Pedagógus-példaképek: műszaki és természettudományokat népszerűsítő tanárok kitüntetése

A természettudományi, a műszaki és az informatikai oktatásban kiemelkedő eredményeket elért középiskolai tanárokat díjazott a Budapesti Műszaki Egyetem Pro Progressio Alapítványa, amelynek legfontosabb tevékenysége – a középiskolától kezdve a doktori képzésig – az új iránti fogékonyságot segítő tehetséggondozás. (A nyitó képen: a Budapesti Műszaki Egyetem főépülete.)

Czigány Tibortól, a Műegyetem rektorától és Pakucs Jánostól, a Pro Progressio Alapítvány elnökétől ma tíz középiskolai tanár vette át – az immár 13. alkalommal kiosztott – Pro Progressio díjat.

A műegyetemi alapítvány kuratóriuma ez alkalommal is olyan kiemelkedő eredményeket produkáló pedagógusokat részesített az elismerésben, akik nemzetközi és hazai versenyeken sikeresen szerepelt tanítványokat neveltek, tanulóik szép számban tettek emelt szintű érettségit, továbbá hátrányos körülmények között végzett tanári-nevelői munkájuk is példamutató. A ma kitüntetettek:

Borbásné Penke Judit a budapesti Szent István Gimnáziumban tanít informatikát és digitális kultúrát. Osztályfőnök.Gépészmérnök-mérnöktanár végzettséggel kezdte pályáját, korán felismerve a dinamikusan fejlődő informatika, illetve az informatika oktatás fontosságát. Elvégezte az informatikus szakmérnöki képzést, majd az informatika tanári szakot is. A tanárnőt nemcsak állandóan fejlesztett magasszintű szaktudás jellemzi, hanem sokirányú érdeklődése, empátiája a diákjai iránt. Hatalmas motiváló erővel rendelkezik, ezt jelzi a fakultációra, különböző szakköreire jelentkezők kiugróan magas száma. A tömeges tehetséggondozás szakértője. Diákjainak kimagaslóan nagy része tesz kiváló eredménnyel emeltszintű érettségit, kitűnő eredményekkel vesz részt a legkülönfélébb informatikai versenyeken. Tanítványai a felsőfokú intézményekben is remekül megállják a helyüket. Mint kiváló pedagógus, az oktatás mellett a nevelés is meghatározó tényező számára, rengeteg időt és energiát fordít diákjai személyiségfejlesztésére, problémáik megoldására.

Dlusztus Péter a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium matematika-informatika szakos tanára, közoktatási vezető, osztályfőnök. Diákjai nagy számban érettségiznek emelt szinten matematikából, a múlt években rendszeresen országos versenyeken jutottak döntőbe egyénileg vagy csapatban. Pedagógusi sikere, elfogadottsága a szakmaiságon túl abban is rejlik, hogy felismerte a diákinnováció fontosságát. Keresi tanítványai számára azokat a versenyeket, a fiatalok újító képességeire építenek. Szakköreihez pályázatok, más versenyek útján szerzi meg azokat az eszközöket, amik lehetővé teszik, hogy a megszülető ötleteik meg is valósulhassanak. Foglalkoznak robotikával, programozással, drónokkal egyaránt. A szakkörön célirányosan előállított termékeket lehetőség szerint beépíti a matematika tanórai foglalkozásokba, szemléletesebbé téve ezzel az oktatást. Rendszeresen publikál szakfolyóiratokban, részt vesz továbbképzéseken.

Juhász Zoltán győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumban tanít matematikát, fizikát és informatikát.  Szakmai igényeséggel, innovatív szemlélettel oktat mindenféle osztálytípusban, ám elsősorban a tehetséggondozásban, a műszaki felsőoktatásban továbbtanulásra való felkészítésben és fejlesztő tevékenységeivel ért el számtalan szakmai sikert. Minden tanévben tart tehetséggondozó szakkört, elsősorban fizikából és informatikából. Hatékony eszközként kezeli a modern technológiát, diákjait is arra bíztatja, hogy merítsenek ötleteket, módszereket más tudományterületekről. Programozás közben gyakran old meg tanítványaival biológiai vagy fizikai problémákat; a fizikai kísérletek feldolgozásánál szimulációs programokat készít a diákokkal közösen. Hatodik éve sikeresen és eredményesen vezeti az iskolai Öveges-labort. Aktívan részt vett a labor kialakításakor készülő természettudományokat átfogó tankönyv és video-oktatóanyag elkészítésében, szerkesztésében.

Lendvai Dorottya a Budapest XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. A tehetséggondozásáról is elismert hatosztályos gimnázium minden szintjén, humán- és természettudományos tagozatokon is tanít. Kitűnően alkalmazkodik a diákok életkorához, érdeklődési köréhez, elvárásaihoz. Fizika-fakultációs csoportjaiba azok a diákok is szívesen járnak, akik más reál tantárgyakból érettségiznek emelt szinten. A fizika iránt leginkább érdeklődő diákoknak szóló élménygazdag fizikatáborok egyik fő szervezője, az ott szerzett tapasztalatokról többször publikált a Fizikai Szemlében, ismertette tapasztalatait szakmai konferenciákon. A tanárnő munkássága kitűnő példa arra, hogy a diákokat olyan versenyekre kell felkészíteni, amik a kor igényeinek megfelelően a fiatalok alkotó, újító képességére, csoportmunkában való jártasságára épít. Tanítványai példás sikereket érnek el hagyományos hazai és nemzetközi versenyeken, valamint az érettségin is.

Moór István a budapesti Piarista Gimnázium matematika, fizika és hittantanára, osztályfőnök, munkaközösség-vezető. Szaktanárként aktív résztvevője a matematikából zajló tananyag-fejlesztésnek. Óráin a diákokat változatos módszerekkel igyekszik közelebb hozni a tantárgyaihoz, a természettudományos tárgyak megszerettetése végett iskolán kívüli programokat is gyakran szervez a tanulóknak, rendszeresen résztvevői a Kutatók Éjszakája és a Fizika mindenkié programoknak. Részt vállal az iskolai tehetséggondozásból is, évente tart matematika- és/vagy fizikaszakkört. Munkájának fontos területe a versenyre felkészítés, diákjai minden évben eredményesen szerepelnek matematika- fizikaversenyeken. Óráin, szakkörein jól használja a modern digitális eszközöket, módszereket, a lehető legtöbbször tanulói kísérleteket végeztet, hatékonyan alkalmazza az „egyik diák tanítja a másikat”-módszert. Osztályfőnökként sokat foglalkozik az osztályával mind közösségként, mind a tanulókkal egyénileg, személyesen.

Dr. Nagy Piroska Mária a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizikatanára.Az ELTE TTK matematika-fizika tanári szak elvégzése után az ELTE Fizika Doktori Iskolájában folytatta tanulmányait. Pályakezdőként az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium matematika-fizikatanáraként részt vett a tehetséggondozásban, lehetősége nyílt arra, hogy nemzetközi fizikaversenyre készítsen fel diákokat, a magyar versenycsapat egyik vezetője volt éveken át. 2007-ben elnyerte az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíját, 2008-ban vette át a doktori oklevelét summa cum laude minősítéssel. 2018 januárja óta tanít a Fazekasban, a helyi sajátosságok miatt jelenleg csak fizikát. Az óráin kívül szakköri keretekben is folytat tehetséggondozást, ezt a digitális távoktatás idején sem függesztette fel, nyaranta, szabadidejében is folytatta. Tanítványai eredményesen szerepelnek hazai és nemzetközi fizikaversenyeken, a sikeres érettségi után sokan rangos egyetemeken folytatják tanulmányaikat.

Richlik-Horváth Katalin a Budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium matematika-fizika-informatikaszakos tanára. Jó évtizede dolgozik azon, hogy a matematika és a természettudományok iránt eredendően nem érdeklődő középiskolás diákokkal is megszerettesse ezeket a tárgyakat. Munkájának különlegessége: azok közül a diákok közül tudja megtalálni a műszaki élet számára a tanulókat, akik nem gondolták volna magukról, hogy alkalmasak erre. Gyakorlóiskolai vezető tanárként fontos feladata, és ennek elkötelezett híve, hogy diákjait ösztönözze és megfelelően felkészítse a szakmai versenyekre. Hivatásának középpontjában a középiskolás fiatalok természettudományos érdeklődésének felkeltése, erősítése, valamint a műszaki pálya felé történő orientálása áll. Szakmai munkájának és hozzáértő tevékenységének köszönhetően a múlt öt évben átlagosan mintegy 80 csapat közel 200 diákja vett részt a Matematika Mindenkinek és a Fizika Mindenkinek versenyeken. Szakmai felelősként, javítóként és a zsűri elnökeként vesz részt az említett versenyek lebonyolításában.

Sinyiné Kővári Györgyi a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium biológia-kémia szakos tanára. Mesterpedagógus.A tehetséggondozás, a versenyre, az érettségire, továbbtanulásra való felkészítés területén végzett munkája kiemelkedő, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy intézménye az ország legeredményesebben teljesítő iskolái közé tartozzék. Nagyszerű tehetséggondozó munkáját a kiemelkedő versenyeredmények bizonyítják. Osztályfőnökként, mentor- és vezetőtanárként gazdag szakmai, pedagógiai tevékenységet végez. Nagy figyelmet fordít arra, hogy az általa tanított szakterület legmodernebb kutatási eredményeit megismerje. Rendszeresen vesz részt továbbképzéseken, az ott szerzett ismeretek segítségével igyekszik felkelteni az érdeklődést szaktárgya iránt. Ebben a munkában kiemelkedő szerepet szán a tanulói kísérletek bemutatására. Rendszeresen javít emelt szintű érettségi dolgozatokat kémiából és biológiából, emellett az emelt szintű szóbeli érettségin is számítanak munkájára, mint vizsgaelnök, kérdező tanár. Rendszeresen kap felkérést középszintű érettségi elnöki feladatok ellátására is.

Szakmány Csaba az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban fizika-kémia szakos tanár, kémia-vezetőtanár, osztályfőnök.Magas színvonalon végzett tanári, vezetőtanári munkája, a mentorálás és az egyetemi óraadói tevékenysége mellett szinte kimeríthetetlen energiával, kreativitással teljesen önkéntes alapon ideje nagy részét  „A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány” szakmai vezetőjeként a természettudományi oktatásunk modernizálására, megreformálására fordítja. Tanári csoportot szervezett, melynek tagjai, amikor a pandémia engedi, mobil laborjukkal járják az ország iskoláit, ahol lehetőséget teremtenek a diákoknak, hogy maguk is kísérletezzenek. Magas színvonalú digitális tananyag-csomagot állított össze, megalkotott egy hiánypótló tematikus tantárgyi honlapot, melynek megvalósítását koordinálja, fejlesztésén aktívan dolgozik. A vezetése alatt működő alapítvány munkájáról többször beszámolt a sajtó, illetve a Magyar Kémikusok Lapja is.

Tigyi Isván a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium matematikatanára, osztályfőnök.Sikeres közgazdász-pénzügyi elemző karrierje mellett történelem- és matematikatanári diplomát szerzett. 2010 óta tanít a Radnótiban. Biztos szakmai tudással, nagy hivatástudattal és lelkesedéssel oktatja szeretett tantárgyát, a matematikát. A speciális matematikatagozat egyik meghatározó egyénisége. Kiemelkedő tehetséggondozó munkájának eredményességét az országos és nemzetközi versenyeken kiválóan szeplő diákjainak magas száma és sikeressége bizonyítja. Nagy súlyt fektet a sikeres emelt szintű érettségire való felkészítésre, ennek eredményességét mutatja, hogy a múlt években tanítványai majdnem teljes létszámban emelt szinten érettségiztek matematikából, 92-93%-os kimagasló eredménnyel. Diákjai közül sokan természettudományos, vagy műszaki pályán tanulnak tovább. Iskolai munkájával párhuzamosan regionális és országos versenyek szervezőcsapatának aktív tagja. Osztályfőnökként munkáját nagy hozzáértéssel végzi, felkészültsége és emberi hozzáállása révén elnyerte a diákok tiszteletét.

Az alapítvány a múlt 13 évben mintegy 140 középiskolai tanárt részesített fejenként 500 ezer forintos díjban, továbbá jó száz középiskolának nyújtott 30 millió forint támogatást, hozzájárulva a természettudományi szakmai versenyek, bemutatók szervezéséhez, a műszaki pálya iránti érdeklődés növeléséhez.