Az újságíró archívumából: Rökk Marika, a színpad és a film nagy fiatalja

A 75 esztendős Rökk Marika Baden bei Wien-i otthona teraszán.A legparádésabb szerepeket osztották rá, lett is belőle baja a háború után, amikor szerették volna megbélyegezni azzal, hogy „a nácik futtatták”. A vádakat sikeresen lerázta magáról, és bebizonyította: mindig is a tehetsége vezérelte és vitte mind följebb – a csillagokig…

Ha időnként úgy vélné az olvasó, hogy valami nincs rendben az évszámokkal, szíveskedjék figyelembe venni, hogy az alábbi írás a krónikás magán-archívumából származik. Az alábbi interjú az akkor rangos és mértékadó napilapként ismert Magyar Hírlap 1988. november 3-i számában jelent meg. Fogadja érdeklődéssel, kedves Olvasó!

Rökk Marika exkluzív interjúja 75. születésnapján

Rökk Marika a lányával, az ugyancsak színésznő Gaby Jacobyval.

Nevét, hangját, mozdulatait, alakításait a fél világ ismeri – és persze mi, magyarok is, főként a harmincon-negyvenen túli nemzedékek. A ma 75 éves művésznő, a nagymama korú primadonna, idestova hat és fél évtized óta táncol, énekel, tornázik – szórakoztat! – a színpadokon, a film- és a tévékamerák előtt. „Isten és a természet ajándékát – mondja a Bécs melletti Badenben élő, új szerepekre készülő művésznő –, fiatalos külsőmet, erőmet, ambíciómat mindig jól kamatoztattam, máig megőriztem. De most már kellene egy kis szünet is a szép búcsúzás előtt a deszkáktól…”


Magyar szülők Egyiptom­ban született gyereke, aki a párizsi Moulin Rouge és a New York-i Broadway színpadain kezdte a pályáját, majd Buda­pest és Bécs után a berlini IFA-filmgyár    műtermeiben, kamerái előtt, a film nemzet­közisége révén tett szert akkora népszerűségre, amely máig körülragyogja Rökk Marikát. Igaz-e, hogy Berlinben Goebbels náci propagandaminiszter kifogásolta a túl lengének tar­tott, sokat (meg)mutató kosz­tümjét? Az Álmaim asszonya című filmre gondolok….

– Rég volt, de mintha teg­nap történt volna: volt a filmben egy pikáns revüjelenet, egy érzéki tangót táncoltam, és az akkori erkölcsi fölfogás szerint sokkalta több látszott a testemből, mint amennyit a cenzúra elviselt. Húsz-egynéhány éves voltam. A lényeg, hogy újra kellett forgatni ezt a filmfelvonást. Az erotikusnak ítélt jeleneteket részben kivág­ták, részben át kellett formál­nom.

Rökk Marika és lánya, Gaby Jacoby 1988. novmber 3-án.

– Milyen út vezetett Berli­nig, a filmig?

– Amikor az emberek meg­hallják, hogy Kairóban szület­tem, azonnal valami egzotiku­mot keresnek rajtam. Pedig ízig-vérig magyar vagyok! Épí­tészmérnök édesapámat a szak­mája vitte az afrikai ország­ba, majd amikor 11 éves let­tem, Párizsba. Ott fedeztek föl, lettem jószerivel a család el­tartója, mert a szüleim szinte mind egy fillérig elveszítették kis vagyonkájukat. Tönkre­mentünk, de én énekeltem, tán­coltam, a híres amerikai revüegyüttes, a Hoffmann lányok menedzsere szerződtetett. Édes­anyámmal Amerikába men­tünk, apánk csak később jött utánunk. Jó mozgású, tanulé­kony kislány lévén, igen hamar szólista lettem a Hoffmann’s görlök élén a New York-i Schubert Színházban. Akkor jöttem rá: csak úgy boldogul­hatok, lehetek több, nagyobb művész a többieknél, ha van valami specialitásom. Piruett­jeimnek a csodájára jártak!

– New York után London, a Victoria Palace következett. Nem voltam még 18 éves, ami­kor szólótáncosnőnek szerződ­tettek. Újabb specialitásomat Amerikából hoztam át; a vi­haros gyorsaságú szteppelést. Mielőtt visszatértem volna Ma­gyarországra, még volt egy pá­rizsi kitérőm. Otthon a Royal-orfeum szerződtetett a nemzet­közi varietéjába. De mondja, nem untatom a részletekkel? Jó, jó, gyorsítok egy kicsikét…

A születésnapi csokor paprikával.

Rökk Marika egyik életrajzi regénye: Szív paprikával...– Ügynököm, a Réti Gyuri beszédtanulásra biztatott. Egy kevés ideig Désen léptem föl, sokat tapasztaltam, okultam. Aztán távirat jött a pesti Ope­rett Színháztól: jelentkezzem. Kiderült, hogy főszereplőt akarnak váltani a Békefi-féle Régi orfeum című produkció­ban. Honthy Hanna helyett kellett átvennem a szerepet, mert ő akkor már a Mayára készülődött. Megnéztük az utolsó előtti előadást, aztán megállapítottuk: ami neki a hangjában van, az nekem a lá­bamban.

Hát ez meg mit jelent?

– Cilike, a darab főszerep­lője mindvégig arról beszélt, énekelt, hogy ő milyen jó tán­cosnő. Honthy briliánsan oldot­ta meg a feladatot, csupán alig mozgott. Én viszont, három-négy nap betanulás meg a Régi orfeum némi átigazítása után, el is táncoltam.

Mivel indult el filmes pá­lyáján?

A cirkusz csillagával. A pesti vígszínházi Bús Fe­kete László ötlete volt egy rossz idény után, hogy játsszunk cirkuszt! Mindenkinek be kellett valamit tanulnia. Én alig négy hét alatt tanultam meg lovagolni és trapézon tor­názni: 12 méter magasban, há­ló nélkül. Borzasztóan örültem az új feladatnak. A cirkuszban is „Stern” lettem. Még Bécsben is bemutatták a produk­ciót, persze osztrák színészek­kel — és velem. A rendező Uschitzky fedezett föl az UFA-filmgyárnak, a nácik által nem sokkal később elcsapott Korell igazgató jött aláírni a szerző­désemet. Eredetileg nem is akartam filmezni, édesapám beszélt rá: „Kilógna a nyelved, fiam, mire minden világváros színpadára följutnál, és nem biztos, hogy meg tudnád mu­tatni, mire vagy képes. Egy­-két film után viszont fölfigyel­nek rád.” Akkor még nem volt televízió. Annak ellenére, hogy mindig is igazi „Brettenkind” voltam, aki a közönsége köz­vetlen közelében érzi jól magát, mégis a film révén értem ir­datlan magasba:több tucat operett- és revüfilm főszere­péből ismert meg a világ. Meg­vallom, a nyelv miatt is idegenkedtem, féltem a német filmgyártól… Most hogyan beszélek magyarul? Alighanem belejöttem…

Mi az igazi műfaja Rökk Marikának?

Nem is tudom, mert mindig is a sokoldalúságra törekedtem. Alighanem sikerült egy saját műfajt kialakítanom, a Röck-Fachot. Akármilyen jól táncoltam is, szubrett sohasem voltam, de főszereplő igen, aki vitte a darabot. Az olyan nagyoperetteket, mint a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő, a Bál a Savoyban, többször is átírták, módosították csak nekem.

A kakukktojás plakátja. Hol lép föl mostanság?

– Nyolc esztendő óta boulevard-színházakban játszom. Nemrég elhunyt férjecském jó barátja, Hugo Wiener egy kicsit átírta nekem Walter Firner Kakukktojását, azzal szerepel­tem majd’ három évig állan­dóan telt házak előtt. Keve­sebb pompa, fölhajtás, keve­sebb tánc, mint egy operett­ben, viszont hozzám illő színé­szi teljesítmény, mozgás és san­zon. Nagyon kellett ez a darab második férjem, Fred Raul halála után; lelkileg-fizikailag nagyon megviselt az ő távozá­sa. Amikor átmeneti javulás állt be az állapotában, a müncheni Deutsches Theaterben öt évvel ezelőtt én játszottam a főszerepet a Bál a Savoyban című nagyoperettben.

Örököse-e Rökk Marikának a színpadon, a filmen, a tévében a lánya?

– Gaby, első férjem, a híres rendező, Marlene Dietrich föl­fedezője, Georg Jacoby volt az édesapja; tíz évig keményen dolgozott, mire fölküzdötte ma­gát az élre. Kitűnő színész, már nem egy második Rökk Mari­kát keresnek benne, a bécsi Komödientheater vezető színész­nőjében.

A háború után elterjedt a hír:  Rökk Marika is kém volt...

– Sok híres embert akart lejáratni a föltűnési viszketegségben szenvedő Kurt Singer, volt berlini újságíró az Árulók és kémek című könyvében. A nevem, a nevünk kellett neki, hogy eladhassa a „művét”. Pöröltem is emiatt, meg is nyer­tem a pereket. Olyasmit írt, hogy a lányom apja nem is Ja­coby, hanem valamelyik náci hatalmasság. Meg hogy én vol­tam Canaris mesterkémnője, a második Mata Hari. Azt sem tudtam akkor, hogy ki volt az a „Kanári”… Önéletrajzi írá­somban, a Herz mit Paprika című kötetben is szó van az ügyről, amelyet végső soron egy szovjet tábornok tisztázott.

Mikor lépett föl legutóbb otthon? Jár-e haza?

A Herz mit Paprika című kötetének ajánlása az újságíró számára.


– Ötvenöt évvel ezelőtt, A cirkusz csillagában. Többször voltam otthon, de mind keve­sebben lesznek, akikért haza­mennék. Már csak a bátyám, Ede él, öreg, beteg csont, Ka­locsán, és van Pesten egy uno­kaöcsém és -húgom. Hívott a Magyar Televízió is, egy show-műsort szeretett volna velem forgatni, csakhogy már késő. Nem a gázsi lett volna a leg­fontosabb a pesti deszkákon…

Kedves Rökk Marika, kö­szönöm a beszélgetést. És min­den elképzelhető jót, erőt, egészséget kívánunk születés­napján.   

Álmaim asszonya (film, tessék kattintani!)

Marika Rökk – Táncjelenetek & Party nálam (1959)

Az év legszebb napja (1958)

Puszta-fox, 1935 (részlet)

Ich brauche keine Millionen – Rökk Marika énekel és táncol a „Hallo Janine” című revüfilmben (1939); a zenét Peter Kreuder szerezte.

Kálmán Imre születésének 110. évfordulója alkalmából 1992-ben, Budapesten lépett fel Marica grófnő szerepében. Ezt a szerepet több mint hétszázszor adta elő. Otthonában, a Bécs melletti Badenben hunyt el 91. életévében, 2004. május 16-án. 

Az eredeti interjú a Magyar Hírlap 1988. november 3-i számában.