Az újságíró archívumából: Keletnémet kabaré 2.0

Az Infovilág hasábjain nem is olyan rég már volt szó az NDK-beli humor (volt ilyen!) talán legfőbb megjelenési helyéről, a kelet-berlini Distel kabarészínházról. A friedrichstrasse-i teátrum (a képen) méreteiben hasonlított a budapesti Mikroszkóp Színpadra, ám műsorát sosem vette át a DDR-Fernsehen, az „első német munkás-paraszt állam” közszolgálati televíziója. Az eltérés ma is megvan, csak ellenkező irányú: a berlini Distel él és virul a német főváros közepén, a pesti Mikroszkóp viszont…

De kanyarodjunk vissza a nyolcvanas évekhez, midőn cikkünk megjelent. A Distelbe hihetetlenül nehéz volt jegyet szerezni, még az NDK-ban amúgy mágikus hatású nyugatnémet márka is csődöt mondott néha. A külföldi tudósítókon azonban olykor megkönyörült a Dienstleistungsamt, a helyi diplomataellátó. Mint a lentebb olvasható cikk megírása előtt is…

A fekete villanykörte

Az Olsen-banda Berlinbe érkezik. A dán filmekből az NDK-ban is jól ismert kis bűnözőcsoport tagjainak ag­godalmas érdeklődésére, hogy voltaképpen mit is keresnek itt, a bandavezér fölényesen válaszolja: óriási fogásra van kilátás, az öt­letek az NDK-tévéhíradó, az Aktuelle Ka­mera műsorában szinte kínálják magukat. A társaság letelepszik a készülék elé, s hama­rosan valóban elhangzik, hogy X vállalat dol­gozói „a múlt évben – újításokkal, korsze­rűsítésekkel stb. – kétszázezer márkát taka­rítottak meg”. – Na, látjátok – csattan fel diadalmasan Olsen –, ezt a kétszázezret fog­juk mi most megfújni!…

A berlini Distel (Bogáncs) közönsége ki­robbanó tapssal nyugtázza, hogy a kabaré­színpadon kifigurázzák az egyoldalú sikerpropagandát. A Distelnek egyébként vannak riválisai az NDK-ban: a két lipcsei kabaré­színház, a Pfeffermühle (Borsdaráló) és a szóösszetétellel képzett Academixer, illetve drezdai társuk, a Herkuleskeule (Herkules bunkója). Mellettük még nyolc további hiva­tásos kabarészínház vagy -tagozat működik az országban; az amatőr együttesek számát hat­százra (!) becsülik. Arról, hogy legyen min köszörülni a nyelvüket, az élet bőségesen gon­doskodik.

Örökzöld téma például a gazdaság. Hosszú ideig emlékezetes marad a Distel egyik ka­baréjelenete, amelyben a feltaláló egy fekete villanykörtével lép az elképedt zsűri elé. Ha bekapcsolja, sötétség borul a helyiségre. De még mielőtt a zsenit és találmányát kihajíta­nák, kiderül, hogy a fekete villanykörte „for­matervezett”, „roppant energiatakarékos”, „teljesen újszerű”, „nem igényel tőkés impor­tot” – és a bizottság meginog. Csupa olyan tulajdonság, amit a gazdaságvezetés a válla­latok számára követendő példaként ír elő. A találmányt bejegyzik…

Ugyanebből a műsorból értesülhetett a pub­likum a képzeletbeli japán–NDK tévéképcső- kooperációról. Az üzlethez a japánok adják a gyártósort, a technológiát, az alapanyago­kat, az üveget… – És mi mit adunk? – kérdi a gyár illetékesétől a riporter. – Mi? A vákuumot…

A Distel idei premierjén (Jól bevásároltunk a műsor címe) a zwickaui gyár dolgozói a tár­ca miniszterének fogadására készülnek, hogy ünnepélyesen átadják a hárommilliomodik Trabantot. A közönség a színpadi „kollégák­kal” együtt jóindulatú szánalommal moso­lyogja meg a lelkes ifjú leányzót, aki szélcsa­tornás formatervezésről meg komputervezér­lés beépítéséről ábrándozik: – Minek az sok flanc, amikor így is évtizedre előre sor­ban állnak az igénylők? S hogy Nyugaton minden második évben legalábbis új karosszériát hoznak ki? Erre is akad magyarázat – Azok ott nem is tudják, hogy mit akar­nak… A mindentudóknak csak a jelenet vé­gén akad el a szavuk: hogy ezek után miért érkezett a miniszter Citroënen?

A Distel színpadán büszkén idézik Erich Honeckert: „Az NDK rajta van a műszaki ha­ladás vonatán”. De a kabaré azért kabaré hogy hozzátegyék: – Csak azt nem tudni, hogy hányadik kocsiban!

A párt főtitkára kedvelt kiindulópontja kabarészerzők csipkelő­déseinek. Ennek külsőségekkel is kifejezést adnak: az egyik csinos, fiatal színésznő for­más keblein büszkén feszül az „I like Erich!’’ (Rajongok Erichért) feliratú pólóing. Az NDK-földrajzórán pedig olyan térképet akasztanak a nézők elé, amelyen a szocialista né­met állam túlméretezett ábrázolása utal az igen aktív külpolitikai tevékenységre. „My Honey is over the ocean..(Az én Honim túl van az óceánon) éneklik lelkesen a köz­reműködők. Egyikük még ennél is tovább­megy, és a bolygó hollandi mintájára a „boly­gó főtitkárral” példálódzik (ez németül eny­hébben hangzik, der fliegende Generalsekretär: „a száguldó, repülő főtitkár”). Változat­lanul visszatérő téma Honecker tavaly szep­temberi sikeres bonni látogatása. Az útról ké­szített élvezetes – és tárgyilagos – nyugat­német tévériportfilmet az NDK televíziója is műsorára tűzte. Erre utal az egyik kabaréje­lenet szereplője, amikor azt mondja: – A film láttán az első gondolatom az volt, hogy elromlott a készülékem csatornaváltója…

A két német állam kapcsolata minden kabaréműsorban terítékre kerül. Az Egészen lazán! című jelenetben Y üzem párttitkára rémülten jár fel s alá az irodájában: a ZDF nyugatnémet tévéállomás riportot kíván for­gatni náluk, de – a korábbi gyakorlattal el­lentétben – most nem jön a központból „hoz­záértő” nyilatkozó, saját erejükre kell támasz­kodniuk. Az egyetlen instrukció, amit kap­tak: viselkedjenek egészen lazán, könnye­den. A párttitkár igyekszik rábeszélni a mű­szaki fejlesztésben dolgozó barátját, hogy le­gyen ő az interjúalany. A barát kézzel-lábbal tiltakozik („Nekem családom van!”), de vé­gül kötélnek áll, amikor elhangzik a döntő érv: minden kolléga látni fogja – persze a nyugati tévében.

Az utazás témája gyakran ismétlődik. Pár éve a Distel szín­padán a nyugat-berlini házaspárt alakító mű­vészek még arról beszélgethettek hazatérőben, hogy nem kell tartani az NDK-beli ro­konság viszontlátogatásától, „attól megvéd minket az Úristen és a Fal.. Most, midőn – például tavaly – több mint egymillió nyugdíj-korhatár alatti NDK-állampolgár járt odaát, inkább az utazás anyagi feltételeivel kapcsolatos gondok kerültek előtérbe. Erre céloz egy leningrádi útra készülődő idős hölgy is, aki barátnőjével csevegve elmondja: ez lesz az első alkalom, amikor 15 márkánál töb­bet válthat át a célország valutájára. De azért azt is igyekszik kideríteni, hogy Leningrádban ugyan hol lehetnek azok az irodák, ahol majd felveheti a Begrüssungsgeldet – vagy­is a zsebpénzt, amit jelenleg a nyugatnémet hatóságok adnak az NDK-ból érkezőknek. Vé­gül beletörődő sóhajjal konstatálja, hogy úgy látszik, mindig haza kell hoznia valamit a fehérneműjében: – Eddig ez a Bravo volt, most a Pravdát kérték tőlem…

Az NDK-ban éber figyelem kíséri a szo­cialista országok jelenlegi fejlődési szakaszá­nak tapasztalatait, s a kabaré szintén „kite­kint”. – Mert mi van most körülöttünk? – kérdezi a lipcsei Pfeffermühle konferansziéja. – Kritika és önkritika. Hát nálunk? Di­cséret és öndicséret! – állapítja meg a pub­likum egyetértő tapsa közepette. A szűkebb-tágabb politikai környezet változásaival kap­csolatos reagálást tükrözi a berlini színpadon látott jelenet. Az öreg hajóskapitány a matróz kérdésére, hogy mi a véleménye az erős ke­leti szélről, azt válaszolja: – Csak nehogy na­gyon nyugatra sodorjon bennünket!… Ilyen viharos időben a tapasztalt kormányos nem léphet le a parancsnoki hídról. Ha pedig tá­jékozódási nehézségek merülnének fel, a „Bal­ra tarts!” a jól bevált utasítás…

A közönség soraiban mindig szép számmal látni külföl­dieket, elsősorban a másik német államból, akik – addig csupán a hivatalos-kimért tájékoztatási stílust ismerve – ámulnak a kabaré-színházakban elhangzottakon. A műsorfüze­teket általában kitűnő rajzok, szellemes gon­dolatok, tréfák teszik stílusossá. Ízelítőül né­hány aforizma a „Jól bevásároltunk” műsor­füzetéből:

  • Hogy valaki cselekedjék, azt nemcsak akarni, engedni is kell!
  • Belátás nem várható azoktól, akiknél akadályozzák a kilátást!
  • Mi a csodálkoznivaló azon, hogy aki közelebb akar kerülni a forrás tiszta vizéhez, szemben úszik az árral?

Berlin, 1988. április.