Az újságíró archívumából – Űrkikötő a dzsungel peremén

Csaknem harminc évvel ezelőtt, 1992 júliusában a magyar sajtótörténet első, „komoly bulvárlapjának” szerkesztő rovatvezetőjeként vehettem részt az Eutelsat II F4 és az INSAT 2A műholdjának felbocsátásán az Egyenlítőtől nem messzi, Brazília, Suriname és az Atlanti-óceán által határolt Francia-Guyanában.

Majd’ fél évezreddel ezelőtt Alonso de Hojeda vezetésével spanyol felfedezők léptek először Dél-Amerika északkeleti partvidékén a szárazföldre. Később kincsekért koslató kalandorok már az őserdőbe is bemerészkedtek, hogy megleljék képzeletük aranyországát, eldorádót.

Ami nekik nem sikerült, arra néhány évtizeddel ezelőtt a franciák rátaláltak. Igaz, nem eldorádónak hívják, hanem a térség legendás indiánvezére után Kourounak. Húsz évvel azután, hogy fölszámolták a guayanai fegyenctelepet (emlékezzünk csak Dreyfus kapitányra meg Henri Charrière-re, a Pillangóra!), a nemzeti hős De Gaulle tábornok-elnök a börtönül használt Üdvösség-szigetekkel szembeni partszakaszon lerakta a CSG (Guayanai Űrkutatási Központ) alapkövét. 1968. április 9-én indították innen az első, Veronique-típusú űrrakétát, 1981-ben startolt Kourouról az első, a minap pedig az 51. Ariane-rakéta. Ezen az eseményen vehetett részt első magyar újságíróként a Mai Nap munkatársa.

„Púpos”, azaz az Air France Boe­ing 747-es óriásgépe Párizsból egyvégtében teszi meg a nyolc és fél órás, mintegy 7500 kilométeres utat az Atlanti-óceánon át Dél-Amerika partjáig. Az egykor elképesztően szegény és elmaradott gyarmat ma Francia-Guayanaként tengerentúli megye. Terepjáróval száguldozó csendőrök őrzik az őserdő és a ten­gerpart között az űrrakéta-kísérletek és jól jövedelmező üzletként űzött műhold-felbocsátások céljára kijelölt 900 négyzetkilométert.

Szakemberek szerint ideális helyet találtak itt a franciák kezdetben saját, majd (nyugat-)európaivá minősített űrkikötőjük számára. Kourou közel van az Egyenlítőhöz, a Föld itt vi­szonylag gyorsabban forog, mint má­sutt. Ez különösen jótékony hatású a rakéta elrugaszkodásakor. Fontos továbbá: ezt a térséget nem sújtják földrengések, forgószelek, és ez a világ egyik legritkábban lakott terüle­te. Francia-Guayana mindössze 120 ezer lakosú. Kourouban, ebben a kis mezővárosban alig 12 ezren élnek; a fehérek többsége a támaszpont fran­cia, brit, német, belga, olasz, svájci, dán, spanyol, ír, holland, osztrák, svéd szakembere. Az ő hazájuk nemzeti zászlaja lobog a többszörös biztonsági gyűrűvel, árammal telített szögesdróttal körülvett CSG (Guaya­nai Űrkutatási Központ) bejáratánál.

Meghívóink – az EUTELSAT (nemzetközi űrtávközlési kormány­közi szervezet), az Arianespace és az Aérospatiale (az Ariane-rakétákat összeszerelő és fölbocsátó kereske­delmi-ipari vállalkozások) – nem kí­mélik a látnivalóktól ámuldozó, a tró­pusi hőségtől és százszázalékos pá­ratartalomtól ájuldozó vendégeiket.

Még az 51. Ariane-rakéta fölbocsátá­sa előtti percekben is annál a kilövőállványnál és silónál magyarázzák kozmikus végtelenbe szárnyaló ter­veiket, amelyről az amerikai NASA megbízásából lövik föl a Topex-Poseidon óceánkutató műholdat augusztusban. Az Arianespace-nek máris további 31 startra van érvé­nyes szerződése.

Végre egy kis hűvös: az ezeregy izgalmat megért parancsnoki terem. Kettős üvegfal mögül leshetjük a szemközt sorakozó óriás képer­nyőket. Az elsőn: az állványa mellett időnként „szusszantó” pompás ala­kú, négy hajtóműves, 58 méter ma­gas, 480 ezer kilós Ariane 44L raké­tát, amelynek orrában az indiaiak IN- SAT 2A és az európaiak Eutelsat II F4 jelű műholdja lapul. A másikon a countdown „negatív másodpercei” peregnek; a visszaszámlálás június 28-án, a D-9. nappal kezdődött, most éppen 01 óra 33 perc 17 másodperc van. A harmadik képernyő a fölbocsátott rakéta térbeli pályáját mutatja, a negyediken a megfigyelő-állomások – Kourou, Natal, Ascensión, Libreville, Hassán – jelzőfénye villog, az ötödiken egészen közelről láthatók az Arianét a kilövőállvánnyal összekötő kábelek és hajtóanyag-vezetékek. Közben gyorsan lejegyzem Yves Guerin az Arianespace soros misszióigazgatója és Jean Gaillard, az űrközpont kooperációs vezetője szavait. Azt magyarázzák, hogy nem a kilövés az igazán kényes pillanat, hanem a rakéta építése és a műhold összeszerelése, ami viszont hónapokig is eltarthat. Egy amerikai újságíró megjegyzi: 1990. február 23-án a kilövés utáni 101. másodpercben semmisült meg a japánok innen fölbocsátott Tűzmadár műholdja, mert valamelyik csőben bennfelejtettek egy rongydarabkát…

Egy emelettel följebb, a sajtóköz­pontban az ír állampolgárságú, sok­nyelvű Vanessa O’Connor, az EUTELSAT (és a szakma egyik legbájosabb) sajtófőnöke magyarázza: helyi idő szerint 19 óra 34 és 20 óra 14 közöttre időzítették az Ariane 44L startját. E negyven percen át van nyitva Kourou fölött az az „égi ablak”, amelyen át a rakéta kiszökkenhet űr­béli pályájára. Figyelembe véve az Ariane sebességét, terhét, a Föld for­gását, helyzetét a világűrbéli pályá­ján, ez az a rövid időszak, amikor a legkedvezőbben és legpontosabban lehet elhelyezni a Földdel egyenlő sebességű és bolygónktól állandó tá­volságban lévő pályáján az indiai és az európai műholdat. Rádiós és té­vés kollégáim kezében a mikrofon, hogy a méregdrágán bérelt vonala­kon elsőként jelenthessék a követke­ző percek történéseit.

Egyszerre kiált-szisszen föl a tudósítócsapat: megállt a countdown órá­ja! Mi történhetett? A főkomputer va­lami apró igazítanivalót talált. Hat percig ugyanazt a negatív időt mutat­ja a digitális óra, aztán újraindul. Min­denki a képernyőket szuggerálja. Most! Begyújtódnak az irdatlan ener­giák fölszabadítására képes rakéta­hajtóművek. A pillanat törtrészéig még mozdulatlan a korán és hirtelen beköszöntő, koromfekete trópusi estén fényszórókkal megvilágított Ari­ane, aztán méltóságteljesen gyorsu­ló iramban, mindent betöltő dübörgéssel, sárgásvörös lángcsóvát húzva maga után tör a magasba

Idő: 19:42:19.

Egymást nem kímélve rohanunk az erkélyre, hogy saját szemünkkel is láthassuk, követhessük a tőlünk néhány kilométerre emelkedő Arianét. Száguld egyre kisebbedik, dübörgését előbb visszhangozza, majd elnyeli a nyíllövésnyire merészkedett dzsungel és a csillagos messzeség.

Három és fél perc múltán leválik az első fokozat hajtóműve, ezzel majd­nem egyidejűleg gyújt a második. Az ötödik perc 44. másodpercében a ra­kéta elhagyja a második fokozatát is, ezután a harmadik tolja mind följebb, mind messzebb. Már csak a saját szapora lélegzetünket és az őserdő állatainak riadt rikoltozását halljuk.

Kourou nem egészen nyolc perc után átadta a küldetése felé száguldó rakéta irányítását-figyelését a brazí­liai Natal állomásnak, tőle hat perccel később az óceánközépi Ascensión- sziget, aztán a gaboni Libreville veszi át. Ez utóbbi jelenti: a harmadik foko­zat is levált. A képernyőkről leolvas­ható: most már csak a lendület viszi tovább az Arianét, amely eredeti súlyának-tömegének immár csupán tö­redéke. A start utáni 19. perc 40. másodpercében az indiai Hassan űrmegfigyelő állomás jelenti: a fedélze­ti komputer parancsára kivált az IN-SAT 2A. A bangalore-i obszervatóri­um pedig 23 perc és 20 másodperc­kor közli: az EUTELSAT II F4 műhold is. Még két perc. és véget ér a nagy látványosság, az 51. Ariane-rakéta küldetése.

Jéghideg pezsgőtől gyöngyöző poharak csilingelnek. Előbb az indiai program szerfölött szerény, apró termetű tudós vezetője, Rao professzor méltatja kollégái, a CSG és az Arianespace – jó néhány ezer mérnök, technikus, csillagász – munkáját megemlítvén, hogy India új nemze­dékű műholdja idestova milliárdos népességű hazájában a szüle­tésszabályozáshoz is hozzájárul, ugyanis megteremti a nemzeti mére­tű közvetlen műholdas tévé- és rádió­műsor-szórást és -vételt, ezzel is se­gítvén az egységes egészségügyi felvilágosítást. Növekedhetnek maj­dan a termésátlagok, mert időjárási adatokat is továbbít, miként többszörösére bővíti a belföldi távolsági táv­közlést.

Jean Grenier, az EUTELSAT ve­zérigazgatója is sikeres küldetésről számol be: miközben az évekkel ez­előtt fölbocsátott EUTELSAT I F4 szatellitet áthelyezték a keleti hosszúság 7. fokáról a 36-ikra, hogy he­lyére a most föllőtt második generá­ciós F4-et állíthassák, sokszorosára bővítették a műholdas távközlési- adatátviteli kapacitást Nyugat- és Kelet-Európa között, az összeolvadó Eurovision és Intervision műsorto­vábbító szervezet egy helyről szór­hatja be nem csupán egész Európát, hanem Észak-Afrikát és a Közel-Ke­letet is, ugyanakkor új lehetőségek teremtődtek Magyarország, Cseh­szlovákia, Lengyelország, Románia, Litvánia, Azerbajdzsán, Örményor­szág számára a műholdas távközlés­ben, tévé- és rádió-műsorszórásban.

Másnap, mielőtt újra az űrközpont­ba indulnánk, már arról értesülünk, hogy a tudósok és szakemberek egybehangzóan excellentnek, kiválónak minősítették a műholdas missziót, puhán és biztosan nyíltak ki a nap­elemes szárnyak és antennák… „Kourouban már az Ariane-rakéták ötö­dik nemzedékén dolgoznak. Rövidesen hozzálátunk az Ariane 5 alkotó­elemeinek a teszteléséhez, két-három éven belül próbafelbocsá­tásra is sor kerülhet, legkésőbb 1996-ban ember is repülhet vele” – tájékoztat Caroline Vignard mérnök asszony, miközben körbejárjuk a le­gújabb, a 3. számú kilövőobjektumot és a húszemeletes rakéta-összeszerelő csarnokokat. Bár napjaink leg­korszerűbb technikája és a tudo­mányok legújabb vívmányai találnak egymásra itt, az Atlanti-óceán és az amazóniai dzsungel között, e szédítő távlatokat meghódító tevékenységet kiszolgáló háttér még hiányzik Francia-Guayanából. Még a villany­áramot termelő erőmű olaját is tank­hajók hozzák, miként mindent az utolsó csavarig. A svájci Oerlikon-Contraves szállítja a hőálló pajzso­kat, a francia Aérospatiale, a német MBB Erno a hajtóműveket, a francia Matra Marconi Space a gyorsító elektronikát… A briteknek, olaszok­nak, dánoknak, osztrákoknak és a többieknek is megvannak a maguk kisebb-nagyobb szállítási kötelezett­ségei. A tervezés és a kooperáció tökéletes, minden úgy illeszkedik, mi­ként elgondolták. Európa, miközben nyugati feléből mind több partnert von be az űrprogramba és űrüzletbe, megmutatja: a legbonyolultabb fel­adatok elvégzésére is képes.

Egy kis országnak a guayanai űr­központban dolgozó szakembere szerint jutna hely és alkotó-irányító feladat a magyaroknak is Kourou-ban.