Az újságíró archívumából: Magyarnak lenni Ausztriában

Büszke vagyok arra, hogy 1987 őszén – a magyar sajtó kiváló munkatársaival, Bokor Pállal, Gyapay Dénessel, Halász Györggyel, Lukácsy Andrással, Nonn V. Györggyel, Randé Jenővel és másokkal – egy mindaddig egyedülálló kezdeményezés megvalósítója lehettem az akkor külföldön is nagy tekintélynek örvendő, félhivatalos napilapban, a Magyar Hírlapban.

A Magyar Hírlap szerkesztősége sajtónk történetében példa nélküli vállalkozásra szánta el magát – foglalta össze hónapokkal később Bokor Pál, az akkori világ két politikai és katonai pólusát különösen jól ismerő kollégám a kezdeményezés lényegét: a lap munkatársai „felkeresték a külföldön élő magyarság több száz, ha ugyan nem több ezer neves és «névtelen» képviselőjét. Hónapokon át járták a magyar közösségeket, házakat és templomokat Pozsonytól Pittsburghig, Sepsiszentgyörgytől Tel-Avivig, hogy megkérdezzék, és egyben megérezzék, mit jelent a nyolcvanas évek végén a határokon túl, vagy éppen az óperencián túl, nemzetiségi státusban vagy «szórványként» magyarnak, magyar származásúnak lenni. Mit jelent ez az állapot a külföldön rekedt, a külföldre szakadt, vándorolt, menekült, esetleg szökött magyarok, valamint gyermekeik és unokáik számára….”

Ha összeadnánk, kiderülne, hogy az akkori Magyar Hírlap riporterei legalább 200 ezer kilométert utaztak négy földrészen, mintegy 150 helységet kerestek föl, hogy „minden eddiginél teljesebb, s szándékunk szerint őszintébb felmérés készülhetett arról az ötmillió emberről, aki magyarnak, magyar származásúnak vagy magyar gyökerűnek tekinti magát, s kinek magyarsága az elmúlt évtizedekben hol itt, hol ott számított szégyellnivalónak…”

Ezt is a nagy vállalkozás spiritus rectora, motorja, Bokor Pál írta az 1987–88-ban a Magyar Hírlap mellékletében, nem sokkal később pedig csinos kötet formájában (a Magyar Hírlap Könyvek nyitányaként) megjelent nagy riportok előszavaként: „…egyszersmind jelezni szeretnénk: mi, az anyaországi magyarság, a volt honfitársainkat befogadó országok törvényeit, érdekeit és politikai hagyományait teljes tiszteletben tartva, a hungarizmus, a nagymagyarkodás és az irredentizmus minden formájától elhatárolva magunkat, elismerjük és támogatjuk egy szellemi haza létezését, s e hazához tartozónak tekintjük mindazokat, akik itthon, vagy külföldön magyarnak születtek, vagy igényt tartanak magyarságuk valamely formájának, akár csak darabkájának megőrzésére.”

Kinyomtattatott mindez – az újságot is beleszámítva – sok százezer példányban, a hatalmas történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági átalakulás előestéjén abban az országban, amelyet akkor még Magyar Népköztársaságként jegyeztek az ENSZ-ben, a népek közösségében, és amelynek jövőbe tekintő, másodvonalbeli politikusainak, az akkori értelmiség legjavának volt bátorsága megvallani európaiságát.

Szerénységem riportja 1987 utolsó napján jelent meg a Magyar Hírlap év végi mellékletében: „Magyarnak lenni Ausztriában” felcímmel. Harminc évvel ezelőtt azokat a magyarokat kerestem föl, akikről napjainkra teljesen elfeledkezett a hazai közvélemény, hát még az állami-politikai vezetés, amely furcsa és önző módon gyakorlatilag egyetlen magyarul beszélő közösséget részesít kitüntetett figyelemben hazánk határán túl.   

 

Őrzők az Őrvidéken

Több mint ezer esztendőt kell visszalapoznunk a történe­lem képzeletbeli könyvében ahhoz, hogy elmondhassuk: kik azok a magyarok, akik napjainkban (az 1981-i osztrák népszámlálás szerint) már csupán 4147-en élnek Burgen­landban, mindenekelőtt Alsó- és Felsőőrött, Őriszigeten és Felsőpulyán, alig 15-20 kilométerre a magyar határtól. Ter­mészetesen vannak még magyarok, ott születettek, tősgyö­keresek, őseiket századok óta számon tartók Burgenland más vidékein, Bécsben, Ausztria-szerte. Vizsgálódásunk célja azonban elsősorban az Őrvidék magyarsága. Azok a velünk egy nyelvet beszélő, egy nyelven gondolkodó, ugyanazokat a meséket ismerő, dalokat éneklő, táncot járó ausztriai magyarok, akiknek felmenői egykoron oly nagy hűséggel és hősiességgel őrizték a nyugati végeket, a gyepűvonalat.

Szolgálataikért kiváltságokkal ruházták föl az Árpád-há­zi királyok az őrvidéki településeket. Az ott élőket lakóhe­lyük alapján illették e kiváltságok, elsősorban az egytelkes nemességet. Már akkoriban mintegy szigeteken éltek az őri­ek a szegeken és szereken az őket körülvevő jobbágyság hatalmas tengere közepén. Egyek voltak nyelvükben, mi­közben közvetlen környezetükben a német és a horvát szó volt a szokott; egyek falvaik elrendezésében, építkezésük­ben, gondolkodásukban, szokásaikban, vallásukban. Kö­zös volt a település körüli erdő és legelő, a malom… Az öröm és a gond, a barát és ellenség.

Eggyé kovácsolta az őrieket a hivatás, a hagyományok azonossága; mint pásztor a nyájat, összetartotta őket a fe­lekezet, a gyülekezet papja. Alsóőrött a katolikus, Felsőőr­ben a református, Őriszigetben az evangélikus, Felső- és Középpulyán ismét csak a római katolikus.

Még az I. világháború utáni békeszerződések – Saint Germain és Trianon – sem keltettek pánikot az Őrvidék magyarjaiban, bár kénytelenek voltak tudomásul venni: megváltoztak a határok, és őket kívül rekesztették e hatá­rokon. Viszont bármikor átjárhattak Magyarországra: nem szakadtak meg a rokoni, baráti kapcsolatok. Az újonnan alakult osztrák tartományban élők még sokáig a nyugat­-dunántúli városokat tekintették gazdasági, kulturális köz­pontoknak. Ugyanakkor az I. Osztrák Köztársaság is nagy gondot fordított a nemzetiségek iránti türelem gyakorlásá­ra. A valamikori Moson (Wieselburg), Sopron (Ödenburg) és Vas (Eisenburg) vármegyék egy részéből kihasított új tartományban, Burgenlandban 1920-ban az összlakosság 8,4 százaléka (24 889 fő) volt a magyar. Három évvel ké­sőbb (a magyar közigazgatás, csendőrség, vasutasok, kato­naság kivonulásával) már csak 15 254, 1951-ben 5251 ma­gyart jegyeztek föl a népszámlálók.

 

Többletérték a magyartudás

„Jövőre lesz ötven esztendeje annak, hogy először kér­dezték maguktól az itteni magyarok: érdemes-e megma­radni magyarnak? A náci megszálláskor, az Anschluss után volt ez, amikor a fasiszták egyáltalán nem titkolták: a magyarkérdés végleges eldöntése csupán azon múlik, lesz-e elegendő marhavagonjuk.”

Dr. Gyenge Imrével beszélgetünk felsőőri otthonában. Református lelkész; 18 esztendeig egyháza országos püs­pöke volt, tavalyig alelnöke a közös protestáns legfelső ta­nácsnak is. Az itteni magyarság egyik elismert vezetője, örömeinek, gondjainak kiváló ismerője. így folytatja:

– Sokan csak azért is mutatták magyarságukat a legne­hezebb időkben… A felszabadulás után az osztrákok min­den lehetőséget igyekeztek megadni az itteni magya­roknak, akik viszont nem bántak elég körültekintően a le­hetőségeikkel. Gyerekeik magyar nyelvű iskolába járhat­tak, de az elemi után – elfogadható német nyelvtudás híján – csak igen kevesen tanulhattak tovább. Megszakadtak a magyarországi kapcsolatok is: hidegháború, vasfüggöny, bizalmatlanság. Értetlenül álltak az emberek a határ előtt, amelyen valamikor természetes és szabad átjárásuk volt. Hosszú ideig hatott a hamis kép: aki magyar, az kommu­nista is. Aki magyarul beszél, az eszmeileg is messze van az osztrákoktól. Sokan elhagyták hát magyarságukat, csak hogy „bizonyíthassanak”.

És nagyon sokan a lakóhelyüket is: Bécsbe, Bécsúj­helyre, az autópálya-építkezésekre mentek, gyorsabb anyagi föllendülést remélve. Fölbomlottak az évszázado­kig érintetlen közösségek; ekként a nyelv és a szokások, egyáltalán: a magyarságuk megtartása sokadrendűvé vált, miután úgy gondolták, boldogulásukat csak hátráltatja, ha magyarok, ezért a gyerek ne is tanuljon már magyarul.

Őrsziget, ha újat építenek, akkor is inkább tornácost

Ha annak idején szabadabb az érintkezés az anyaországgal, nem fordul el önmagától, magyarságától két nemzedék is: a mai nagyszülők és szülők, kiknek unokái, gyerekei bi­zony csak kevesen maradtak meg nyelvükben-lelkükben is magyarnak. Elnéptelenedtek az iskolák magyar osztályai. Fakultatív tárgyként (miközben Hansi és Franzl a bőrt rúgja, Grätchen és Elsi babázik) magyart tanulni: érde­mes?

– Irdatlanul gyorsan változott itt a világ! Ha csupán Fel­sőőrt tekintjük: e faluból város lett, sok magyarból német, a földművesből munkás, segédmunkás… Évszázadokig a magyarokhoz hasonultak azok, akik ide házasodtak, most a magyar olvad be. A családba jött német anyanyelvű asszony kedvéért még az is igyekezett németül szólni, aki vi­lágéletében magyarul beszélt.

Megint hallom a későbbiekben még gyakran hangozta­tott érvet és igazságot:

– A magyarság megtartásáért legtöbbet a család tehet! A nyíló értelmű-lelkű gyereket kell kétfajta szóra fogni: magyarra és németre, miután két kultúra ölelésében két­szer értékesebb nemzedék nő föl.

– Magyarnak lenni, még inkább megmaradni: sorskér­dés ezen a vidéken. Ausztria és Magyarország, hála a nagypolitika bölcsességének, már eljutott a nyitásnak és az őszinteségnek arra a magaslatára, ahol már nem úgy vetődik föl a kérdés: érdemes-e magyarul tanulni, az ősök nyelvét megőrizni? Magyarország újra vonzóvá vált az osztrákok, a magyarul is beszélő osztrákok, az ausztriai magyar kisebbség, nemzetiség, népcsoport számára. Mind többen ismerik föl, hogy a magyartudás többlet! Ön­magától, a magyarság itteni vezetőinek, a kormányzatnak a tudatos, célzatos segítsége nélkül persze nem várható gyors javulás. Kell mindehhez az anyaország körültekin­tő, a helyi sajátosságoknak megfelelő, folyamatos támoga­tása is.

–  Segíteni szükséges magyarjainkat azonosságtudatuk erősítésében, abban, hogy bátorsággal, büszkeséggel vál­lalják is magyarságukat, hogy intenzíven megéljék azt. Ismét csak a család első számú és legfőbb felelősségére, sze­repére utalok, miután a fészek példája egész életre hat. Csakis akkor tudunk megmaradni magyarnak, ha ma­gyarságunk többletérték.

Búcsúzóul még igen fontosat mondott dr. Gyenge Imre:

–  Harmat lenne a szárazság közepében, ha a tartomány vezetője, például Kéry, aki kitűnően beszél magyarul, a sa­ját anyanyelvén mondaná meg nekünk: az osztrák állam számára is fontos az itteni magyarság magyarnak mara­dása.

 

A többség joga és a kisebbség előjoga

Theodor Kery, vagy a magyar írásmód szerint: Kéry Tó­dor Burgenland hatvan-egynéhány esztendős történelmé­nek alighanem mindeddig legkiemelkedőbb közéleti sze­mélyisége, politikusa. Október eleji visszavonulásakor el­mondhatta: éppen negyven évig tartott aktív pályafutása a kobersdorfi/kaboldi községi szocialista pártelnöki tisztség­től a tartományi főnöki hivatalig. Eisenstadti hivatalában, a tartományi kormány kismartoni székházában beszélge­tünk a 69 esztendős Kéry Tódorral.

– Neve alapján ön is a magyar kisebbség tagja lehetett egykor. Hogyan ítéli meg most ennek a népcsoportnak a helyzetét?

– Sohasem tagadtam: anyanyelvem magyar. Miután a trianoni békeszerződés megváltoztatta a történelmi Magyarország határait, Dunántúl sok helységét Ausztriához csatolták. Ekként lettek a mi családunk tagjai is osztrák ál­lampolgárok. Otthon magyarul beszéltünk, de német nyel­vű iskolába jártam. Büszke vagyok arra, hogy két kultúra emlőin nőhettem föl, egész eddigi életemben hasznát vet­tem.

–   Az itteni magyarokról, és nem csupán róluk, hisz’ horvátok is nagy számban élnek a tartományban, elmond­hatom: a burgenlandi népcsoportoknak megadatik a többség minden joga, sőt azonkívül még a kisebbség előjo­ga is! Az, hogy a múlt évtizedekben rohamosan csökkent a magyar anyanyelvűek száma, a társadalom szerkezetének változásával magyarázható elsősorban. Nagyon sokan el­hagyták szülőföldjüket, és a gyorsabb anyagi fölemelkedés reményében az ország iparilag fejlettebb vidékeire költöz­tek; jobbik esetben csak ingázókká váltak. Mind többen kötöttek vegyes házasságot, s az egész nap távol lévő apa helyett a német anyanyelvű édesanya foglalkozott a gye­rekekkel. A nemzetiségi azonosság tudata pedig, ez tény, elsősorban az anyanyelvvel, népdalokkal, szokásokkal, iro­dalommal alakul ki. Az itt élő magyar anyanyelvű osztrák állampolgárok körülményei egyébként semmiben sem kü­lönböznek a többiekétől. Esélyeik egyenlők, miként a tör­vény előtt is azok.

–   Megtesz-e az Osztrák Köztársaság mindent azért, hogy a magyarok ne fogyjanak tovább?

–   Kettőn áll a vásár. Szövetségi parlamentünk a népcso­porttörvény elfogadásával (1976 nyarán) jogi alapot terem­tett arra, hogy az Ausztriában élő minden népcsoport meg­tarthassa létszámát. A tartomány tősgyökeres magyarjai­nak elkötelezett képviselője a Burgenlandi Magyar Kultu­rális Egyesület. Tagjaiból választották meg a nemzetiségi tanács (Volksgruppenbeirat) magyar küldötteit, akiket tisztségükben immár másodszor is megerősített a szövet­ségi kormány.

– Furcsa módon tudakolták a legutóbbi, 1981. évi nép-számláláskor a nyelvi-nemzetiségi hovatartozást. Az Umgangssprache, a használt, a köznyelv iránt érdeklődtek, holott a Muttersprache, az anyanyelv alighanem helye­sebb megfogalmazás lett volna. Német nyelvi környezet­ben ugyanis a magyarok köznyelve is a német. Ön is úgy véli, emiatt nem sikerült pontos adatot kapni a magyar nemzetiség számáról?

–   Kétségkívül: nem volt pontos a kérdés. Legközelebb, 1991-ben, és a későbbiekben is, az anyanyelv iránt kell ér­deklődni. Elvégre ez nem tabu!

– Nem csupán az itteni magyar nemzetiségnek esnék jól, a Magyarországról érkezettben is kellemes érzéseket keltene, ha mindkét nyelven kiírnák a helységek nevét. Van-e mód erre?

–Tudtommal mindeddig senki sem kérte ezt a tartomá­nyi kormánytól; különben semmi akadálya, Magyarorszá­gon is megtették ezt a nemzetiségi területeken. Jó ötletnek tartom.

–  Tartományi főnök úr! Köszönöm a beszélgetést!

(A szerk. megj.: Munkatársunkat a burgenlandi tartományi választás előtt két és fél héttel fogadta Theodor Kery.)

Anyanyelvünk: magyar

Szakember, Balikó Lajos (34) felsőőri felső tagozatos ma­gyartanár is megerősítette Posch Nándornak, az alsóőri népiskola igazgató-tanítójának és ifjú kollégájának, Rácz Andrásnak a véleményét: az itteni sajátosságoknak megfe­lelő tankönyvre lenne szükségük a gyerekek magyarokta­tásához. Írt olvasókönyvet Tölly Ernő volt tanfelügyelő, Farkas József, a volt igazgató-tanító és Wagner János; ma is tanítanak belőle. A diákok ingyen kapják a többi tan­könyvvel, tanszerrel együtt, de korszerűsítésre szorulna. A Magyarok Világszövetsége is szívesen küld magyar­könyveket és egyéb segédeszközt, csakhogy a kettő együtt sem az igazi! Nem vagyok szakember, így hát csak továbbíthatom a problémát azoknak, akiknek tudása, tapasztala­ta egyaránt megvan (meglenne) a burgenlandiak magyar­könyveinek a megírásához. Még annyit: dr. Barsi Ernő győri tanár, zenekutató a múlt esztendőkben összegyűjtött annyi szép dalt és dallamot az ausztriai Őrségben, hogy egy részét odaadhatná a reménybeli új tankönyvek anya­gának …

– Kötelező tantárgyként az 1983/84. tanévben kezdtük újra tanítani a magyart – mondja Balikó tanár úr, két fiú­gyerek apja. – Addigra jött össze annyi jelentkező, hogy a törvényben előírt arány (nyolc gyerek egy osztályban) sze­rint hivatalosan, főtantárgyként oktathassuk a magyar nyelvet és irodalmat. Legnagyobbrészt magam írom a jegyzeteket, feladatlapokat – az itteni, ausztriai körülmé­nyekhez, szó- és fogalomhasználathoz igazodunk. Emellett persze sokat olvasunk is: Mórát, Weörest, Nemes Nagy Ág­nest különösen szívesen. Fölméréseink szerint négy év alatt szilárd nyelvi alaphoz jutnak gyerekeink, főként, ha a család is segít! Itt jegyzem meg: nagy segítség a gyakori magyarországi látogatás mellett az, hogy a magyar rádiót és a tévét kitűnően foghatjuk. Főleg, amióta kábelen jön hozzánk.

–  A nyáron került ki az első csoport, 25 lány és fiú a Hauptschuléból, azaz a felső tagozatról. Mind magyar anya­nyelvűek, és jórészt továbbtanulnak! A szomszédos, Felső­lövői Szövetségi Gimnáziumban viszont megint csak fakultatív magyaroktatás folyik, mert egyelőre kevés a jelentke­ző. Az általános iskolából a gyerekek sokfelé rajzanak: gimnáziumba, technikumba, kereskedelmi vagy szakmun­kásképző iskolába…

– Hát azok, akik a gimnáziumban vagy másik középiskolá­ban magyarul is tanulnak? Hogyan beszélnek, milyen ma­gyarok?

Alsóőrben három fiatallal is sikerült beszélget­nem:

Horváthékat, bár azon a tájon is gyakori a név, sokan ismerik: a családfő, József ugyanis a helyi focicsapat egyik vezetője, maga is jó nevű labdarúgó, hátvéd volt sokáig. Mindkét lánya, Éva is, Barbara is hibátlanul beszéli az apanyelvét (!); az édesanyjuk ugyanis, bár Seper Annának hívják (és ez a név ugyancsak családok tucatjainak sajátja), legnagyobbrészt németül szól.

Évával egyszerre érünk a kapu elé:

– Most jöttem Bécsből, beiratkoztam a műszaki egyetem­re…

– Ezek szerint most végzett a középiskolában?

–  Igen, a Felsőlövői Szövetségi Gimnáziumban érettsé­giztem. A tanárnőm Hánel Irén volt, idevalósi, magyart, történelmet és angolt tanít.

– Kitől tanult magyarul?

– A nagyszüleimtől, meg az óvodában, és aputól.

– Itthon milyen nyelven beszélnek?

– Az anyu kedvéért németül.

– Mire használja a magyartudását?

– Elsősorban a leendő hivatásom gyakorlásában, úgy vé­lem, hasznosíthatom majd. Mérnöknek készülök, jók a kapcsolatok hazám és Magyarország között.

– A gyerekét megtanítja magyarul?

–  Ha itt maradok, ezen a vidéken, akkor igen…

Barbara még csak 14 éves.

– Szoktál magyar könyvet olvasni?

– Hát persze! Most éppen a Mi, szemüvegeseket olva­som. Óriási magyar könyvtár van itt, a faluban. Galambos tisztelendő úr mondta, húszezernél is több benne a könyv.

– Jártok-e Magyarországra?

– Leginkább Szombathelyre, a szomszédba. Sok ott a jó barátunk, ismerősünk. No, meg a focimeccsekre, apuval…

* * *

–  Ebben az utcában, künek lakom – mondja Seper Gerhard. A hirtelen nyúlt, szemüveges fiúval az alsóőri sza­tócsbolt előtt találkozunk. Barátjának, Györög Heinznek az édesanyjáé. A barna képű Heinz három nyelvet is tanul a felsőlövői gimnáziumban: a magyaron kívül még angolt, latint.

– Melyik megy a legkönnyebben?

– Az angol. A magyar nyelvtan túlságosan nehéz.

– Milyen könyvből tanultok?

– Hanel tanárnő saját jegyzeteiből, feladatlapjaiból legin­kább. Meg magyar újságkivágásokból, hogy a friss szava­kat, kifejezéseket is megismerjük.

– Mi a különbség az eb és a kutya között?

Visszakérdez:

– Mi az eb?

– Milyen tanuló vagy, Heinz?

–  Elég jól mennek a dolgok.

Aztán megmutatja a tavalyi bizonyítványát: színjeles!

– Magyar könyveket olvasol-e ?

–  Most éppen Móricz Tündérkertjét. Kell az érettségihez …

Ha lehet, akkor Gerhard még szebben, választékosab­ban beszéli az alsóőri többség nyelvét:

– Öreganyáméknak köszönhetem, náluk töltöttem az egész gyerekkoromat, ők nem is tudnak németül.

– Tanulsz vagy dolgozol?

– Pinkafőre járok át a HTL-be, a Höhere Technische Lehranstaltba. Ez amolyan technikum. Az én szakom a vil­lamosság.

–    Ott is van magyaróra?

– Nincs; nem vagyunk elegen magyarok. Vagy csupán kevés szülő kérte, nem tudom biztosan.

– Otthon milyen nyelven beszéltek?

– A tezsvérem, Erich és én is magyarul elsősorban. De van, amikor vegyesen. Főként, ha nem jut eszünkbe a né­met fogalom magyar megfelelője.

– Mi az anyanyelvetek, fiúk ?

– Hát a magyar!

– Mit csináltok szabadidőtökben?

–  Citerázunk. Mind a ketten tagjai vagyunk a Szeberényi Lajos tanár úr vezette őri citerazenekarnak. Már lent, Ma­gyarországon is többször fölléptünk.

 

Tőlünk is várják a segítséget

Burgenland magyarjai, vallási hovatartozásuktól függet­lenül állítják, elismerik, hogy a tartomány magyarságának egyik leglelkesebb és legfáradhatatlanabb szellemi irányí­tója az alsóőri plébános, dr. Galambos Ferenc. Hallatlan energiával, szeretettel, tapintattal és minduntalan új ötle­tekkel, anyagiakkal sem fukarkodva szervezi a magyar nemzetiség életét. Amellett, hogy pap, tanár, könyvtáros és folyóirat-szerkesztő is társadalmi munkában.

A templommal átellenben, a népiskola mögött álló plébánia mindenekelőtt ifjúsági ház és magyarságkutató központ. A falu közepén, a községházán jó húszezer köte­tes magyar nyelvű szépirodalmi könyvtárat is vezet Ga­lambos doktor.

– Ötszázötven beiratkozott, könyvet rendszeresen köl­csönző tagunk van – mondja. – Felsőőrből, Felsőlövőből és Szigetből is jönnek ide könyvért. Akkor vagyok a legboldo­gabb, amikor kisiskolások válogatják az olvasnivalót. És persze olyankor is, amikor nagy a nyüzsgés a plébánián, a foglalkoztató- és a próbatermekben, amikor föllépésre ké­szül az énekkar, a tánckar, a színjátszó csoport, vagy cser­készeink tartják az összejövetelüket.

– Mennyire élik meg magyarságukat az itteniek ? Nem csupán az alsóőriekre gondolok, hisz’ ön a többiek körül­ményeit is ismeri.

–  Túl jól megy a sora ennek a parányi magyarságnak. Nem szeretek más országban élő magyar nemzetiség kö­rülményeire hivatkozni, ezért csak azt mondom: vannak nem is kevesen, akik a mieinkénél nagyobb elszántsággal őrzik nyelvüket, népszokásaikat, magyar azonosságtudatu­kat. Elvégre: sub pondere crescit palma, teher alatt nő a pálma.

– Gondjaink, persze, nekünk is vannak: az anyanyelv megőrzéséhez, ápolásához még több pedagógusra lenne szükségünk. A legközelebbi tanárképző a határ túloldalán, Szombathelyen található. A Berzsenyi Főiskola vezetősége régóta sokat segít nekünk, vannak tanáraink, akik ott sze­rezték diplomájukat; a hétvégeken is átjárhatnának elő­adásokra, konzultációkra, csak hát ez már nehezebben me­goldható ott, ahol család, gyerekek várják a szülőket.

– Család, szülők: mennyire él bennük a kötelesség, hogy gyerekeiket magyarul tanítsák, taníttassák? Természete­sen a magyar, illetve a vegyes családokra gondolok.

–   Itt a nagyszülőknek mintegy négyötöde beszél magya­rul, vagy csak magyarul beszél, mert ez az anyanyelve, ezen boldogult. Lányaik, fiaik jó része is tud – többé-kevésbé tisztességes színvonalon – magyarul. A baj ott kezdődik, amikor német nyelvterületről jön az anya, az apának vi­szont elfoglaltsága miatt nemigen van ideje magyarul is ta­nítani a gyerekét, gyerekeit. Amelyik nagyszülő igényes, az kötelességének tartja, hogy magyarul beszéljen az uno­káival. De van olyan is, aki németül kotyog a gyerekekkel, a menyével; természetesen nem az irodalmi nyelven, sok-­sok nyelvtani, kiejtési hibával.

–   Félelmetesnek tetszik az ellentmondás: valójában minden lehetőségük megvan az őrök kései utódainak ahhoz, hogy megőrizzék őseik nyelvét, szokásait, kultúráját, hagyományait, mégsem teszik teljes szívvel. Tisztelendő úr szerint mi ennek a legfőbb oka?

– Kevés a társadalmi munkát teljes odaadással vállaló, műveltséggel is rendelkező értelmiségink. A feladatok vi­szont nagyon sokrétűek és igen gyorsan kellene cseleked­nünk, hogy megállítsuk a magyarság fogyatkozását. Erő­síteni kellene az ön- és magyarságtudatot. Ehhez mielőbb föl kellene kutatnunk és közkinccsé kellene tennünk a tér­ség gazdag irodalmi, történelmi, néprajzi értékeit. Liszt Fe­rencen kívül más szellemi nagyságot is adott a világnak ez a föld. Összegyűjtötte-e már bárki is az itteni Őrség, a mai Burgenland területén végbement történelmi esemé­nyek krónikáját, szereplőiket?

–  Olyan tankönyveket kellene írni, íratni és olyan tanter­veket kidolgozni, amelyek messzemenően figyelembe ve­szik az itteni sajátosságokat: népek, nemzetek, kultúrák érintkezését, a közös történelmi múltat, a népszokások, hagyományok egymást gazdagító hatását. Dr. Barsi Ernő győri főiskolai tanár áldozatos, úttörőmunkát végzett itt nem is olyan régen: miként Bartók és Kodály Erdélyben meg Szlovákiában, akként ő ezen a tájon gyűjtötte össze a még föllelhető gyönyörűséges népdalokat. Énekkaraink alig várják, hogy megkapják a kottát és a szöveget, hogy visszaadhassák a népnek, ami a népé.

–  Soroljam még? – kérdi szinte önmagától Galambos ta­nár úr. – Tavaly januárban hungarológiai napokat rende­zett a szombathelyi Berzsenyi Főiskola. Ott is, akkor is el­mondtam: jó ezer esztendővel ezelőtt, amikor az őröket, a spiculatores-eket az Árpád-házi királyok ide telepítették, a közelgő veszély jelzésével bízták meg őket. (Az ellenséggel szembeszállni már csak csekély számuknál fogva sem lettek volna képesek.) Hosszú, közös történelmünkben még soha­sem volt ilyen jó Ausztria és Magyarország viszonya, mint az utóbbi húsz esztendőben. Mindkét részről nagy ér­deklődés és segítőkészség nyilvánul meg irántunk, mégis fogyunk. Kései spiculatores-ként hadd jelezzem: most fo­gyunk a leggyorsabban, segítségre van szükségünk.

Őrisziget és Felsőpulya címere

Burgenland második legnagyobb helységének, Felsőőrnek német nyelvű hetilapjában, az OZ/Oberwarter Zeitung 1987. szeptember 16-i számában érdekes két kis írás jelent meg:

„Magyarországon ekként… Mint lapunk más helyén olvasható, Ma­gyarországon szorgalmazzák az iskolai német nyelvoktatást. Meglepő­en sok fiatal ember beszél németül – főként Vas és Győr-Sopron megyé­ben. Pirulhatnak érte a burgenlandiak. Az itteni soviniszta erők bi­zony hadakoznak a horvát és a magyar nyelv oktatása ellen. Előnyben részesítik viszont az olaszt, a franciát, még a spanyolt is.

Holott itt is igaz a közmondás: az ing közelebb van a testhez, mint a kabát!

Állandó „hiánycikk” a tolmács a hivatalos vagy félhivatalos össze­jöveteleken. Nem is szólva arról, hogy a burgenlandi beszélgetőpartner nem képes sem horvátul, sem magyarul kifejezni magát.

Mindez aztán ilyen groteszk jelenetekhez vezet: arckifejezésekkel, taglejtésekkel vagy éppen rajzban próbálnak az emberek egymással érintkezni – miként egykor őseink. Hát nem elszomorító?!

A fenti glosszában említett másik cikkecske arról számol be, hogy a többi között Mosonmagyaróvárott, Sárospatakon, Budapesten, Mezőberényben, Mohácson, Pécsett idegen nyelvű gimnáziumi osztályokat szerveztek a német, az angol, a francia, az olasz nyelv tanítására. A válasz­tott idegen nyelven oktatják a szaktantárgyakat is. Előnyben részesítik a német nemzetiségi fiatalok felvételét a németül oktató középiskolákba.

 

CSOÓRI SÁNDOR: Nomád napló (1979)

„…az utolsó négy-öt évben elég sokat forogtam a határainkon kívül élő magyarok között. Lent a Vajdaságban, odaát Erdélyben, fönt a szlovákiai részeken. Rá kellett döbbennem, hogy nem egy, de legalább ötféle magyarság van. Más arcélű, más indulatú és másféle sorsú. Félre­téve a hazafias előítéleteket, a katasztrófák emlékeit, végre tudomásul kellene venni ezt a tényt. Nemcsak tudomásul venni, de épp ebből a fölismerésből alakítani ki egy külön tudatot. Az összetartozást. Egy hazák fölötti haza égboltja alatt. A hazaszeretet tegnapi fogalmát egy magasabb rendű érzéssel cserélve föl: a kapcsolatot kereső emberiség egyre korszerűbb s egyre megrendítőbb igényével. Hogyan is mondja Marx? A leggazdagabb emberi érzés: a másik ember iránt érzett szük­séglet. Ezt tekinteni kiindulásnak, s ezt tágítani mindinkább egyete­messé. A veszteségből, melyet mi már úgysem hozhatunk helyre, így le­hetne – erkölcsi és szellemi téren egyaránt – valamiféle nyereséget kicsikarni. Nyereséget, amelyet nemcsak a mi számláinkon mutathat­nánk ki, de azokén is, akikhez a határainkon kívül élők államilag és területileg odatartoznak. Hisz az ötféle vagy hatféle magyarság nem csupán elszakadt láncszem, de külön-külön kapocs is másokhoz. Egyetlen dolgot kellene csak komolyan venni: a szülőföldhöz, az anya­nyelvhez való jogot.”

 

 

Felsőőr és Alsóőr címere

 

Hatodik magyarság: az ausztriai magyarok?

Lássátok, halljátok egymást! címmel jelent meg néhány esztendővel ezelőtt dr. Szépfalusi Istvánnak, az osztrák evangélikus egyház egyet­len főhivatású magyar lelkészének tudományos dolgozata az ausztriai magyarságról, amely alighanem mindeddig a legalaposabb munka e témában.

Őrsziget, ha újat építenek, akkor is inkább tornácost

A Bécsben élő Szépfalusi doktor becslése szerint az Osztrák Köztár­saságban mintegy 70 ezer ausztriai magyar él; a magyarul beszélők számát összesen 90–100 ezerre teszi. Az ausztriai magyaroknak mint­egy 30 bejegyzett egyesülete van; ezek az osztrák egyesületi jog szerint politikai tevékenységet nem fejthetnek ki. (Ha politizálni akarnak, ala­kítsanak pártot!)

Alapszabályaikban kulturális, szociális, népjóléti, nyelvi stb. tevékenységet jelöltek meg. A legrégebbi az 1888-ban alakult (tehát az idén 100 esztendős) Gráci Magyar Egyesület, célja: a stájeror­szági magyarok barátságos összetartása, a nemzeti érzelem, a művelő­dés fejlesztése. Nyelvtanfolyamokat, magyarországi kirándulásokat szervez, 30 éve népi tánccsoportja van, mintegy 450 tagja rendszeresen találkozik. Egy évvel a századforduló előtt alakult a Bécsi Magyar Munkás Egyesület. A mintegy 3000 tagú közösségnek külön helyisége van a bécsi Collegium Hungaricumban, Magyar Krónika címmel idő­szaki lapot ad ki, széles körű kapcsolatokat ápol a Bécsi Magyar Iskola Egyesülettel, a Bécsi Magyar Kulturális és Sportegyesülettel, az Oszt­rák–Magyar Kulturális Kapcsolatok Egyesületével, a Gráci Magyar Egyesülettel, a Burgenlandi Magyar Kulturális Egyesülettel, a CH-val, és a Magyarok Világszövetségével is.

Miként az emigránsszervezetek esetében általában, az ausztriai ma­gyar egyesületek sorsának alakulása is szorosan összefügg a történel­mi sorsfordulókkal – emlékeztet dr. Szépfalusi István. Kivándorlási hullám a múlt század végén, az I. világháború után, a fasizmus idején, a II. világháború befejeztével, a fordulat éve, majd 1956 ősze után. Ek­ként gyarapodott mostanra közel százezerre az Osztrák Köztársaság határain belül élő első, második, harmadik, sőt negyedik generációs magyarok száma. Ehhez hozzá kell számítani – mert így kívánja a tár­gyilagosság is – a Magyarországról, illetve Romániából Ausztriában letelepedő magyarok, magyar anyanyelvűek néhány százas, illetve (nem magyar állampolgárok esetében!) négy-ötezres táborát is.