Rendkívül gyorsan terjed a koronavírus-járvány

Noha a tagállamok ma már felkészültebbek és jobban összehangolják intézkedéseiket, mint a világjárvány első hónapjaiban, az európai polgárok, családok és közösségek egészségét és jóllétét továbbra is példátlanul nagy veszély fenyegeti.

Ezért az Európai Bizottság ma – egy nappal az európai vezetők október 29-i, a koronavírus-járvány elleni fellépés összehangolásáról szóló virtuális találkozóját megelőzően – további intézkedéseket szorgalmaz a koronavírus terjedésének visszaszorítása, az emberéletek megmentése és a belső piac ellenálló képességének javítása végett. Az intézkedések azt hivatottak segíteni, hogy többet tudjunk meg a vírus terjedéséről és a válaszintézkedések hatékonyságáról, sokszorozzuk a célzott tesztelést, előmozdítsuk a kontaktkövetést, jobban előkészítsük az oltási kampányokat, biztosítsuk a hozzáférést az oltáshoz szükséges alapvető eszközökhöz, és ezzel egyidejűleg gondoskodjunk az egységes piacon az áruszállítás folyamatosságáról és megkönnyítsük a polgárok számára a biztonságos utazást.
 
A ma kiadott bizottsági közlemény meghatározza, milyen lépéseket kell tenni azért, hogy az EU erőteljesebben tudjon fellépni a járvány újbóli előretörése kapcsán a legfontosabb területeken:
 

  1. Az információáramlás javítása a megalapozott döntéshozatal érdekében.
  2. Hatékonyabb és gyorsabb tesztelés meghonosítása, többek között antitest gyorstesztek segítségével: A Bizottság a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében 100 millió eurót mozgósít antitest gyorstesztek közvetlen megvásárlására és – a tagállamokba történő – kiszállítására.
  3. A kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazások által kínált előnyök maradéktalan kiaknázása, tagállami határokra való tekintet nélkül.
  4. Hatékony vakcinázás: A Bizottság megállapodások megkötésére irányuló tárgyalásokat folytat több oltóanyaggyártóval annak érdekében, hogy az előállított oltóanyagok – amint biztonságosnak és hatékonynak bizonyulnak – azonnal elérhetőek legyenek az európaiak és a világ többi polgára számára. Mihelyst rendelkezésre állnak, az oltóanyagokat gyorsan célba kell juttatni és a lehető leghatékonyabban felhasználni. A Bizottság közös jelentéstételi keretrendszert és platformot fog létrehozni a nemzeti oltási stratégiák hatékonyságának nyomon követésére.
  5. Hatékony kommunikáció a polgárok számára: ez alapvető fontosságú a sikeres népegészségügyi válaszintézkedések meghozatalához, a válaszintézkedések sikeressége ugyanis nagyban függ attól, hogy a polgárok metgartják-e az egészségügyi ajánlásokat. A vakcinázás egyike azoknak a területeknek, ahol a hatóságoknak fokozniuk kell a félretájékoztatás elleni fellépést és a közbizalom elnyerését célzó intézkedéseket.
  6. Az alapvető gyógyszerek és orvosi eszközök rendelkezésre állásának szavatolása: A Bizottság egyéb intézkedések mellett meghosszabbítja a nem uniós országokból származó orvosi eszközök behozatalára vonatkozó általános forgalmi adó és vámok ideiglenes felfüggesztését. Javasolja továbbá, hogy a kórházaknak és az orvosoknak ne kelljen áfát fizetniük az oltóanyagok és tesztkészletek után.
  7. A biztonságos utazás megkönnyítése: A cél az, hogy az Európán belüli utazás biztonságos legyen mind az utazók, mind nem utazó polgártársaik számára. A Bizottság a többi között felszólítja a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre a szabad mozgás korlátozására vonatkozó közös és összehangolt megközelítésről szóló, a Tanács által nemrég elfogadott ajánlást.

A biztonságos utazást segíti a Re-open EU webhely is, amely folyamatosan aktualizált és pontos információkkal szolgál a tagállamokban és néhány partnerországban érvényben lévő egészségügyi intézkedésekről és utazási korlátozásokról. A Bizottság ezenfelül ismételten arra ösztönzi a tagállamokat, hogy segítsék elő a tartós kapcsolatban élők újraegyesítését.

  • A zöld sávok kiterjesztése: A Bizottság az árufuvarozók számára gyors határátlépést biztosító zöld sávok kiterjesztését javasolja annak érdekében, hogy a multimodális szállítás a vasúti, a vízi és a légi árufuvarozás esetében is hatékonyan menjen végbe. A tagállamoknak az egységes piac egészében biztosítaniuk kell az áruk zökkenőmentes szabad mozgását.

Az EU szociális piacgazdaságának megerősítése: megfelelő minimálbérre van szükség minden tagállamban

Az Európai Bizottság a mai napon olyan uniós irányelvre tesz javaslatot, amely méltányos minimálbért és tisztességes megélhetést hivatott biztosítani a munkavállalóknak, bárhol dolgozzanak is az EU területén. A megfelelő szintű minimálbér túl azon, hogy szociális szempontból kedvező hatást fejt ki, tágabb értelemben is gazdasági előnyökkel jár: csökkenti a jövedelmi egyenlőtlenségeket, segít fenntartani a belső keresletet, és ösztönzőleg hat a munkavállalásra. A méltányos minimálbér ezenfelül a nemek közötti bérkülönbségek csökkentéséhez is hozzájárul, mivel a munkáltatók több nőt foglalkoztatnak minimálbérért, mint férfit.
 
A Bizottság javaslata teljes mértékben tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét: kijelöli a követendő minimumszabályokat, ugyanakkor figyelembe veszi és tiszteletben tartja a tagállamok hatásköreit, valamint a szociális partnerek bérekkel kapcsolatos autonómiáját és szerződési szabadságát. Nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy jogszabályban rögzítsék a minimálbéreket, és nem határoz meg közös minimálbérszintet sem. Mivel a tagállamok többségében a minimálbér nem megfelelő, és/vagy a minimálbér-garancia nem teljes körű, a javasolt irányelv megteremti annak kereteit, hogy a minimálbérek méltányosabbá váljanak és a munkavállalók garantált minimálbérhez jussanak.
 
Azokban az országokban, ahol elterjedtebb a kollektív tárgyalások gyakorlata, általában kisebb az alacsony bérű munkavállalók részaránya, kevésbé látványos a béregyenlőtlenség, és magasabbak a minimálbérek. A bizottsági javaslat ezért valamennyi tagállamban elő kívánja mozdítani a kollektív bértárgyalások rendszerének térnyerését. A minimálbért jogszabályban meghatározó országoknak meg kell teremteniük azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a megállapított minimálbérek szintje méltányos legyen. Ezek közé a feltételek közé tartozik például, hogy a minimálbér meghatározása egyértelmű kritériumok alapján menjen végbe, a megfelelőség értékeléséhez álljanak rendelkezésre iránymutatást nyújtó referenciaértékek, a minimálbérek felülvizsgálatára pedig rendszeresen és időben kerüljön sor.
 
Az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló uniós irányelvre irányuló bizottsági javaslat 


Vámunió: egyablakos ügyintézést

Az Európai Bizottság ma új kezdeményezést terjesztett elő a vámellenőrzések korszerűsítése és egyszerűsítése, a kereskedelem előmozdítása, valamint a hatóságok közötti együttműködés javítása céljából. A javaslat értelmében kialakítandó új egyablakos uniós vámügyi ügyintézési rendszernek köszönhetően az áruk vámkezelésében részt vevő hatóságok könnyebben fogják tudni megosztani egymással a kereskedők által benyújtott elektronikus információkat, a kereskedőknek pedig mindössze egyszer – egy adott tagállamban egyetlen portálon keresztül – kell majd benyújtaniuk az áruk behozatalához, illetve kiviteléhez szükséges adatokat. Az úgynevezett „uniós egyablakos vámügyi ügyintézési környezet” azt hivatott segíteni, hogy javuljon a hatóságok közötti együttműködés és koordináció, és ennek következtében könnyebb legyen automatikusan ellenőrizni az EU területére belépő vagy az EU területéről kilépő árukkal kapcsolatos, nem vámjellegű alakiságokat.

Az egyablakos ügyintézési rendszer az eljárások digitalizálása és racionalizálása révén biztosítani fogja, hogy a vállalkozásoknak végső soron ne kelljen több különböző – például az egészségügy, a biztonság, a környezetvédelem vagy a mezőgazdaság területéért felelős – hatóságnak dokumentumokat benyújtaniuk több különböző portálon keresztül. A ma előterjesztett javaslat a vámunió továbbfejlesztését célzó, nemrégiben elfogadott cselekvési terv első konkrét eredménye. A javaslat elfogadásával nagy ívű projekt veszi kezdetét azzal a céllal, hogy a következő évtizedben végbemenjen a határ-ellenőrzések korszerűsítése, és ezáltal lendületet kapjon a kereskedelem, javuljon a biztonsági és megfelelőségi ellenőrzések hatékonysága, és csökkenjenek a vállalatok adminisztratív terhei.

Az EU a világ legnagyobb kereskedelmi blokkja, amely a világkereskedelmi forgalom 15%-át bonyolítja le. 2018-ban több mint 2000 uniós vámhivatal közel 343 millió vám-árunyilatkozatot kezelt és 25,3 milliárd euró összegű vámot szedett be. A vámunió évente több mint 3,5 billió euró értékű áru kereskedelmét segíti elő.

Az egyablakos uniós vámügyi ügyintézési rendszer létrehozására irányuló javaslat