Győrött nem közérdekű, hogy milyen a város (?)

Életemben megírtam jó néhány ezer levelet; ha becslésem helyes, akkor legalább kilenctizedrészt magánlevél volt. A többi hivatalos: megköszöntem a hazai és nemzetközi rendezvényekre a meghívásomat, és azokat a személyes beszélgetéseket, készséges tájékoztatásokat, interjúkat, amelyeket európai és tengerentúli kormányzati tisztségviselőkkel, miniszterekkel, kormányfőkkel, tudósokkal, művészekkel, a társadalom minden rendű és rangú tagjával folytathattam.

Lehet, hogy a szerencsémnek köszönhető: a nagyvilágban és itthon is magas rangú, tekintélyes, nemzetközleg elismert személyiségek készséggel és bizalommal fogadták érdeklődésemet, mert tisztában voltak vele: a pontos, hiteles, korrekt tájékoztatás politikában, gazdaságban, tudományos életben egyaránt szerfölött fontos, a tisztességes sajtót képviselő újságíró pedig partner – nem pedig ellenfél, ellenségnek tekinteni pedig eleve botorság lenne.

Ennyit a múltról, és most következzék a jelen: az utóbbi jó hat év számos bizonyítható ténye és keserű tapasztalata, ami egyetlen helyszínre sűríthető. Győrre, melynek egykor olyan polgármestere volt, mint Zechmeister Károly (1852–1910), aki néhány évtized alatt – követésre serkentő módon, megvalósítható, embert szolgáló tervei révén – kora polgári Magyarországának kiemelkedő ipari, kereskedelmi, közlekedési, oktatási, művészeti, szociális mintavárosává fejlesztette Győrt. És akinek – Zechmeisternek – azóta sem született kellő világlátással, társadalmi érzékenységgel, a haladás iránti önzetlen elkötelezettséggel megáldott utóda. Mert ha lett volna/lenne – csak felerészt is – ilyen habitusú győri vezető, akkor jóval kevesebb dolga lenne az északnyugat-dunántúli megyeszékhely jelenéért, jövőjéért aggódó újságírónak.

És itt következzék a lényeg: évek óta nem óhajtja partnerként kezelni a város (ne féljünk a jelzőtől: feltételezhetően dölyfös!) vezetése azt a krónikást, aki tárgyilagosan és konkrétan közzé teszi a hiányosságokat. Mindenekelőtt a városképi sebeket és foltokat. Aki évek óta hiába kér tájékoztatást a városért felelős főépítésztől (hármat is „túlélt”!), hajlandóság egy csepp sem. B. polgármester éppúgy nem ereszkedett le az újságíró „szintjére”, miként utóda, dr. D. (bal oldali képen), aki pedig személyre szóló levélben erősítette meg: nagyra tartja az újságírókat, akikkel hajlandó az eszmecserére…

Természetesen semmi sem lett belőle, minekutána az újságíró a tényfeltáró, oknyomozó újságírásban példamutató atlatszo.hu portál által sikerrel működtetett kimittud.hu portál segítségével juttatta el kérdéseit Győr városa vezetésének – hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésére 2023. február 6-án.  

A kérdések:

1.) Mi az oka annak, hogy Győr városának vezetése hosszú évek óta látványosan nem törekszik a történelmi belváros, illetve Újváros városrész műemlékeinek, műemlékjellegű épületeinek (kivéve az egyházi építményeket) a rendszeres karbantartására, a legszükségesebb állagmegóvó felújítások elvégzésére?

2.) A kérdéshez kapcsolódóan csak a leglátványosabb hiányosságokat említjük:


– Bécsi-kapu tér 1–3. saroképület
– Király utca 4. (Napóleon-ház)
– Radó-sziget, 19. századi műemlék csónakház. Miért nem méltatja tájékoztató válaszra a győri önkormányzat a neki megküldött írásokban megfogalmazott kérdéseket?
3.) Miért kellett éveket várni arra, hogy (újságírói észrevételek, az ügynemintézést kifogásoló cikkek ellenére) Győr erre hivatott vállalata megszüntesse a balesetveszélyes fel- és leszállóhely akadályát a Zechmeister utcán, a karmelita templom oldalában?
4.) Mi az oka annak, hogy sem a polgármester, sem hivatalának sajtóosztálya (vagy akit éppen illet) nem hajlandó válaszolni a hivatalos, újságírói kérdésekre idestova négyszáz nap (!!!) óta?
Történik mindez annak ellenére, hogy dr. Dézsi Csaba András (nem sokkal Győr polgármesterévé emelkedése után) 2020. március 14-én késő délután ezt a levelet küldte az Infovilág szerkesztőségének:

„Köszönöm, hogy megkeresett. Sajnálom, egyben elnézését kérem, hogy alpolgármester úr nem reagált a megkereséseire. Beszélek vele, hogy ez miért történt így. A levélben szereplő írásaiban áldatlan állapotok láthatók egyes épületekben. Ez egyértelmű. Bármi kérdése van, készséggel állok rendelkezésére…”

Az ígéret megvalósítása idestova három éve (!) várat magára.
5.) Miért nem hajlandók Győr városi főépítészei válaszolni a nekik megküldött újságírói kérdésekre?
6.) Mi az oka annak, hogy a győri városfejlesztés mintegy másfél évtizeddel ezelőtt nagy dérrel-durral bejelentett új szakaszában (az eddig megépült Vízivárosban) az egyetlen Penny-bolton kívül nincs semminemű kereskedelmi, szolgáltató, orvosi/egészségügyi, kulturális, oktatási stb. egység sem, ami általában városrésszé emelhet egy lakónegyedet? Lásd: https://infovilag.hu/vizivaros-nem-varos…
7.) Az Infovilág szerkesztősége – tekintettel arra, hogy a győri városháza következetesen figyelmen kívül hagyja évek óta a neki válaszadás céljából megküldött leveleit és újságcikkeit, minden bizonnyal ezeket az írásainkat sem látta (?), holott bennük számtalan konkrét kérdést fogalmazott meg a szerző; forrás: www.infovilag.hu

Jókai utca/Zechmeister utca sarok.


Szép város ám Győr, csak sebek borítják (2022. 05.03.)
Szép város ám Győr, csak sebek borítják (2.) (2022.05.09.)
Szép város ám Győr, csak sebek borítják (3.) (2022.05.16.)
Szép város ám Győr, csak sebek borítják (4.) )2022.05.26.)
Szép város ám Győr, csak sebek borítják (5.) (2022.06.13.)
A fenti írásokkal kapcsolatban is kérjük a konkrét válaszokat.
8.) Esztendővel ezelőtt próbáltunk utánajárni, hogy hová lett a Szt. István/Aradi Vértanúk útja sarkáról a város 700. évfordulója tiszteletére elhelyezett bronz dombormű, Mikus Sándor (Kossuth- és még számos díjjal elismert) szobrászművész alkotása, ám a mai napig sem sikerült kideríteni. Abszolút érthetetlen, hogy egy nemzetközileg is elismert magyar művész munkája úgy eltűnik Győrött, hogy senki sem tud róla. www.infovilag.hu – Győr nagy titka a 751. évben (2022.02.07.)

Győr 700 éves: a keresett Mikus-műalkotás.


infovilag.hu – 2022.02.21.: Bronzgyűjtők zsákmányává vált a győri emlékmű? – a városháza hallgat
9.) Győr többet érdemel(ne): továbbra is sebek sokasága csúfítja a várost – írta az Infovilág 2022. január 28-án. Nem első alkalommal, mert már négy évvel azelőtt, 2018. január 2-án a „Győr többet érdemel(ne): sebek sokasága csúfítja a várost” című cikkünkben (amit szintén megküldtünk a győri városháza titkárságának) is megírtuk. „Természetesen” válasz nélkül maradt.
Mi az oka annak, hogy a Győr városi Önkormányzat egyszerűen nem létezőnek tekinti a 2000-ben alapított (tehát 23. évébe lépett) Infovilág hírportált és negligálja a szerkesztőség közérdeklődésre számot tartó kérdéseit?
Előfordulhat (amit az újságíró nem tudhat), hogy a fölsorolt ingatlanok között nem a város tulajdonában lévők is vannak. Ennek ellenére lapunk szeretné megtudni, fölszólították-e a város illetékesei az ingatlantulajdonosokat a városképet csúfító épületek rendbehozatalára, és mit tettek abban az esetben, ha a felszólítás eredménytelennek bizonyult?

Győr-Újváros, Kossuth Lajos utca 40.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a válaszokat és a hozzájuk tartozó adatokat elektronikus úton szíveskedjék részemre (a feladó e-mail címére: [email address]) megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat postai címünkre: Infovilág Szerkesztősége, 9026 Győr, Vidra utca 13./I. juttassa el.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH-állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

2023. február 6.

Üdvözlettel:
Kulcsár László újságíró
felelős szerkesztő

A törvényben előírt határidőre meg is érkezett a (küldött levélre) válasz a szerkesztőségünkbe Győr megyei jogú város polgármesterétől; a levél iktatószáma: 16041-2/2023. A levelet aláíró polgármester:

legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy az újságírót kioktassa: nem létezik Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Még szerencse, hogy a kioktatás után mégis csak befogadta a kérdéseket/kéréseket tartalmazó újságírói levelet, ám már az első kérdésre egy újabb kioktatás volt a válasz. Ezt olvasván némi rokonszenvet kezd érezni az újságíró az iránt a szegény jogász iránt, akinek a levél megválaszolását kiadta a polgármester. Íme a tekenyakart magyarázat:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja szerint:

„közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése értelmében: „Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.”…És aminek itt a lényege: Közérdekű adatigénylését elutasítom, mivel az itt vélemény jelleggel megfogalmazottak az Info tv. hivatkozott szakaszai értelmében nem tartalmaznak adatigénylést.”

Értelmetlen lenne a további „válaszok” ismétlése a fentebbről már ismert kérdésekre, miután kiderül (legalább is a polgármester levélpapírján ez olvasható): „Tájékoztatom, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.”

Arra való hivatkozásunkat, hogy a polgármester a megválasztása után szerkesztőségünknek küldött levélben kijelentette együttműködési készségét a sajtóval – ez esetben az Infovilág Szerkesztőségével – ekként löki félre: „Közérdekű adatigénylését elutasítom, mivel egy válaszadással kapcsolatos döntés oka nem közérdekű adat.”

Győr-Újváros, Kossuth Lajos utca

Ezek után semmi értelme, hogy a többi kérdésünkre adott válaszokat idézzük, miután csak ismételnénk a sorozatos elutasítást.

Azt viszont kénytelenek vagyunk közölni a tisztelt olvasókkal, hogy Győr város jelenlegi polgármestere (akárcsak elődje) semminemű hajlandóságot sem mutatott arra, hogy kérdést, érdeklődést tartalmazó bármelyik levelünket megválaszolja.

Ezzel semmi egyebet sem tett, mint a saját, írott szavait vette semmibe: „Bármi kérdése van, készséggel állok rendelkezésére.”

UTÓIRAT Mindezek után is leszögezem: szeretem a szülővárosomat, Győrt, miként tették jó néhány évszázadon át ott élt és a város gyarapodásáért fáradhatatlanul munkálkodó felmenőim is. (Mert ha nem így lett volna, visszamentek volna Bajorországba.) Egyiküktől származik a bölcs intés: „Ne feledd, főnökök, tisztségviselők jönnek, mennek, ám neve csak nagyon kevésnek marad fenn!”