A gőg és dölyf rossz tanácsadó – levél Sándorfi úrnak a győri városházára

Még pontosabban, hogy biztos legyen a címzés: Sándorfi Róbert főosztályvezető úrnak, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kulturális, sport- és városmarketing-főosztály, 9021 Győr, Városház tér 1. (A nyitó kép: Sarló közi hangulat.)

Tisztelt Címzett! Nem olvastam ugyan az Ön munkaköri leírását, ám feltételezem, hogy az Ön által irányított főosztály (miután az Ön beosztottai között sajtóreferens is szerepel), felelős Győr megyei jogú városról (a megyeszékhellyel kapcsolatosan) a legkorrektebb és legpontosabb, mindennemű elfogultság nélküli információk megadásáért. Elvégre az ország talán legsikeresebb településének az arculatáról van szó, és ezen arculat publikálásában Önnek és munkatársainak alapvető szerepe lehet.

Lehet? Lehet. Kénytelen vagyok itt, a legnagyobb nyilvánosság előtt kételkedni, miután hazámban az utóbbi csaknem évtizedben olyan szokás és gyakorlat terjedt el (miként a középkorban a pestis), amely Európa működő felében teljesen ismeretlen. Amilyennel sok évtizedes újságírói pályafutásom alatt sem itthon, sem külföldön, sem Európában, sem más földrészen nem találkoztam. A járvány neve: „undoritis diurnarius”. Keletkezésének helye: a köztársaság nélküli Magyarország. A betegség látványos megnyilvánulási formája: magukat fontosnak vélő személyek fülükre ragadt mobiltelefonnal menekülnek a hivatásukat gyakorló, tehát kérdező újságírók elől…

Mielőtt hosszas fejtegetésbe bocsátkoznék, igen tisztelt Főosztályvezető Úr, inkább néhány konkrétumra emlékeztetem.

Mindenekelőtt arra, hogy az Ön hivatali elődje, dr. Domanyik Eszter már 2017 októberében csaknem úgy viselkedett a húsz évvel ezelőtt alapított és azóta folyamatosan frissülő Infovilággal szemben (bizony, szemben), miként Ön. (Pardon, az Ön javára írandó, hogy egyszer válaszolt lapunk megkeresésére, és írásba adta, hogy kérdéseink többségére információ hiányában nem tud válaszolni.)

Kazinczy utcai palota lehetne; de így, háromféle színnel elcsúfítva?!

Az Ön sajtóreferens munkatársnője néhány alkalommal európai módon ígért válaszokat lapunk kérdéseire, végül sokszori és bizonyíthatóan udvarias érdeklődésünkre sem teljesítette az ígéretét, annak ellenére, hogy írásba adta: „dolgozunk a válaszokon”.

Az idő pedig csak telt-múlt: a hetekből hónapok, a hónapokból évek lettek, a győri városházának a sajtó tájékoztatására (is) hivatott alkalmazottai némaságot fogadtak, miként az 1010 esztendővel ezelőtt alapított kamalduli szerzetesrend tagjai…

Mi nem tudunk hallgatni. Igen is szót emelünk bárki ellen, aki nem hajlandó teljesíteni alapvető kötelességét: ha a sajtó munkatársa tisztességes módon információt kér, kérdést intéz a válaszadásra fölkent és munkájáért minden bizonnyal tisztességesen megfizetett városházi alkalmazotthoz, akkor szíveskedjék a közérdeklődésre számot tartó témákban belátható határidőn belül pontosan válaszolni is.

A győri városháza beosztottai körében viszont nem csupán az „undoritis diurnarius” nevű járvány dühöng, nem pusztán a némasági fogadalmat tartják. Terjed a torony alatt a gőg és a dölyf is; értsd: „ha akarunk, válaszolunk, ha akarunk nem, elvégre mi felsőbbrendűek vagyunk az újságíróknál”.

Itt és most leszögezem: ez nem így működik. A köz érdekeit képviselő sajtó hivatásos és ellenőrizhető munkatársai (tehát nem blogírók és „influenzások”), nem mellesleg Európa egyik legrégebbi, a Mikszáth Kálmán által jó 120 évvel ezelőtt alapított újságíró-szövetség (mai nevén: Magyar Újságírók Országos Szövetsége) tagjai hivatásuk gyakorlása közben kérdezni is szoktak, és kérdéseikre a (ma még érvényes) sajtótörvény szerint válaszolni illik, sőt: törvényi kötelezettség. Aki ennek nem tesz eleget, az törvényt szeg, perelhető.

Dr. Kovács Pál utcai lakóház: kívülről huj…

De menjünk tovább! A győri városházának alárendelt Rómer Flóris Múzeum igazgató asszonyával készített interjúnk folytatásaképpen szerettük volna tájékoztatni olvasóinkat az intézmény (igen, arról a múzeumról van szó, amelyről nem egészen egy hónapja megírtuk: ellopták a fölbecsülhetetlen értékű arany érmegyűjteményét!) felújításáról, bővítéséről (Apátúr-ház), ám többszöri megkeresésünkre a múzeum igazgatója nem válaszolt. (Dölyf? Gőg? Félelem?)

Ide kívánkozik a következő „sztori” is: miután a városházi hivatalnokok semmibe vették az Infovilágtól érkezett (becsületükre legyen: minden alkalommal nyugtázták leveleink átvételét) kérdéseket, az akkor még regnáló Borkai Zsolt polgármesterhez fordultunk közérdekű kérdéseinkkel. És láss csodát: nem egészen 24 órán belül az általában „hallgatag” Sándorfi Róbert válaszolt a polgármester nevében, megállapítva: kérdéseink nem minősülnek közérdekű adatigénylésnek.

Elképesztő, hogy egy olyan beosztott, akinek – egyszeri személyes telefonbeszélgetésre hivatkozással – a városról kedvező kép kialakítása is dolga – ötsoros levélben „rövidre zárja” az újságírói érdeklődést, és kimondja: „nem”. Az együttműködési készség pislákoló szikrája is hiányzik a válaszából. Mintha csak fülére szorított telefonnal rohant volna el…

Csakhogy az újságíró türelmes, erősíti a hivatásába vetett hite. Újra a polgármesterhez fordultam, íme:

„Szerfölött sajnálom, hogy az Önnek címzett 2019. június 17-i levelemet (feltehetően automatikusan) elolvasás nélkül, válaszadás céljából annak a beosztott hivatalnokának továbbította, aki a levelemben (meggyőződésem szerint) a kötelességét nem teljesítő személyként szerepel. Akárcsak elődje és a hivatalban (tudtommal) még dolgozó munkatársa – nem válaszol ugyanis érdemben a megkereséseimre. Holott, ha figyelmesen végig olvasta volna soraimat, akkor rádöbbent volna: nem Győr ellen, hanem Győrért szólnak a 19. évfolyamában járó, kezdettől folyamatosan frissülő Infovilág hírportálon megjelent írások. Friss szemmel, quasi „aggódó kívülállóként” igyekeztem (és teszem ezentúl is) fölhívni a nyilvánosság (ebbe beleértendő az Ön által irányított önkormányzat) figyelmét azokra a hiányosságokra, amelyek a többi között hozzájárultak, hogy Győr (szerfölött sajnálom!) nem nyerte el Európa egyik kulturális fővárosa címet.

Dr. Kovács Pál utcai lakóház: belülről juj!

Kérem tehát, Polgármester Úr, szíveskedjék mégis csak elolvasni (az alább másolatban újólag megküldött) soraimat, és érdemben válaszolni – tekintettel a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire is. Az Ön beosztottja által a (2019. június 17-én küldött) levelemre adott választ nem fogadom el.”

A nyilvánvaló – a győri városházától korántsem idegen – időhúzás (óra újra indul) folytatódott, annak ellenére, hogy ha Borkai Zsolt nem is, tanácsadói biztosan ismerik a 2010. évi CIV. törvény 9. paragrafusát. Telefonok, levelek a regnálása 13. évében járó polgármester titkárságára, minden alkalommal a titkárnői válasz: nem tudjuk, hogy polgármester úr válaszol-e, ha igen, mikor.

Más név, ám győri városképi ügy: lapunk harmadik éve foglalkozik a Bécsi-kapu tér 1-3. alatti (a városképet meghatározó, kirívóan rossz állapotú) ingatlannal, sürgetvén a rendbe tételét. Ez év elején tulajdonost váltott a háztömb, az országosan ismert (akkor még a győri városháza jogi ügyeit is intéző, a polgármesterrel jó kapcsolatot ápoló) dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvédé lett. Érdeklődtünk az új tulajdonostól, milyen sorsot szán a városképi szempontból mindenképpen fontos épületnek. Sokszori érdeklődésünkre sem kaptunk érdemi választ a jogásztól…

…mígnem megtört a jég. Október 4-én válaszolt (vagy csak aláírta a jogásza által fogalmazott levelet?) Borkai polgármester, és korrekt módon – húszegynéhány sorban – semminemű konkrét választ sem adott a konkrét kérdéseinkre, különféle törvényi helyekre hivatkozással, elhárító és kitérő módon, az együttműködés látszatát nagy ívben kerülve.

Két nappal később, aztán október 24-én is még egy-egy levelet küldtünk dr. Rákosfalvy Zoltánnak a Bécsi-kapu téri ingatlana sorsa iránt érdeklődvén. És csodák csodájára (miközben kitört és dühöngött már a gyalázat a győri polgármester és baráti körének „adriázása” miatt), november 18-án meglepően udvarias választ kaptunk dr. Rákosfalvytól ezzel a kicsengéssel: „Mihelyt konkrétumokkal tudok szolgálni, tájékoztatni fogom. Az épületben egyébként állagmegóvó, állagmegőrző munkák zajlanak.”

Borkai Zsolt polgármester – működésének szerencsésnek nem mondható 13. évében – 2019. november 6-án lemondott.

Éppen egy hónapra rá már megjelent az egyik polgármester-jelölt mellett agitáló röplapokat osztogatók hada.

Pártatlanul és befejezésképpen pusztán annyit: az Infovilág szerkesztősége reméli, hogy az új polgármester megválasztása után a sajtóval is a (ma még érvényes) törvény szerint, európai módon törekszik a kapcsolatápolásra a győri városháza.

Győr ugyanis az eddigieknél többet érdemel.    

* * *

Kedves olvasóink tájékoztatása céljából az Infovilág Győrrel kapcsolatos írásai:

 1. Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2017. 08. 06.)
 2. Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.) (2017. 08. 22.)
 3. Egy kis séta – nem Nagyváradon, hanem Győrött (2017. 09. 24.)
 4. Győr többet érdemel(ne) – a Bécsi kapu tértől a Káptalandombon át (2017. 10. 02.)
 5. Háztáji, egyúttal közérdekű – a HIVATAL és a sajtó (2017. 10. 05.)
 6. Rába-szeri fanyűvő szorgalom (2017. 11. 14.)
 7. Győr többet érdemel – visszatemetett reneszánsz kori kincsek a Dunakapu tér alatt (2017. 11. 22.)
 8. Győr többet érdemel(ne) – sebek sokasága csúfítja a várost (2018. 01. 02.)
 9. Ceterum censeo „levélre válaszolni illendő dolog” (2018. 01. 26.)
 10. Vasbetonba merevedett világ(kép) – Győr többet érdemel(ne) (2018. 03. 01.)
 11. Múzeum, ami nincs: évekkel ezelőtt lejárt ígéret – Győr Európa (egyik) kulturális fővárosa szeretne lenni (2018. 03. 04.)
 12. Emlékezésre csábító győr-szigeti illatok (2018. 03. 09.)
 13. Győr többet érdemel(ne) – Rozália sebeitől a Sarló közi fekélyekig (2018. 04. 01.)
 14. Győr többet érdemel(ne) – Jó munkához idő kell? (2018. 04. 23.)
 15. Győr továbbra is többet érdemel(ne) – Baross utcai bibik (2018. 05. 21.)
 16. Győr többet érdemel(ne) – konyhaszagot árasztó gazdasági udvar a klasszicista műemlék lakóházban (2018. 05. 27.)
 17. Mi lesz veled, Rába-parti műemlék csónakház? – A Duna-parti is fölújításra vár (2018. 06. 11.)
 18. Pusztuló patinás pénzügyi palota – Győr többet érdemel(ne) (2018. 06. 12.)
 19. Győr többet érdemel(ne) – kérdéseink és a válaszok (2018. 07. 24.)
 20. Győr többet érdemel(ne) – harmadszor is a Fejérvári-házról (2018. 09. 24.)
 21. Győr többet érdemel(ne) – Továbbra is kérdéses a Schäffer-ház sorsa (2018. 10. 05.)
 22. Két bűz között (2018. 10. 13.)
 23. Kedves nyilvánosság (2018. 11.02.)
 24. Győr többet érdemel(ne) – Lelakott sugárút (2018. 11. 06.)
 25. Győr többet érdemel(ne) – tér-kép szépséghibákkal (2018. 12. 18.)
 26. Győr a dölyfnél többet érdemel(ne) (2019. 01. 13.)
 27. Győr többet érdemel(ne) – sokadszor a Schäffer-házról (2019. 02. 07.)
 28. Kedves Nyilvánosság (2.) – Türelemmel várjuk a választ a győri városházától (2019. 04. 08.)
 29. Kedves Nyilvánosság (3.) – Semmitmondó válaszok a győri városházától (2019. 05. 11.)
 30. Győr többet érdemel(ne) – A Schäffer-házról sokadszor (2019. 05. 15.)
 31. Győr többet érdemel(ne) – levélváltás A HIVATALLAL – a tanulság az olvasóra bízva (2019. 05. 21.)
 32. Győr többet érdemel(ne) – hagyják összedőlni az ország legrégebbi csónakházát? (2019. 05. 27.)
 33. Győr többet érdemel(ne) – apró változások a kamalduli némaság ellenére (2019. 06. 06.)
 34. Győr többet érdemel(ne) – Hajós Alfréd forog a sírjában (2019. 06. 10.)
 35. Győr többet érdemel(ne) – sosem lesz rend a Bécsi-kapu téren? (2019. 06. 16.)
 36. Győr, Tűz utca: a barokk város szégyene (2019. 07. 19.)
 37. Nem tud az írni… – Nyílt levél Borkai polgármesternek (2019. 08. 29.)
 38. Címzett: a győri polgármester – lássa: a Nyilvánosság (2019. 09.21.)
 39. Elaggott gyönyörűségek a győri Újvárosban (2019. 09. 26.)
 40. Kifárasztásra játszik a Schäffer-ház tulajdonosa? (2019. 09. 28.)
 41. ) Győr, Tűz utca? – Borkai Úr, elfogadhatatlan! (2019. 10. 11.)
 42. ) Borkai bujkál: fölfújták aztán lefújták (2019. 10. 11.)
 43. ) Tömegtüntetés: Győr Borkainál sokkal többet érdemel (2019. 10. 12.)
 44. ) Borkai kétszer NEM (2019. 10. 15.)
 45. ) Győr Borkainál többet érdemel (2019. 10. 19.)
 46. ) Borkai dacos hivatala – közben gyűlik a szemét a győri Tűz utcában (2019. 10. 25.)
 47. ) Haldokló csónakház a Radón (2019. 10. 27.)