalmazott dolgozott ott, és engedéllyel 183 családtagja lakott vele.) Wallenberg professzionális szervező volt: a segélyprogram, az újjáépítés terveinek kidolgozását sürgősnek és kiemelten fontosnak ítélte meg. Müllernek új feladatot adott: nézzen olyan különálló helyiségek után, ahol a program munkatársai zavartalanul tehették dolgukat. A munkacsoportot rövidesen a belvárosi Harmincad utca 6. alá, a Hazai Bank épületének kibérelt harmadik emeletére telepítette át. (Jelenleg Nagy-Britannia budapesti nagykövetségének székháza. Falán 2010-ben avatott Wallenberg emléktábla[7] található.) A zárt épületben[8] a nyilvánosságot kizárva – a formálódó terveket a németek és a nyilasok elöl eltitkolva – dolgozhattak. A bankra kitűzték a svéd zászlót, ami az intézmény számára diplomáciai védelmet nyújtott. 

Müller Rezső és beavatott kollégái december elejére kétoldalas kérdőívet dolgoztak ki, ezt rövidesen nagy példányszámban a Globus Nyomdában ki is nyomtatták. A rovatokra osztott kérdőív helyzetképet rögzített, egyben a majdani segélyprogramok iránti igény felmérésére szolgált. További kezelését Wallenberg a Zsidó Tanáccsal[9] tárgyalta meg. A nyomtatványokat az ún. nemzetközi gettóba és a még le nem zárt központi vagy nagy gettóba, ezek mellett további zsidó intézményekhez (Páva u. 39, Magdolna utcai kórház, a Hungária körúti Aggok Háza, Bíró Dániel kórház, Maros utcai kórház, Weiss Alice kórház, Bethlen téri kórház, Abonyi u. 7/9., az Erzsébet körút  26. és a Rákóczi út 14. alatti kórház) juttatták el.

A Müller-munkacsoport kezdeményezése – a Budapesten vegetálásra kényszerített zsidók körében – akár népszámlálási felméréssel is felért. A Magyarországi Zsidók Szövetségének Ideiglenes Bizottsága fejléccel kiadott kérdőív kitöltőjétől az általános személyi adatokon felül kérte a korábbi foglalkozására, a szakképzettségre, a megkérdezett volt cégére vonatkozó pontos és részletes adatokat, valamint családtagjaira, közvetlen hozzátartozóinak eredeti foglalkozására és lakhelyére vonatkozó információkat.

A kérdőíveket december 8-án a Hazai Bankból a Magyar Zsidók Központi Tanácsa neve alatt, kitöltési tájékoztatóval ellátva adták ki. Begyűjtésük megbízottak útján, 48 óra alatt, pontos előírások szerint történt. Ezen a napon Raoul Wallenberg Stockholmba levelet küldött. Üzlettársát, egyben barátját, Lauer Kálmánt arról tájékoztatta, hogy magyarországi rokonai (és más, általa ismert vagy javasolt személyek, családok) svéd követségi védelem alatt állnak. „Erőteljes túlterheléséről” is számot adott. A levélben vizsgált témánk szempontjából fontos mondatot találunk. „Az a tervem, hogy az orosz megszállás után, miután még úgy sem mehetek haza, elindítok egy érdekegyesülést a zsidók vagyontárgyainak visszanyerésére.”[10]

A kitöltött, összegyűjtött kérdőíveket a Hazai Bankban Müller Rezső vezetésével csoportosították. A tételes feldolgozást a Harmincad utcában és az Üllői úton végezték. Wallenberg – mint említettük, a németektől és a nyilasoktól egyaránt tartott – újra szigorú titkosítást rendelt el. A kérdőíveket kezelő tisztviselők nem tudták, hogy az adatgyűjtés milyen célt szolgál.      

A nyilas terror, a növekvő közigazgatási csőd és káosz, az erőszakos kiürítés, a Nyugatra kényszerített újabb és újabb tízezrek kiszolgáltatottsága az eredeti segítőszolgálat újragondolását, kiterjesztésének szándékát indította be az ambiciózus Wallenbergben. Immár nem csak a svéd Schutz-Pass[11] védettjein és deportált hozzátartozóikon kívánt segíteni, hanem szélesebb méretekben, a Nyugatra hajszolt százezreken is. A határokon túlra kényszerített magyarok hazahozatalát, újra munkába állítását, a közöttük lévő nincstelen tömegek segélyezését tűzte célul. Ekként már jelentősen továbblépett, nagyszabású nemzetközi akció terve foglalkoztatta. (Már nagyapja, Gustaf Wallenberg képviselő és hajózási vállalkozó nemzetközi méretekben gondolkodott, merész terveket realizált. Köztük a Svédország és Japán közötti állandó hajó-összeköttetés létesítését.) A megvalósításhoz szükséges munkacsoportok felépítését, feladatait Raoul Wallenberg részletesen kidolgoztatta. Maga is szerkezeti vázlatokat, jegyzeteket, skicceket készített.[12] 

A követségi titkár mérnöki felkészültsége terveiben nyomon követhető: alternatív megoldásokon töprengett. Három verziót dolgoztatott ki. Az első terv arra az esetre készült, ha az új magyar kormány elismeri ezt a humanitárius akciót. Támogatja az elgondolást, és leendő munkatársaival állami megbízással kezdhet a nagy munkához.

A következő verzió arról szólt, ha az első nem valósítható meg, mit lehet tenni.  Ebben az esetben Wallenberg Humanitárius Akció néven szervezetet alapítanak, az induláshoz 200 000 svéd koronával befektetési alapot képeznek. Az alap forrásait a budapesti embermentéshez korábban biztosított amerikai pénzből százezer svéd korona, és azonos nagyságrendben kamatmentes kölcsön jelentette. A terv szerint a második részhez Wallenberg és Müller lejegyeztek volna 30-30 %-ot, a fennmaradó 40%-ot négy magyar személy (Wohl Hugó, Forgács Vilmos, Balog Andor és dr. Hegedűs Pál) biztosítja majd.  

  A harmadik elgondolás nagyszabású, az egész országra kiterjedő szövetkezet létrehozása és működtetése volt. Az utóbbi esetére Raoul Wallenberg – a Budapesten átélt tapasztalatait, a testi és lelki szenvedéseket is említve –felhívást készített, melyben a magyar néphez kívánt fordulni.  Munkatársait is említve kifejezte elhivatottságát a háború utáni segítség megszervezésére. „Egy rendkívül aktív, igen mozgékony és átfogóan gyorsan dolgozó magánszervezetet létesítünk.”

Megfogalmazta, hogy Wallenberg Intézet Mentés és Újjáépítés Céljára néven[13] kívánnak szerveződni, amely széleskörű nemzetközi támogatásra is igényt tart. A szövetkezés az emberbaráti teendők mellett meghatározóan gazdasági tevékenységet végezne. A további részletezésből kitűnt, hogy a kezdeményezők „a magánvállalkozások és a magángazdaság gyors útjain” kívántak haladni.    

A mentő- és újjáépítő szervezet kereteinek és működésének legfontosabb területeit is meghatározta: eltűnt családtagok felkutatása, különösen az elszakadt, elszakított gyermekek szülőkhöz visszavitele, egzisztenciák visszaállítása, jogsegély a háború sérültjei számára, gazdasági és üzleti kapcsolatok felújítása és helyreállítása, munkalehetőségek teremtése, tömegek ellátása, a lakásszükség enyhítése és lakássegély, berendezési tárgyak gyűjtése és szétosztása, hazahozatal és kivándoroltatás.[14] Kulturális értékek megmentése, orvosi ellátás megszervezése, tervezés és építés közösségek és iparok számára, szükségtáborok létesítése, humanitárius és gazdasági tájékoztató szolgálat… és így tovább. A károk és szenvedések enyhítésére gyors munkát ígért.

Raoul Wallenberg tervezetében az önerőre támaszkodás (miként a várt gazdasági eredmény) fontos elem volt. A szükséges anyagi eszközöket – írta az ötlapnyi, német nyelvű felhívásban – „nem akarjuk idegen forrásból meríteni, hanem azt magától az érdekeltektől kívánjuk megszerezni. (…) Szervezetünk szövetkezeti önsegélyt jelent. Aki hozzánk fordul, az egyidejűleg intézményünknél nemcsak a saját, hanem az összesség ügyeiben is erkölcsileg és gazdaságilag érdekeltté válik (…) a haszonnak jogosított rész tulajdonosa lesz.” A felhívás – amely az ambiciózus követségi titkár szándéka ellenére, váratlan és gyors elhurcolása miatt nem került a nyilvánosság eléa szövetkezés előnyeit, a függetlenséget hangsúlyozta. Azt sem titkolta, hogy mindettől gazdasági eredményt várt: „gazdasági tervezési és bankszolgálatért intézetünk megfelelő osztálya mértéktartó százalékot fog felszámítani”.[15]

A közhasznú szervezet tevékenységének megindításához Wallenberg személyében kölcsönként és „nyitányként” saját anyagi eszközeit ajánlotta föl. A nagyvonalú tervet alapvetően üzleti vállalkozásként fogalmazta meg. Nem zárjuk ki, hogy elgondolásával részben Jacob Wallenbergnek,[16] a Wallenberg bankárcsaládnak akart bizonyítani, részben – gazdasági folyamatként tekintve – a szinte felmérhetetlen pusztulás után a saját eszközeivel is el akarta indítani az újrakezdést. A hatalmas munkát olyan szövetkezeti formában álmodta meg, amelynek tulajdonképpen egy nép a tagsága.

A tervezet, illetve annak valóra váltása – Wallenberg szándékai szerint – gyorsan és hathatósan kívánt enyhíteni a magyar nép szenvedésein. Történelmi távlatból tekintve rá kell mutatnunk, hogy bármennyire is új, elmés konstrukcióról van szó, a befolyási övezeteiket kitágítani és stabilizálni törekvő nagyhatalmak egészen más megoldásokban gondolkodtak. Politikusaik, pénzembereik hatalmas összegeket, igen befolyásos politikai-katonai apparátusokat mozgattak. Világpolitikai súlyukat nem a kis, (és nem a tönkre vert, legyőzött) országok szükségletei figyelembe vételével, inkább birodalmi tónusokkal kívánták garantálni.

Aligha képzelhető, hogy a Kreml Európa „szovjetizálásán” dolgozó hatalmi, birodalmi törekvéseinek offenzívája idején bárki egy ilyen szövetkezeti elképzelést meghallgatott, bármilyen célból javasolt, netán elfogadott volna. Ezzel együtt bizonyára nem ez az elgondolás váltotta ki, hogy Raoul Wallenberget a szovjet katonai hatóságok – miközben többeknek[17] ismételten hangoztatta, hogy Debrecenbe, az ideiglenes magyar kormányhoz igyekszik terveit ismertetni – letartóztatták és Moszkvába szállították.     

A svéd követségi titkár a modern menedzser-szemléletével és munkamódszerével dolgozott. Érdekes, egyedülálló tervezetét áttekintve az évtizedek óta rögzült „hősi” Wallenberg-képet a műszaki-gazdasági összefüggéseket latolgató, koncepciózus és professzionális üzletember karakterével gazdagíthatjuk. Gondolkodásának, stratégiai felfogásának az itt tárgyalt szövetkezeti vetülete csupán annyit módosít a régin: nagyobb volumenű ember volt, mint ahogy eddig láttuk.[18]

 [1] Nagyobb publikációk Szita Szabolcs: Raoul Wallenberg emlékezete Bibliográfiák Ex Libris Kiadó  Budapest, 2007,  Raoul Wallenberggel Moszkváig Aura Kiadó Budapest, 2011,  the Power of Humanity Raoul Wallenberg and his Aides in Budapest Corvina Books Ltd. Budapest, 2012, A hiányzó ember Raoul Wallenberg, a humánum lovagja Hetek Könyvek Budapest, 2014.   

[2] A dúsgazdag Wallenberg bankárcsaládban Marcus Wallenberg (1864-1943) nagyiparos és bankár  fia, Jacob Wallenberg (1892-1980) bankár, nagyiparos, diplomata az unokabátyja volt. A Wallenberg család gazdasági hatalma, befolyása Skandináviában ebben az időben a berlini Bleichröder- vagy a Rotschild családéhoz, bankházhoz mérhető.    

[3] Az épület Kálvin térre néző része, az Üllői u. 2. sz. 1945. január 9-én bombatámadásban a pinceszintig összeomlott, elpusztult. Wallenberg a humanitárius akcióhoz ezen felül irodákat tartott fenn az Arany János u. 16-ban, Klotild utca 3/a-ban, Személynök utca 21-ben, Révai utca 16-ban, Jókai utca 1-ben, a Vámház körút 15-ben és a Rózsa utca 67-ben. 

[4] Müller Rezső kiterjedt és felelős munkát végzett. A svéd humanitárius akció által védett zsidók ezreinek elhelyezésével,  élelmezési és egészségügyi feladatok megoldásának szervezésével foglalkozott. 1945. január elején átvette a Tátra utca 6. sz. alatti svéd követségi kirendeltség vezetését.  

[5] Lauer Kálmán magyar származású üzletember Sven Salen svéd nagyvállalkozóval alapította meg a Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget (Közép-európai Kereskedelmi R. T.) céget.

[6] 1945-ben Hegedűs csehszlovák állampolgárként visszatelepedett Prágába, majd Argentínába ment. 

[7] Czinder Antal budapesti szobrászművész alkotása.

[8] A nyilas terror idején a bank föld alatti páncélterme 1944 karácsonyától a vezető zsidó munkatársak rejtekhelyéül is szolgált. Wallenberg kapcsolatban állt Benes Ferenc bankigazgatóval.  

[9] A kérdőív felelős kiadója – az ok ismeretlen –  dr. Nagy József  főorvos, tanácstag lett.

[10] Lévai Jenő: Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének titka Magyar Téka, 1948. 228-229.

[11] A Schutz-Pass a budapesti Svéd Királyi Követség, Wallenberg apparátusa révén 1944 nyarától kiadott okmány, ún. védőútlevél volt.

[12] Ezekből Lévai 1948-ban két lapot közölt, 231.

[13] Wallenberg Segélyző  és Újjáépítő Intézet elnevezés is előfordul. 

[14] Raoul Wallenberg külön részleget tervezett felállítani az 1940-es évek első felében kifosztott, állami rendelkezésekkel tönkretett zsidók megsegítésére, életlehetőségeik helyreállítására. 

[15] Lévai 234.

[16] Jacob Wallenberg nagyiparos a második világháború idején a németországi  hadiszállításokon (vasérc, ötvözők, hadi felszerelés) óriási bevételekre tett szert.

[17] Mester Miklós (1944-ben a Sztójay- és a Lakatos–kormányban államtitkár volt) az 1971-ben befejezett terjedelmes emlékiratában figyelmet szentelt Wallenberg „nemes tervének”, önerőre támaszkodó újjáépítési segélyakciójának. Mester Miklós: Arcképek Két tragikus kor árnyékában Tarsoly Kiadó Budapest, 2012. 227. 

[18] Ránki Péter: Magyarország-szövetkezet, avagy Raoul Wallenberg álma Népszabadság, 2012. november 4.  

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.