Az újságíró archívumából: A győri kádár és a szlovák népvezér – Értékes műszaki emlékek egy roskadozó újvárosi házban

Egyedülálló leletre bukkantam győr-újvárosi sétám alkalmával – ötvenöt esztendővel ezelőtt. Megtaláltam (természetesen történész barátom útmutatása alapján) azt a Festő utcai házat, amelyben egykoron a Győrött tanuló szlovák legényke, Ľudovít Štúr (1815–56) kvártélyos kosztosként élt két évig, 1827–29 között. Most, jó fél évszázad után újra arra jártam, ám hasztalan keresgéltem az egykori evangélikus lelkész házát, nem leltem föl. Holott a címére emlékszem: Festő utca 6. az egyik bejárata, Bercsényi liget 77. a másik. Akkor, amikor a lelkészék ott laktak és magukhoz fogadták kosztosnak-ágyasnak a szép reményű szlovák legénykét, Ľudovít Štúrt (magyarosan Stúr Lajoskát), még az ablakuk alatt folyt a Rábca, amelynek a 20. század első éveiben ástak új medret, a régiben pedig szép sétányt (Bercsényi liget) létesítettek… Ma viszont sem az egyik, sem a másik oldalon nincs a valamikor ház, amelyben 55 esztendővel ezelőtt még a kádárműhely gyönyörűséges szerszámait is megörökíthettem fényképen. (A győri Festő utca 6. szám ma: nyoma sincs a valamikori evangélikus lelkész otthonának…)

«A múlt században (értsd: 19. században) sok külföldi diákvendége volt Győrnek. Az iskolai anyakönyvek – a matrikulák – bejegyzései szerint szlovák, német és cseh ifjak jöttek ide, hogy magyar szót tanuljanak, és jeleskedjenek bölcs tudományokban. A diákokat – magyarokat, idegeneket egyaránt – özvegyasszonyok, kis jövedelmű családok, vagy nagy lakással rendelkező, gyermektelen házaspárok fogadták magukhoz étkezésre vagy teljes ellátásra.

Kossuth követője Győrött

Százötven esztendővel ezelőtt Győrött két gimnázium működött. Az egyik főgimnázium volt, a Széchenyi térre néző jelenlegi Czuczor Gergely Gimnázium, a másik algimnázium, a győri evangélikus gyülekezet iskolája. Az algimnázium irattárában található egyebek között egy kéziratos könyv, a Matricula discipulorum Scholae Evang. Aug. Conf. addictae Jaurinensis. A hosszú című könyv az algimnázium tanulóinak anyakönyve, személyi adatainak gyűjtője. Az 1827/28. tanévre bejegyzett diákok között „slavus” (szlovák) nemzetiségűek sorában olvashatjuk Ľudovít Štúr adatait. A Trencsén megyei Zayugróc evangélikus kántortanítója (pater Samuel ludimagister) mindkét fiát, Károlyt és Lajost Győrbe küldte tanulni. Krónikánk szempontjából azonban Lajos – Ludovicus, Ľudovít – a fontosabb személy. A cseh Josef Václav Fric emlékirataiból tudjuk, hogy Ľudovít Štúr a szlovákok Kossuthja. Amikor 1847-ben a pozsonyi országgyűlésen elmondotta beszédét a jobbágyság tarthatatlan helyzetéről, Kossuth Lajos odament Zólyom város követéhez (Ľudovít Štúrhoz), s megszorította a kezét. „Ne hagyja megfélemlíteni magát, segítsen nekem az önző mágnásság hatalmának letörésében, s meggyőződik róla, hogy ugyanúgy szívemen viselem az ön nemzete sorsát, mint a magamét. Nemzeteinken csak kéz a kézben harcolva segíthetünk” – hangoztatta az örömtől ragyogó követnek Kossuth Lajos.

A fürdőházra látott

Ľudovít Štúr, a szlovák nemzeti öntudat legnagyobb ébresztője, a szlovák irodalmi nyelv megteremtője tehát Győrött járt iskolába. Az anyakönyv bejegyzése tanúsítja, hogy Štúr „apud Adam Balogh” lakott, azaz szállásadója Balogh Ádám volt. – Štúr barátja és harcostársa, Húrban visszaemlékezései szerint Rack Ferenc győr-újvárosi kádármester volt a szállás- és kosztadója, s a Rábca folyóra nézett az ablaka. A matrikulában Rack Ferencről nem esik említés. Ľudovít Štúr tehát anyakönyvi bejegyzés nélkül kvártélyt változtatott. A Rack-féle ház ma is áll, Győrött, a Festő utca 6. szám alatt (bejárata van a Bercsényi liget 77. szám alatt is). A ház mai állapotát összehasonlítva a régi leírásokban foglaltakkal keveset változott. Az épületet Rack Ferenc egyenesági leszármazottja, Rack József kádár lakta haláláig. Örököse (mostohalánya) ma is ott él a házban, egyedül. Ľudovít Štúr valamikori szobáját bezárták, mert lakatlan; egy távoli Rack-rokon tart rá igényt. A szoba méretei: 3,5× 5×2,5 méter. A mostani ablak helyén állt az ablak, amelyen át a fiatal Ľudovít Štúr látta az utcát, a Rábcát és Rackéknak – a módos evangélikus családnak – a „fürdőházát”. Rackék fürdőháza Ľudovít Štúr győri tanulóévei korában vízben lebegő hordókon nyugodott. – Az ablak maradványai részben megvannak. Faalkatrészeinek jó részét hét évvel ezelőtt eltüzelték…

Rozsda marja

Hasonló sorsra juthat – véletlenül is – Magyarország egyetlen, hiánytalan kádárszerszám-gyűjteménye, műhelyfelszerelése is a Festő utca 6. szám alatti házban. Igaz, a Művelődésügyi Minisztérium a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 13/1949. sz. törvényerejű rendelete értelmében, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum szakértőinek véleménye alapján az egész felszerelést védetté nyilvánította. – A roskadozó műhelyben a rozsda martalékává lehet minden. Majdnem négyszáz, igen értékes kádárszerszámot zsúfoltak össze a műhelyben a Művelődésügyi Minisztérium és a múzeumok munkatársai a leltározáskor. A ritka szerszámok közül csak a legérdekesebbeket említjük: egy- és kétpofájú csínvágók, sulykok, díszített, évszámmal megjelölt gyaluk (negyven van belőlük!) faragótőke vassatuval, cirkalomjelölők, faragópad (kádárnyelven „Jancsi”), vonókések, akópálcák, hidegvágók, átütök stb. Felbecsülhetetlen értékű műszaki emlékek ezek. Amikor lapunk hasábjain másfél esztendővel ezelőtt szóvá tettük egy Győrött megalapítandó műszaki múzeum szükségességét (Az újságíró archívumából: Győrnek nincs műszaki múzeuma), nem is gondoltunk arra, hogy ez a szép kádárszerszám-gyűjtemény is létezik. Győr-Sopron megye műszaki emlékeinek sora immár ezzel is gazdagodhatna, ha valahol – akár a megyei vagy a városi tanács, illetve a különféle tudományos egyesületek, vagy a Cardo Bútorgyár – megfelelő helyen elraktároznák.

A szerszámgyűjtemény iránt érdeklődő levelünkre Székely Zoltán művészettörténész, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója 2020. július 28-án ezt válaszolta: “A Rack-féle kádárműhelyből 62, történeti, muzeológiai értéket képviselő tárgyat vásárolt meg a Xántus János Múzeum 1977-ben. A műhely látható is volt a múzeum állandó várostörténeti kiállításában, mint arról a mellékelt fotó is tanúskodik.” A műhely-rekonstrukció hátterében az eredeti Rack-műhelyben készült fotó látható:

Győr, Bercsényi liget 77. Ugyan, ki és mire használja ezt a stílusidegen épületet?

Megmenthetnék Sürgős védelemre szorul a Festő utca 6. számú házban felhalmozott sok-sok érték. Bizonyára a városi tanács és tudományos egyesületek összefogásával megmenthetnék Ľudovít Štúr valamikori győri lakóházát múzeum céljára, a leendő győri műszaki múzeumnak pedig a kádárműhelyt és felszerelését.» Ma, 2020 nyarán csak remélhető, hogy valaki mégis csak megmentette legalább az egykori kádárműhely felszerelését…