Akadémikusválasztás, 2019: az ajánlott kutatók egynegyede nő

Három év után ismét új levelező, rendes, külső és tiszteleti tagokat választanak az Akadémián. Nyilvánosak a tudós testület tagjainak javasolt kutatókról szóló ajánlások. Az új akadémikusok lehetséges számáról az MTA Elnöksége dönt, majd az Akadémikusok Gyűlése szavaz arról 2019 májusában, hogy a közös jelöltlistáról ki kerüljön a tagok közé.

Összesen 193 hazai és külföldi új tagot ajánlanak a tudományos osztályok a Magyar Tudományos Akadémia testületébe. Az ajánlott tudósok 31%-a nő, az 50 év alatti ajánlottak száma 18, a legfiatalabb ajánlott 41 éves. A női ajánlottak átlagéletkora 59,6 év, a férfi ajánlottaké 60,6 év. Minden tagjelölt esetében legalább három ajánlás volt szükséges a tudós testület jelenlegi tagjai részéről. A tagság feltételeit az MTA Alapszabálya, a jelölés és a választás szabályait az akadémikusválasztás eljárási szabályzata határozza meg.

Az ajánláshoz hozzátartozik a javasolt személy tudományos tevékenységének értékelő ismertetése, megjelölve az ajánlott személy kiemelkedő tudományos eredményeit és azok hazai, valamint külföldi elismertségét. Fontos körülmény, hogy az ajánlottaknak rögzíteniük kellett publikációs és hivatkozási adataikat a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT), s az MTMT munkatársai bibliográfiai szempontból ellenőrizték a jelöltek közleményjegyzékének adatait.

Az ajánlási folyamat október 1-jével zárult le. Az ajánlások nyilvánosak, e dokumentumokat az MTA folyóirata, a Magyar Tudomány közli. Az ajánlások ide kattintva érhetők el Magyar Tudomány honlapján.

Januárban a tudományos osztályok tagjelölő osztályüléseket tartanak, amelyeken szavazati joggal a hazai akadémikusok, tanácskozási joggal a külső és tiszteleti tagok vesznek részt. A tagjelölő osztályülésen titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel (több mint 50% „igen” szavazattal) határoznak az ajánlott személy tagjelöltségéről. A szavazatok több mint felét megkapó ajánlottak felkerülnek a közös akadémiai jelöltlistára.

Az ajánlások száma osztályonként

Tudományos osztály

Rendes tagságra
ajánlottak
száma

Levelező
tagságra
ajánlottak száma

Külső tagságra
ajánlottak száma

Tiszteleti
tagságra
ajánlottak
száma

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

2

8

2

2

Filozófiai és Történettudományok Osztálya

4

7

3

3

Matematikai Tudományok Osztálya

2

9

10

1

Agrártudományok Osztálya

2

12

1

1

Orvosi Tudományok Osztálya

2

8

4

2

Műszaki Tudományok Osztálya

2

13

2

1

Kémiai Tudományok Osztálya

3

11

4

2

Biológiai Tudományok Osztálya

3

16

5

2

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

3

11

3

0

Földtudományok Osztálya

2

9

1

1

Fizikai Tudományok Osztálya

3

7

2

2

Összesen

28

111

37

17

A választható új tagok számáról és a tudományos osztályok közötti elosztásukról az MTA Elnöksége dönt 2019 márciusában. A új tagok számának elosztása során a testület a tudományágak fejlődését és arányos képviseletük elvét veszi figyelembe. Az Elnökség a tudományos osztályok között egyenlően el nem osztható helyek felét elsősorban azok között a tudományos osztályok között osztja szét, amelyek az osztályok között egyenlően elosztott helyre női jelöltet fogadtak el, másodsorban olyan női jelölteket támogat, akik az osztályuktól elnyerték a szavazatok több mint 50%-át, de a rangsorban elért helyük az egyenlően elosztott hely megszerzésére nem volt elegendő. Az új tagok megválasztására 2019. május elején, az MTA éves közgyűlésének második ülésnapján kerül sor, várhatóan 2019. május 7-én.

Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat (legutóbb 2016 májusában volt tagválasztás). Az Alapszabály szerint az a személy választható levelező taggá, aki rendelkezik az MTA doktora vagy annak megfelelő tudományos fokozattal, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli, valamint magyar állampolgár. Rendes taggá az a levelező tag választható, aki akadémiai tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el. Külső taggá azt az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységet külföldön folytató tudóst választhatják meg az akadémikusok, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, magát magyarnak vallja, és szoros kapcsolatot tart a magyar tudományos élettel. A tiszteleti tagságot olyan tudományos tevékenységet külföldön folytató tudós kaphatja meg, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.

Statisztikák az akadémiai tagságra ajánlott kutatókról
Statisztikák az akadémiai tagságra ajánlott kutatókról
Forrás: mta.hu